Blog

Naše tiskové zprávy, novinky a aktuality z organizace tady najdete na jednom místě. Chete se také blýsknout? Napište nám a dáme hlavy dohromady.

Dekarbonizace českého průmyslu je nezbytná i výhodná zároveň. Nová studie INCIEN řeší snižování emisí při zpracování a využití oceli nebo betonu

Zpracovatelský průmysl společně se stavebnictvím tvoří 30 % hrubé přidané hodnoty a 34 % zaměstnanosti v ČR*. Jde tak o klíčová odvětví české ekonomiky. Bez průmyslových materiálů jako jsou ocel, beton nebo plasty se společnost neobejde, při jejich výrobě ale vzniká velké množství “zabudovaného uhlíku”. Snížit emise v průmyslové výrobě má za cíl soubor strategií pod souhrnným názvem dekarbonizace průmyslu. Tyto strategie jsou už druhým rokem stěžejním tématem pro Think Tank Institutu cirkulární ekonomiky. V nové studii výzkumný tým předkládá analýzu příležitostí transformace, potenciálních emisních úspor a rizik v hlavních výrobních odvětvích.  Loňská studie Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) měla především přehledovou funkci a cílila na zapojení klíčových zúčastněných stran do diskuse. Vyčíslovala potenciál cirkulární ekonomiky pro snižování emisí v klíčových průmyslových odvětvích na globální a evropské úrovni. Nyní se Think Tank s podporou European Climate Foundation zaměřil na analýzu užšího výběru prioritních opatření v kontextu České republiky. U každého z opatření

Otevíráme 3. kolo školení pro pracovníky ve stavebnictví Train the Trainer

Evropský výzkumný projekt BUS-GoCircular se zaměřuje na kvalifikaci pracovníků ve stavebnictví a zvýšení jejich kompetencí. Můžeme mít sebelepší řešení pro cirkulární stavebnictví, ale pokud nebudeme mít kvalifikované pracovníky, kteří inovace implementují do praxe, rozvoj odvětví bude stagnovat.   Co je to Train the Trainer?  Train the Trainer (TtT) je online kurz cílený na odborníky školících organizací, kteří poskytují kurzy kontinuálního profesního rozvoje (CPD) pro praktikující stavební profesionály, a na další odborníky z oblasti stavebnictví, kteří se díky účasti stanou odbornými školiteli a budou moci nabyté znalosti a dovednosti sdílet dál. Kurz TtT se zaměřuje na nové znalosti a dovednosti potřebné pro navrhování, výstavbu, užívání, údržbu a ukončení životnosti „cirkulárních“ budov. Poskytne účastníkům praktické metody, znalosti a materiály, díky kterým budou moci vzdělávat své kolegy, zaměstnance, partnery a jiné profesionály v klíčových pojmech, strategiích a opatřeních cirkulární ekonomiky ve stavebnictví a jejich praktickém uplatnění v praxi napříč celým spektrem stavebních profesí a

Pracovní skupiny Hotspotu pro reálnou systémovou změnu

Český cirkulární hotspot (dále jen Hotspot) je akční platforma pro podporu cirkulární ekonomiky v praxi. Aktuálně máme téměř 70 členů, pro které v průběhu roku připravujeme pracovní tematická setkání, vzdělávací program, networking nebo newsletter plný cenných zdrojů a aktualit. O čem diskutujeme v pracovních skupinách zaměřených na textil, kuchyňské bioodpady nebo vyjasnění legislativy při vzniku odpadu? A jak mohou zjištění z pracovních skupin reálně ovlivnit fungování firem, legislativu nebo každodenní praxi jednotlivců? Vyjasnění legislativy při vzniku odpadu a jeho dalšího využití (Odpad&Neodpad) Společným úsilím členů je iniciovat diskuzi s politickými činiteli a zasadit se o systémovou změnu při jednání s rozhodujícími orgány o ukončení odpadového režimu. Ve skupině řešíme znovuvyužití materiálu mimo režim odpadu například u chladiv, kávové sedliny, IBC kontejnerů, odpadních pytlů, stavebních materiálů, obalů a obalových materiálů. Zajímavosti vyplývající z diskuzí a zkušeností účastníků Na základě sdílení zkušeností z praxe členové v rámci pracovní skupiny identifikovali překážky na

Jak využít potenciál dřeva? Nová studie INCIEN think tank se zaměří na potenciál cirkulární ekonomiky v českém lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu

Jak vytvořit podmínky pro cirkulárnější hospodaření s českými lesy a udržitelnější rozvoj dřevozpracujícího průmyslu v České republice? To je aktuálně v ohnisku zájmu analytiků think tanku INCIEN. Nezisková organizace, která v České republice propaguje přechod na cirkulární ekonomiku, současně realizuje projekt Možnosti cirkulární bioekonomiky pro lesnictví a dřevozpracující sektor v České republice (Circular Bioeconomy Opportunities for the Forestry and Wood Processing Sector in The Czech Republic) v rámci bilaterální spolupráce s Norským institutem pro výzkum bioekonomiky (NIBIO). Projekt je podpořen grantem z Fondů EHP a Norska. Cílem výzkumu je analyzovat aktuální stav a výhled pro cirkulární hospodaření s lesy a navazující odvětví v České republice, identifikovat současné bariéry zabraňující růstu dřevozpracujícího průmyslu, zjistit dostupnost a kvalitu dat o materiálových tocích a jiných klíčových indikátorech potřebných k efektivnímu využívání zdrojů, cirkulárnímu zpracování dřeva a hospodaření v lesích, a následně definovat hlavní výzvy a příležitosti pro další vývoj cirkulární bioekonomiky pro lesnictví a dřevozpracující sektor

INCIEN představil novou studii věnovanou roli cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci českého průmyslu

Institut cirkulární ekonomiky včera oficiálně představil novou studii věnovanou roli cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci českého průmyslu. Podle studie, vedené hlavním analytikem INCIEN, Benjaminem Haguem, je možné díky cirkulárním opatřením do roku 2050 snížit emise CO2eq v klíčových průmyslových sektorech v EU až o 65 %, a zároveň ušetřit až 30 % investičních i energetických nákladů oproti scénáři založenému na zavedení nových procesních technologií. Cirkulární ekonomika je tak klíčovým nástrojem ke snižování emisí, bez níž k plné dekarbonizaci těžkého průmyslu v České republice nedojde. Studie, vypracovaná s podporou Evropské klimatické nadace, je k dispozici na webu INCIEN v češtině i v angličtině stejně jako krátké shrnutí pro širší publikum a policy brief určený pro odbornou veřejnost. Studii představili její autoři – Pavel Zedníček, Benjamin Hague a Tadeáš Rulík. Její přínos pro soukromý sektor zdůraznil Ing. Petr Kalaš, prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a bývalý ministr životního prostředí. K potenciálu studie pro implementaci cirkulárních

Vychází nová studie INCIEN: Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu

Česká republika je druhou nejprůmyslovější zemí EU v podílu na hrubé přidané hodnotě a patří jí třetí příčka v množství emisí skleníkových plynů na obyvatele. Cirkulární ekonomika je klíčovým nástrojem ke snižování emisí, bez níž k dekarbonizaci těžkého průmyslu v České republice nedojde. Možná řešení nyní představuje tato studie s názvem Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu, která právě vychází pod hlavičkou Institutu cirkulární ekonomiky. Hlavním cílem této studie je podnítit diskusi o cirkulární ekonomice a jejím potenciálu pro snížení emisí skleníkových plynů v těžkém průmyslu v ČR, a v konečném důsledku motivovat k realizaci vhodných cirkulárních opatření. Ta mohou přispět ke zkrácení dodavatelských řetězců, snížení spotřeby energií i materiálů, zachování vzácných přírodních zdrojů či zlepšení stavu biodiverzity, a přitom podporují nákladově efektivním způsobem i úsilí o dekarbonizaci těžkého průmyslu.   Studii, vypracovanou ve spolupráci s Evropskou klimatickou nadací, si můžete stáhnout zdarma v češtině nebo v angličtině.  Nechce se vám číst

Hledáme posily: Vedoucí Českého cirkulárního hotspotu

Zajímá tě cirkulární ekonomika, udržitelnost a byznys? Rád/a se setkáváš s lidmi, propojuješ a organizuješ různé akce? Pak o tobě chceme vědět! Momentálně v INCIEN hledáme Vedoucí(-ho) Českého cirkulárního hotspotu, unikátní platformy, která poskytuje prostor ke spolupráci a vzájemné inspiraci firem, obcí, akademických institucí a jednotlivců v oblasti cirkulární ekonomiky. S rostoucím počtem členů ČCH hledáme posily k Nině Hromádkové, která hotspot momentálně koordinuje. Hotspot navazuje na obdobné iniciativy na světě a snahou je využít i potenciál v rámci této mezinárodní sítě. Posláním ČCH je vytvořit aktivní cirkulární platformu, která své členy informuje, edukuje, propaguje a propojuje podporuje v implementaci cirkulárních principů do vnitřních procesů, povzbuzuje ve sdílení dobré praxe a expertízy. Tvým úkolem bude: Odpovědnost za strategický rozvoj Českého cirkulárního hotspotu a kvalitní realizace jeho aktivit v souladu s potřebami klíčových aktérů. Odpovědnost za finanční řízení Českého cirkulárního hotspotu. Vytipovávání vhodných BizDev leadů. Řízení, vedení a zvyšování kompetencí členů

Institut cirkulární ekonomiky mění vedení!

Institut cirkulární ekonomiky mění po sedmi letech vedení. Soňa Klepek Jonášová, která organizaci prosazující společenskou změnu skrze cirkulární ekonomiku v roce 2014 založila, odchází na mateřskou dovolenou. Role výkonného ředitele se ujímá dosavadní provozní ředitel Pavel Zedníček, expert na cirkulární ekonomiku ve vztahu k dekarbonizaci průmyslu. O provoz, procesy a vedení interních týmů se bude starat Markéta Pavlíková, která má za sebou provozní řízení ve společnosti Impact Hub Praha nebo rozvojové a humanitární mise na Donbase a v Sýrii. “Zastávám názor, že příležitost předat organizaci týmu, kterému zakladatel naplno důvěřuje, je velká odměna. Po osmi letech, kdy jsem se rozhodla přinést téma cirkulární ekonomiky do Česka, je INCIEN ve výborné kondici, připraven přispívat klíčovými podklady pro dobrá rozhodnutí vlády, firem a dalších aktérů a jsem si jistá, že je i zásadní organizací pro akceleraci cirkularity do další úrovně,” říká Soňa Klepek Jonášová, která dále zůstává v pozici zakladatelky a celý

INCIEN vydává Metodiku cirkulárních zakázek a nákupů

Při příležitosti mezinárodního setkání týmu projektu financovaného z programu Erasmus+ se v Praze sešli zástupci z Česka, Slovenska a Španělska a veřejnosti jsme představili společnou Metodiku cirkulárních veřejných zakázek a soukromých nákupů. Metodika je ke stažení zde. Shrnutí této metodiky v podobě handbooku Cirkulární Česko najdete na tomto odkazu.  Projektový tým ale nezahájí a dokončuje ještě druhou metodiku zaměřenou na vzdělávání formou Training the trainers, tedy školení budoucích školitelů. Zároveň bude také nástrojem pro všechny, kteří potřebují argumenty a schopnosti přesvědčit své kolegy, že cirkulární principy a udržitelnost je jediná cesta do budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že každá koruna může stimulovat trh k dodávce ekologičtějších, cirkulárnějších a udržitelnějších produktů a služeb. Jediným kritériem nákupů (a hlavně veřejných zakázek) už nesmí být pouze cena. Konkrétní příklady i návody jsou nyní proto dostupné i veřejnosti. Na přelom září a října proto chystáme dva školící bloky v rámci training the trainers, o kterých budeme informovat na

Soňa o finančním daru na konec roku

Tým MITON C, což fond zaměřený na krypto a web 3 se rozhodl darovat 8 miliónů korun. Komu a jak? O tom se rozhodovalo podle principů kvadratického hlasování. A nás v Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. těsně před zavřením kanceláře na dobu Vánoc nesmírně potěšilo, že jsme se dostali do výběru a na naše aktivity získali pro příští rok částku 238 806 korun. Je to pro nás obrovský krok, protože ačkoliv jsme „neziskovka“ založená „odspodu“ a teoreticky bychom s fundraisingem mohli mít perfektní zkušenost, opak je pravdou. Od začátku jsme se rozhodli naše aktivity financovat hospodářskou činností, která zahrnuje aktivity od fyzických analýz odpadů, cirkulárních skenů až po vzdělávání a advokacii pro téma a systémové změny. A z těchto činností financujeme veškeré zapojování do veřejného prostoru. Nebylo to vždycky jednoduché a tak nás docela významně poznamenala i první covidová vlna, která zakázky, na kterých jsme pracovali odsunula, nebo zrušila úplně. A tak

To je vše. Více příspěvků zde není.