Cirkulární ekonomika a co se děje v Bruselu

V průběhu několika posledních dní dochází v Evropském parlamentu ke konci vyjednávání ohledně akčního plánu cirkulární ekonomiky. Diskuze kolem návrhu Komise, který navrhuje k roku 2030 zrušit skládkování, či stanoví pevné cíle, definice a metodiky pro zacházení s odpadem vrcholí. Parlament chce návrh Komise navíc pozměnit ještě k ambicióznějším cílům. V průběhu tohoto roku bychom mohli očekávat závazné cíle až ve výši 70 % pro recyklaci komunálního odpadu, 80 % recyklaci obalových materiálů, či omezení skládkování na 5 % napříč státy EU k roku 2030.

Parlament chce akční plán doplnit a vyzvat Komisi, aby se zaměřila na průmyslový a stavební odpad. Hlavním záběrem předložené legislativy je odpad komunální, který však k celkovému odpadu vyprodukovanému na území EU přispívá „pouhými“ 7 %. Novinkou, která v původním návrhu nebyla zahrnuta, budou prozatím nezávazné cíle na snižování odpadu v mořích a oceánech a taktéž snižování potravinového odpadu.

Kontroverzním bodem vyjednávání, které už se zdá u téměř konce, je také stanovení povinné separace jednotlivých složek odpadu u zdroje, s výjimkou málo zabydlených oblastí. V neposlední řadě nám brzy bude známa i univerzální metoda na měření a výpočet odpadu (momentálně v EU figurují čtyři prolínající se metodologie nadnárodní úrovně). Co stále zůstává předmětem vyjednávání, jsou sporné definice toho, co je vlastně odpad, recyklace, znovuvyužití odpadů, atp., a dále kapitola „Extended Producers Responsibility (EPR)“, která uvaluje na producenty dodatečnou zodpovědnost za produkty a případný odpad, který z nich následně vzniká.

Nicméně se dá říci, že tímto celý proces aplikování legislativy o cirkulární ekonomice v EU zdaleka nekončí. Jakékoli návrhy na změny musí být nejprve schváleny na hlasování ve výborech Evropského parlamentu a následně i na plenárním zasedání ve Štrasburku, kde hlasuje všech  751 europoslanců. Poté se do procesu schvalování vloží i Evropská Rada pod vedením Maltského předsednictví, složená ze zástupců všech členských států.  Až po finálním potvrzení pozice Radou, Parlamentem a Komisí v podobě trialogu přijde tak dlouho očekáváný balíček o cirkulární ekonomice v platnost.

Avšak už teď je jasné, že nejen sektor odpadového hospodářství projde již brzy zásadní proměnou, která silně upevní pozici EU jako lídra v oblasti cirkulární ekonomiky.

Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN dodává: „Situaci na bruselské půdě aktivně sledujeme. V následujícím roce, i přes neúspěch schválení Zákona o odpadech, který obsahuje klíčové faktory pro zavedení cirkulární ekonomiky v podmínkách České republiky, budeme i nadále pokračovat v aktivitách, které reflektují legislativní změny, které se připravují v rámci celé EU. Snažíme se sledovat dlouhodobé cíle i koncepce Evropské komise a smysluplné dílčí kroky realizujeme ve spolupráci s obcemi i firmami. A s tím budeme pokračovat i s ohledem k aktuální situaci týkající se nepřijetí nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství.“

Autor: Vojtěch Vosecký, spoluzakladatel a manažer zahraničních vztahů INCIEN, v rámci stáže v kanceláři europoslance Pavla Poce (S&D), místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin.

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích