Online kurz: Cirkulární zadávání

2. ročník kurzu: listopad 2021 / červen 2022

Navazující cyklus přednášek a příkladů dobré praxe pro zástupce veřejného sektoru a podnikatelů, kteří mají zájem získat celostní vhled do problematiky procesu tvorby veřejných zakázek a soukromých nákupů s prvky cirkularity.

Organizátor: INCIEN

Partnery kurzu jsou poradenská společnost CIRA Advisory, advokátní kancelář KROUPAHELÁN a projekt Obec 2030 zaměřený na modernizaci obcí. Finančním partnerem kurzu je Komerční banka. Mediální partnerem kurzu je časopis Odpadové fórum.

Téma kurzu v souvislostech:

Téma cirkulárního zadávání, respektive nakupování a osvojení si cirkulárních principů v praxi dnes považujeme v INCIEN za klíčové téma následujících let. Za prvé proto, že se jedná o první krok, jak s cirkulární ekonomikou začít. Za druhé proto, že cirkulární zakázky plně zapadají do plánů Evropské komise a přijaté Zelené dohody (European Green Deal) a Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku. Tedy plánů, které mají zajistit přechod na udržitelnější hospodářství evropského kontinentu a celounijní nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Cirkulární zadávání/nakupování klade důraz na ekodesign výrobků, šetrné využívání přírodních zdrojů a předcházení vzniku odpadů. Přináší mimo jiné úspory primárních zdrojů, vznik nových pracovních pozic (díky opravování, recyklaci, renovacím a servisu), méně emisí CO2, nižší spotřebu primárních či fosilních zdrojů (zejména v oblasti produkce energie) i vody a půdy. Téma je důležité jak pro soukromý sektor, který může začít poptávat své nákupy udržitelněji, tak pro veřejnou sféru, protože na veřejné zakázky je v Česku ročně vynaloženo více než 600 miliard korun a navíc bude od roku 2021 povinný reporting EU v oblasti zeleného zadávání.

To vše je nutné dát do kontextu odpadového hospodářství: v ČR se skládkuje 48 % veškerého komunálního odpadu a z něj by stále až 80 % by bylo možné druhotně využít jako suroviny pro recyklaci materiálů či výrobu tepla a energie. Ačkoliv české firmy umějí zpracovávat odpad, zpracovávají především odpad ze zahraničí. Ukazatel CMU (Circular Material use Rate), tedy podíl zpětně navrácených surovin do hospodářství na celkové spotřebě surovin je v České republice na úrovni 8,1 %. Hodnota CMU vzrostla v Česku mezi lety 2014–2016 z 6,9 %. To je však stále pod evropským průměrem, který vykazuje hodnotu 11,7 %. Pro příklad je možné uvést například Holandsko, které v roce uvedlo ve svém novém národním reportu cirkularity na míře 29,9 %. Právě zde však také od roku 2013 aktivně pilotují cirkulární veřejné zadávání, kde v rámci konkrétních projektů již ve fázi nákupu a zakázkách aplikují principy cirkulární ekonomiky do praxe.

 

Cíl kurzu: 

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, která má silnou podporu Evropské komise a která bude v následujících letech značně ovlivňovat široké spektrum činností: od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU, a proto je cirkulární zadávání jedno z klíčových témat pro naplňování cirkulární ekonomiky v praxi. 

Témata kurzu:

1) OBECNÝ ZÁKLAD (4.11.2021)

 • Základy cirkulární ekonomiky (lektor: Soňa Jonášová, INCIEN): Co je cirkulární ekonomika – základní informace potřebné k pochopení celého systému a k tomu, jak můžeme cirkulární ekonomiku použít v cirkulárních zakázkách.
 • Jak vypadá cirkulární kancelář? (CIRAA): Odpady, voda, energie, stravování, doprava – všechny tyto aspekty jsou zohledněné, když firmy začínají se svou vlastní cirkulární laboratoří ve firmě.

2) CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V TEORII A PRAXI (25.11.2021)

 • EU Green Deal & Akční plán pro cirkulární ekonomiku (Soňa Jonášová, INCIEN): Klimaticky neutrální cirkulární ekonomika – příležitosti, konkrétní příklady, přehled legislativních změn. Jaké místo v těchto plánech zaujímají zelené a cirkulární zakázky?
 • Cirkulární potraviny a catering (Dagmar Milerová Prášková, INCIEN): Ekonomické, sociální a environmentální dopady spotřeby potravin – jak vypadá šetrná spotřeba potravin?

3) DŮLEŽITOST CIRKULÁRNÍCH ZAKÁZEK A NÁKUPŮ (16.12.2021)

 • Co jsou cirkulární zakázky a nákupy a proč je třeba nakupovat cirkulárně? (Dagmar Milerová Prášková, INCIEN): Dopady na lokální ekonomiku & ekosystému & tvorbu pracovních míst. Cirkulární zakázky ve veřejném sektoru a nákupy v soukromém sektoru jako první krok k realizaci cirkulární ekonomiky v praxi.
 • Obalové udržitelné materiály (Nafigate): Jaká máme nejlepší řešení?
 • Cirkulární zakázky v praxi (Soňa Jonášová, INCIEN): Jaké jsou příklady dobré a špatné praxe, co se daří v zahraničí, ale i u nás.

4) ENERGIE (6.1.2022)

 • Jak vypadá cirkulární energie? (Petr Novotný, INCIEN): Dostupné cirkulární zdroje energie, energie z odpadu a obnovitelných zdrojů, řešení v praxi.
 • Pozitivní externality přechodu na obnovitelné zdroje energie (Nano Energies): Dopad využívání energie z obnovitelných zdrojů na životní prostředí a jak lze poptávat zelenou energii ve veřejné zakázce nebo soukromém nákupu.

5) ENERGETICKÉ ÚSPORY A VODA (27.1.2022)

 • Voda a její role v cirkulárních projektech (ASIO)Modro-zelená infrastruktura a řešení v praxi.
 • Energetické úspory budov (NCEÚ)Energetické úspory jako klíčová opatření cirkulární ekonomiky.
 • Cirkularita ve stavebních projektech z pohledu práva (HAVEL & PARTNERS): Co všechno české právo umožňuje a co naopak zakazuje.  Na co ani při cirkulární stavbě nebo rekonstrukci nesmíte zapomenout.

6) STAVEBNICTVÍ (17.2.2022)

 • Využití recyklovaných materiálů ve stavebnictví (UCEEB): demontáž staveb jako základní metoda demolice, výrobky a materiály z druhotného odpadu.
 • CE & demolice a recyklace stavebního odpadu (SKANSKA): Možnosti využití recyklátů, poznatky z výzkumu, rozvoj trhu s recykláty, příklady dobré praxe.

7) VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ A CIRKULÁRNÍ NÁBYTEK (10.3.2021)

 • Kde se cirkulární a sociální aspekty setkávají a doplňují v odpovědném veřejném zadávání? (Regina Hulmanová, MPSV): Cirkulární veřejné zadávání přináší příležitost zadavatelům adaptovat způsob nakupování na výzvy týkající se změn klimatu, surovinové nedostatečnosti a ovlivnit dopady na životní prostředí.
 • Druhý život nábytku (IKEA): Příklad praxe změny přístupu k prodeji nábytku z druhé ruky a poskytování vybavení na klíč bez nutnosti vlastnictví. V nákupu není třeba poptávat vždy jen nové věci.

8) CIRKULÁRNÍ TEXTIL (31.3.2022)

 • Jak může být textil cirkulární (Stepan Vashkevich, INCIEN): environmentální aspekty výroby oblečení, udržitelné a alternativní materiály a materiálové toky, nový přístup k módě.
 • Využití použitého textilu v praxi

9) CIRKULARITA JAKO PRINCIP SLUŽBY (21.4.2022)

 • Nákup vlastního vs. produkt jako služba (Soňa Jonášová, INCIEN): Jak formulovat a definovat zakázku: Funkční požadavky vs. technické požadavky.
 • Tisk jako služba (Copymat): Přednáška o nahrazení nákupů elektroniky, zejména tiskáren, tiskovou službou.
 • Komerční banka: bankovní produkt jako služba.

10) CIRKULARITA VE VAŠEM NÁKUPU I. (12.5.2022)

 • Právní základ cirkulárního zadávání v ČR (Maroš Sovák, KROUPAHELÁN): Jak se připravit na cirkulární veřejnou zakázku.
 • Představení projektů účastníků kurzu: k získání certifikátu za absolvování kurzu je třeba připravit a krátce odprezentovat vlastní cirkulární zakázku nebo nákup.

11) CIRKULARITA VE VAŠEM NÁKUPU II. (26.5.2022)

 • Představení zbývajících projektů účastníků kurzu
 • Příklad ze zahraničí
 • Prostor pro téma na žádost

12) ZÁVĚR (9.6.2022)

 • Data o veřejných zakázkách (DATLAB): co říkají čísla o veřejných zakázkách u nás a jak se situace změnila od novely zákona z 1.1.2021
 • Příklady zakázek z minulého ročníku kurzu.
 • Shrnutí kurzu (INCIEN)

 

DO KURZE SE BUDE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT I V PRŮBĚHU ROKU A PROBĚHLÉ PŘEDNÁŠKY (ZÁZNAMY) DOSTANE ÚČASTNÍK K DISPOZICI. 

Profil absolventa:  

Absolvent kurzu pochopí souvislosti spojené cirkulárním zadáváním stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí. Získá komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí a CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové osobnosti, které rozhodují o strategiích pro zajištění odolnosti podniků a vyhledávání nových příležitostí.   

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát. 

Doporučené rozšiřující vzdělávání: Kurz Oběhového hospodářství, který organizuje Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze ve spolupráci s INCIEN  

Praktické informace

Odborný garant kurzu: Ing. Soňa Jonášová

Organizační zajištění kurzu: Dagmar Milerová Prášková (dagmar[at]incien.org).

Rozsah kurzu: listopad 2021 – červen 2022, 12 webinářů po 2,5 hodinách s odborníky (kurz bude probíhat vždy ve čtvrtek každé 3 týdny od 8:30 do 11h s přestávkou 10 min uprostřed kurzu)

Forma: Online

Cena:

 • Firmy / komerční subjekty: 19 000 Kč bez DPH/osoba
 • Veřejné instituce / zástupce samospráv: 12 000 bez DPH/osoba
 • Neziskové organizace a fyzické osoby: 8 000 Kč bez DPH/osoba (stipendijní program pro rodiče na mateřské/rodičovské 1000 Kč bez DPH)

Přihlášení na kurz:

https://docs.google.com/forms/d/1B9V1lUjpa_KAmOioW6FfH1xI8-Y8Bkx2NBoXHy4fK1g/edit

👉 Přidejte se k nám do skupiny na LinkedIn, kde jsou umisťovány novinky týkající se kurzu a tématu cirkulární ekonomiky ve veřejných zakázkách.