ONLINE KURZ

Cirkulární zadávání

2. ročník kurzu: listopad 2021 – červen 2022

Navazující cyklus přednášek a příkladů dobré praxe pro zástupce veřejného sektoru a podnikatelů, kteří mají zájem získat celostní vhled do problematiky procesu tvorby veřejných zakázek a soukromých nákupů s prvky cirkularity.

Organizátor: INCIEN

Partnery kurzu jsou poradenská společnost CIRA Advisory, advokátní kancelář KROUPAHELÁN a projekt Obec 2030 zaměřený na modernizaci obcí. Finančním partnerem kurzu je Komerční banka. Mediální partnerem kurzu je časopis Odpadové fórum.

Do kurzu se bude možné přihlásit i v průběhu roku a proběhlé přednášky dostane účastník k dispozici.

Téma kurzu v souvislostech:

Téma cirkulárního zadávání, respektive nakupování a osvojení si cirkulárních principů v praxi dnes považujeme v INCIEN za klíčové téma následujících let. Za prvé proto, že se jedná o první krok, jak s cirkulární ekonomikou začít. Za druhé proto, že cirkulární zakázky plně zapadají do plánů Evropské komise a přijaté Zelené dohody (European Green Deal) a Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku. Tedy plánů, které mají zajistit přechod na udržitelnější hospodářství evropského kontinentu a celounijní nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Cirkulární zadávání/nakupování klade důraz na ekodesign výrobků, šetrné využívání přírodních zdrojů a předcházení vzniku odpadů. Přináší mimo jiné úspory primárních zdrojů, vznik nových pracovních pozic (díky opravování, recyklaci, renovacím a servisu), méně emisí CO2, nižší spotřebu primárních či fosilních zdrojů (zejména v oblasti produkce energie) i vody a půdy. Téma je důležité jak pro soukromý sektor, který může začít poptávat své nákupy udržitelněji, tak pro veřejnou sféru, protože na veřejné zakázky je v Česku ročně vynaloženo více než 600 miliard korun a navíc bude od roku 2021 povinný reporting EU v oblasti zeleného zadávání.

To vše je nutné dát do kontextu odpadového hospodářství: v ČR se skládkuje 48 % veškerého komunálního odpadu a z něj by stále až 80 % by bylo možné druhotně využít jako suroviny pro recyklaci materiálů či výrobu tepla a energie. Ačkoliv české firmy umějí zpracovávat odpad, zpracovávají především odpad ze zahraničí. Ukazatel CMU (Circular Material use Rate), tedy podíl zpětně navrácených surovin do hospodářství na celkové spotřebě surovin je v České republice na úrovni 8,1 %. Hodnota CMU vzrostla v Česku mezi lety 2014–2016 z 6,9 %. To je však stále pod evropským průměrem, který vykazuje hodnotu 11,7 %. Pro příklad je možné uvést například Holandsko, které v roce uvedlo ve svém novém národním reportu cirkularity na míře 29,9 %. Právě zde však také od roku 2013 aktivně pilotují cirkulární veřejné zadávání, kde v rámci konkrétních projektů již ve fázi nákupu a zakázkách aplikují principy cirkulární ekonomiky do praxe.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, která má silnou podporu Evropské komise a která bude v následujících letech značně ovlivňovat široké spektrum činností: od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU, a proto je cirkulární zadávání jedno z klíčových témat pro naplňování cirkulární ekonomiky v praxi.

Témata kurzu

Obecný základ / 4. 11. 2021

Základy cirkulární ekonomiky
Soňa Jonášová, INCIEN
Co je cirkulární ekonomika – základní informace potřebné k pochopení celého systému a k tomu, jak můžeme cirkulární ekonomiku použít v cirkulárních zakázkách.

Jak vypadá cirkulární kancelář?
CIRAA

Odpady, voda, energie, stravování, doprava – všechny tyto aspekty jsou zohledněné, když firmy začínají se svou vlastní cirkulární laboratoří ve firmě.

Cirkulární ekonomika v teorii a praxi / 25. 11. 2021

EU Green Deal & Akční plán pro cirkulární ekonomiku
Soňa Jonášová, INCIEN
Klimaticky neutrální cirkulární ekonomika – příležitosti, konkrétní příklady, přehled legislativních změn. Jaké místo v těchto plánech zaujímají zelené a cirkulární zakázky?

Cirkulární potraviny a catering
Dagmar Milerová Prášková, INCIEN
Ekonomické, sociální a environmentální dopady spotřeby potravin – jak vypadá šetrná spotřeba potravin?

Důležitost cirkulárních zakázek a nákupů / 16. 12. 2021

Co jsou cirkulární zakázky a nákupy a proč je třeba nakupovat cirkulárně?
Dagmar Milerová Prášková, INCIEN
Dopady na lokální ekonomiku & ekosystému & tvorbu pracovních míst. Cirkulární zakázky ve veřejném sektoru a nákupy v soukromém sektoru jako první krok k realizaci cirkulární ekonomiky v praxi.

Obalové udržitelné materiály
Nafigate

Jaká máme nejlepší řešení?

Cirkulární zakázky v praxi
Soňa Jonášová, INCIEN
Jaké jsou příklady dobré a špatné praxe, co se daří v zahraničí, ale i u nás.

Energie / 6. 1. 2022

Jak vypadá cirkulární energie?
Petr Novotný, INCIEN
Dostupné cirkulární zdroje energie, energie z odpadu a obnovitelných zdrojů, řešení v praxi.

Pozitivní externality přechodu na obnovitelné zdroje energie
Nano Energies

Dopad využívání energie z obnovitelných zdrojů na životní prostředí a jak lze poptávat zelenou energii ve veřejné zakázce nebo soukromém nákupu.

Energetické úspory a voda / 27. 1. 2022

Voda a její role v cirkulárních projektech
ASIO

Modro-zelená infrastruktura a řešení v praxi.

Energetické úspory budov
NCEÚ
Energetické úspory jako klíčová opatření cirkulární ekonomiky.

Cirkularita ve stavebních projektech z pohledu práva
HAVEL & PARTNERS
Co všechno české právo umožňuje a co naopak zakazuje.  Na co ani při cirkulární stavbě nebo rekonstrukci nesmíte zapomenout.

Stavebnictví / 17. 2. 2022

Využití recyklovaných materiálů ve stavebnictví
UCEEB
Demontáž staveb jako základní metoda demolice, výrobky a materiály z druhotného odpadu.

CE & demolice a recyklace stavebního odpadu
SKANSKA
Možnosti využití recyklátů, poznatky z výzkumu, rozvoj trhu s recykláty, příklady dobré praxe.

Veřejné zadávání a cirkulární nábytek / 10. 3. 2022

Kde se cirkulární a sociální aspekty setkávají a doplňují v odpovědném veřejném zadávání?
Regina Hulmanová, MPSV
Cirkulární veřejné zadávání přináší příležitost zadavatelům adaptovat způsob nakupování na výzvy týkající se změn klimatu, surovinové nedostatečnosti a ovlivnit dopady na životní prostředí.

Druhý život nábytku IKEA
Příklad praxe změny přístupu k prodeji nábytku z druhé ruky a poskytování vybavení na klíč bez nutnosti vlastnictví. V nákupu není třeba poptávat vždy jen nové věci.

Cirkulární textil / 31. 3. 2022

Jak může být textil cirkulární
Stepan Vashkevich, INCIEN
Environmentální aspekty výroby oblečení, udržitelné a alternativní materiály a materiálové toky, nový přístup k módě.

Využití použitého textilu v praxi
Stepan Vashkevich, INCIEN

Cirkularita jako princip služby / 21. 4. 2022

Nákup vlastního vs. produkt jako služba
Soňa Jonášová, INCIEN
Jak formulovat a definovat zakázku: Funkční požadavky vs. technické požadavky.

Tisk jako služba
Copymat
Přednáška o nahrazení nákupů elektroniky, zejména tiskáren, tiskovou službou.

Komerční banka
Bankovní produkt jako služba.

Cirkularita ve vašem nákupu I. / 12. 5. 2022

Právní základ cirkulárního zadávání v ČR
Maroš Sovák, KROUPAHELÁN
Jak se připravit na cirkulární veřejnou zakázku.

Představení projektů účastníků kurzu
K získání certifikátu za absolvování kurzu je třeba připravit a krátce odprezentovat vlastní cirkulární zakázku nebo nákup.

Cirkularita ve vašem nákupu II. / 26. 5. 2022

Představení zbývajících projektů účastníků kurzu

Příklad ze zahraničí

Prostor pro téma na žádost

Závěr / 9. 6. 2022

Data o veřejných zakázkách
DATLAB

Co říkají čísla o veřejných zakázkách u nás a jak se situace změnila od novely zákona z 1. 1. 2021.

Příklady zakázek z minulého ročníku kurzu

Shrnutí kurzu
INCIEN

Cena kurzu

Firmy,
komerční subjekty

19 000 Kč

bez DPH / osoba

Veřejné instituce,
zástupce samospráv

12 000 Kč

bez DPH / osoba

Neziskové organizace
a fyzické osoby

8 000 Kč

bez DPH / osoba

stipendijní program pro rodiče na mateřské/rodičovské 1000 Kč bez DPH

Profil absolventa

Absolvent kurzu pochopí souvislosti spojené cirkulárním zadáváním stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí. Získá komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí a CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové osobnosti, které rozhodují o strategiích pro zajištění odolnosti podniků a vyhledávání nových příležitostí.   

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.  

Informace o kurzu

Odborný garant kurzu
Soňa Jonášová

Organizační zajištění kurzu
Dagmar Milerová Prášková

dagmar@incien.org

Rozsah kurzu
listopad 2021 – červen 2022 / 12 webinářů po 2,5 hodinách s odborníky
(kurz bude probíhat vždy ve čtvrtek každé 3 týdny od 8:30 do 11h s přestávkou 10 min uprostřed kurzu)

Forma
online

Doporučené rozšiřující vzdělávání
Kurz Oběhového hospodářství, který organizuje Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze ve spolupráci s INCIEN   

Kde nás najdete

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Naše sídlo a fakturační údaje

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika
IČO 04065956, DIČ CZ04065956

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4,
110 00 Nové Město
T: +420 770 179 152
E: veronika@incien.org

Fakturační údaje:
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125
612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika

IČO 04065956
DIČ CZ04065956

E: fakturace@incien.org