Online kurz: Cirkulární zadávání

2. ročník kurzu: říjen 2021 / duben 2022

Navazující cyklus přednášek a příkladů dobré praxe pro zástupce veřejného sektoru a podnikatelů, kteří mají zájem získat celostní vhled do problematiky procesu tvorby veřejných zakázek a soukromých nákupů s prvky cirkularity.

Organizátor: INCIEN

Téma kurzu v souvislostech:

Téma cirkulárního zadávání, respektive nakupování a osvojení si cirkulárních principů v praxi dnes považujeme v INCIEN za klíčové téma následujících let. Za prvé proto, že se jedná o první krok, jak s cirkulární ekonomikou začít. Za druhé proto, že cirkulární zakázky plně zapadají do plánů Evropské komise a přijaté Zelené dohody (European Green Deal) a Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku. Tedy plánů, které mají zajistit přechod na udržitelnější hospodářství evropského kontinentu a celounijní nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Cirkulární zadávání/nakupování klade důraz na ekodesign výrobků, šetrné využívání přírodních zdrojů a předcházení vzniku odpadů. Přináší mimo jiné úspory primárních zdrojů, vznik nových pracovních pozic (díky opravování, recyklaci, renovacím a servisu), méně emisí CO2, nižší spotřebu primárních či fosilních zdrojů (zejména v oblasti produkce energie) i vody a půdy. Téma je důležité jak pro soukromý sektor, který může začít poptávat své nákupy udržitelněji, tak pro veřejnou sféru, protože na veřejné zakázky je v Česku ročně vynaloženo více než 600 miliard korun a navíc bude od roku 2021 povinný reporting EU v oblasti zeleného zadávání.

To vše je nutné dát do kontextu odpadového hospodářství: v ČR se skládkuje 48 % veškerého komunálního odpadu a z něj by stále až 80 % by bylo možné druhotně využít jako suroviny pro recyklaci materiálů či výrobu tepla a energie. Ačkoliv české firmy umějí zpracovávat odpad, zpracovávají především odpad ze zahraničí. Ukazatel CMU (Circular Material use Rate), tedy podíl zpětně navrácených surovin do hospodářství na celkové spotřebě surovin je v České republice na úrovni 8,1 %. Hodnota CMU vzrostla v Česku mezi lety 2014–2016 z 6,9 %. To je však stále pod evropským průměrem, který vykazuje hodnotu 11,7 %. Pro příklad je možné uvést například Holandsko, které v roce uvedlo ve svém novém národním reportu cirkularity na míře 29,9 %. Právě zde však také od roku 2013 aktivně pilotují cirkulární veřejné zadávání, kde v rámci konkrétních projektů již ve fázi nákupu a zakázkách aplikují principy cirkulární ekonomiky do praxe.

 

Cíl kurzu: 

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, která má silnou podporu Evropské komise a která bude v následujících letech značně ovlivňovat široké spektrum činností: od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU, a proto je cirkulární zadávání jedno z klíčových témat pro naplňování cirkulární ekonomiky v praxi. 

DO KURZE SE BUDE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT I V PRŮBĚHU ROKU A PROBĚHLÉ PŘEDNÁŠKY DOSTANE ÚČASTNÍK K DISPOZICI. 

Profil absolventa:  

Absolvent kurzu pochopí souvislosti spojené cirkulárním zadáváním stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí. Získá komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí a CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové osobnosti, které rozhodují o strategiích pro zajištění odolnosti podniků a vyhledávání nových příležitostí.   

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát. 

Doporučené rozšiřující vzdělávání: Kurz Oběhového hospodářství, který organizuje Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze ve spolupráci s INCIEN  

Program kurzu

Program 2. ročníku kurzu bude kopírovat pilotní spuštění. Finální verze programu (včetně lektorů) bude doplněna na podzim. První část webináře bude zaměřena na teoretické základy a druhá část na ukázky příkladů dobré praxe.

1) OBECNÝ ZÁKLAD

 • Základy cirkulární ekonomiky: Co je cirkulární ekonomika – základní informace potřebné k pochopení celého systému a k tomu, jak můžeme cirkulární ekonomiku použít v cirkulárních zakázkách.
 • Jak vypadá cirkulární kancelář? Odpady, voda, energie, stravování, doprava – všechny tyto aspekty jsou zohledněné, když firmy začínají se svou vlastní cirkulární laboratoří ve firmě.

2) ENERGIE

 • Jak vypadá cirkulární energie? Dostupné cirkulární zdroje energie, energie z odpadu a obnovitelných zdrojů, řešení v praxi
 • Pozitivní externality přechodu na obnovitelné zdroje energie: Dopad využívání energie z obnovitelných zdrojů na životní prostředí a jak lze poptávat zelenou energii ve veřejné zakázce nebo soukromém nákupu.

3) CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V TEORII A PRAXI

 • EU Green Deal& Akční plán pro cirkulární ekonomiku: Klimaticky neutrální cirkulární ekonomika – příležitosti, konkrétní příklady, přehled legislativních změn. Jaké místo v těchto plánech zaujímají zelené a cirkulární zakázky?
 • Cirkulární ekonomika v gastronomii a cateringu: Provozy, které se principy cirkulární ekonomiky inspirují, mohou díky jednoduchým změnám šetřit nejenom životní prostředí, ale i peníze.

4) DŮLEŽITOST CIRKULÁRNÍCH ZAKÁZEK A NÁKUPŮ; VODA A ÚSPORY

 • Proč zadávat cirkulárně? Dopady na lokální ekonomiku & ekosystému & tvorbu pracovních míst. Cirkulární zakázky jako první krok k realizaci cirkulární ekonomiky v praxi.
 • Voda a její role v cirkulárních projektech: Modro-zelená infrastruktura a řešení v praxi.
 • Energetické úspory budov: Energetické úspory jako klíčová opatření cirkulární ekonomiky.

5) STAVEBNICTVÍ

 • CE & demolice a recyklace stavebního odpadu: Možnosti využití recyklátů, poznatky z výzkumu, rozvoj trhu s recykláty, příklady dobré praxe.
 • Cirkularita ve stavebních projektech z pohledu práva: Co všechno české právo umožňuje a co naopak zakazuje.  Na co ani při cirkulární stavbě nebo rekonstrukci nesmíte zapomenout.

6) VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ A CIRKULÁRNÍ NÁBYTEK

 • Kde se cirkulární a sociální aspekty setkávají a doplňují v odpovědném veřejném zadávání?  Cirkulární veřejné zadávání přináší příležitost zadavatelům adaptovat způsob nakupování na výzvy týkající se změn klimatu, surovinové nedostatečnosti a ovlivnit dopady na životní prostředí.
 • Druhý život nábytku: Příklad praxe změny přístupu k prodeji nábytku z druhé ruky a poskytování vybavení na klíč bez nutnosti vlastnictví. V nákupu není třeba poptávat vždy jen nové věci.

7) CIRKULARITA JAKO PRINCIP SLUŽBY

 • Nákup vlastního vs. produkt jako služba: Jak formulovat a definovat zakázku: Funkční požadavky vs. technické požadavky
 • Tisk jako služba: Přednáška o nahrazení nákupů elektroniky, zejména tiskáren, tiskovou službou.

8) CIRKULARITA VE VAŠEM NÁKUPU I.

 • Jak a kde začít s aplikací cirkularity do praxe vlastních zakázek?  Jak vybrat vhodnou skupinu produktů, která je vhodná pro první cirkulární zakázky – čím je vhodné začít, kde je naopak cirkularita složitá (prioritizace a kritéria pro prioritizaci z pohledu jednotlivé organizace)
 • Praktické informace k výběru a práci na vlastním projektu: Účastníci si vyberou konkrétní zakázku, kterou do května 2021 zadají nebo zkusí připravit dle principů cirkulární ekonomiky.

9) CIRKULARITA VE VAŠEM NÁKUPU II.

 • Definice kritérií cirkularity pro vlastní podnik: Účastníci semináře si definují, co pro danou organizaci znamená cirkularita a na co se chtějí z cirkulární ekonomiky ve svých zakázkách zaměřit.
 • Cirkularita jako příležitost pro inovace: Nové byznys příležitosti, které mohou inovace směrem k cirkulární ekonomice přinést. Cirkularita jako konkurenční výhoda.
 • Obalové materiály: Jaká máme nejlepší řešení?

10) ZÁVĚR

 • Jak, kde a kdy se (ne)hodí cirkulární kritéria v konkrétních zakázkách
 • Shrnutí kurzu

Praktické informace

Odborný garant kurzu: Ing. Soňa Jonášová

Organizační zajištění kurzu: Dagmar Milerová Prášková (dagmar@incien.org)

Rozsah kurzu: říjen 2021 – duben 2022, 10 tříhodinových webinářů s odborníky (kurz bude probíhat vždy ve čtvrtek každé 3 týdny od 8:30 do 11:30 s přestávkou 10 min uprostřed kurzu)

Forma: Online

Cena:

 • Firmy / komerční subjekty: 19 000 Kč bez DPH/osoba
 • Veřejné instituce / zástupce samospráv: 12 000 bez DPH/osoba
 • Neziskové organizace a fyzické osoby: 8 000 Kč bez DPH/osoba

Přihlášení na kurz:

https://docs.google.com/forms/d/1B9V1lUjpa_KAmOioW6FfH1xI8-Y8Bkx2NBoXHy4fK1g/edit

👉 Přidejte se k nám do skupiny na LinkedIn, kde jsou umisťovány novinky týkající se kurzu a tématu cirkulární ekonomiky ve veřejných zakázkách.