Cirkularita textilu v EU: Shoda ve Výboru pro životní prostředí a krok správným směrem

Dne 14. února 2024 se sešel Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, aby projednal navrhovanou revizi rámcové směrnice o odpadech. Změna byla přijata drtivou většinou: 72 hlasů pro, žádné hlasy proti a tři členové se zdrželi hlasování. Hlavní navrhované změny směrnice se týkají témat potravinového a textilního odpadu. Co ze změn vyplývá a proč jsou na místě? 

Ročně se v EU vyprodukuje 12,6 milionů tun textilního odpadu, z toho je 5 milionů tun oděvní textil; to je v průměru 12 kg oblečení na osobu ročně, které končí v textilních nebo komunálních kontejnerech. Průměrně z vyprodukovaných 12,6 milionů tun textilního odpadu v členských státech za rok je jen 2,1 milionů tun určených k recyklaci nebo dalšímu prodeji, zatímco zbytek končí na skládkách nebo ve spalovnách. 

V INCIEN patří cirkularita a udržitelnost textilu mezi hlavní výzkumné priority. V současné době náš výzkumný tým aktivně pracuje na projektu zaměřeném na kvantifikaci současných způsobů hospodaření s textilem a na analýzu složení textilií určených k opětovnému použití, recyklaci a likvidaci. Projekt probíhá ve třech vybraných členských státech EU, financuje jej Společné výzkumné středisko Evropské komise (Joint Research Centre) a koordinuje nizozemská organizace Circle Economy. Navržené změny tedy INCIEN jednoznačně vítá, nicméně doufáme v pokračující práci na návrhu ve prospěch vyšší míry cirkularity a jasných cílů, v souladu s vizí Zelené dohody pro Evropu, cílů udržitelného rozvoje OSN a obecných ambicí pro udržitelnou budoucnost. 

Fotografie z exkurze ve společnosti RETEX. Zpracovávají zde textilní druhotné suroviny například do podoby tepelné a akustické izolace v dopravě ad.

Konkrétní změny směrnice

Původní rámcová směrnice o odpadech nezahrnovala mnoho ambiciózních cílů v oblasti textilního odpadu; vyžadovala, aby členské státy do roku 2025 zavedly systémy odděleného sběru textilního odpadu, a po Evropské komisi požadovala, aby do konce roku 2024 zvážila, zda by měly být zavedeny cíle pro recyklaci a opětovné využití textilu. Na druhou stranu, výchozí pozice Evropského parlamentu k směrnici ohledně textilního odpadu, byla mnohem více zaměřena na potřebu změny v textilním odvětví, přičemž kladla důraz na důležitost komplexního přístupu zahrnujícího celý textilní hodnotový řetězec a zajištění toho, aby textilní výrobky uváděné na trhy EU byly udržitelné, znovu použitelné a opravitelné v souladu se zásadami cirkulární ekonomiky. V roce 2017 se během interinstitucionálních jednání o rámcové směrnici o odpadech poslanci Parlamentu důrazně zasazovali o povinný oddělený sběr textilu do roku 2020; po jednáních s Evropskou radou byl tento termín posunut na rok 2025.

Odpovědná zpravodajka Anna Zalewska předložila v říjnu 2023 návrh zprávy s pozměňovacími návrhy rámcové směrnice o odpadech. Po včerejším hlasování by nová nařízení týkající se textilního odpadu zavedla systémy rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) pro textil dostupný na trhu EU, v jejichž rámci by výrobci hradili náklady na oddělený sběr, třídění a recyklaci svých výrobků. Země EU by měly povinnost zavést tyto systémy 18 měsíců po vstupu směrnice v platnost. Členské státy by navíc musely zajistit, aby do 1. ledna 2025 bylo možné odděleně sbírat textil za účelem opětovného použití a recyklace v každé zemi. Nakonec je požadován cíl snížení množství textilního odpadu spolu se zlepšením infrastruktury pro třídění.

Dalšími kroky bude hlasování Parlamentu o jeho postoji na plenárním zasedání v březnu 2024. Na spis naváže nový Evropský Parlament po parlamentních volbách, které se uskuteční 6. až 9. června.

Autorka: Andrea Veselá
Foto: Etienne Girardet,Unsplash.com

Sdílejte tento článek na sociálních sítích