Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno / International Engineering Fair Brno

7.10.2019 - 11.10.2019

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50% vystavovatelů a 10% návštěvníků. Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Pro mnohé již jistě není překvapením, že stěžejními tématy letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu jsou Inovace a Start-Upy. Překvapit může ale téma v mnoha oborech nové – cirkulární ekonomika. Ta se stala nejen jednou z priorit rozvoje Evropské unie, ale také logickým vyústěním velkého tlaku současné činnosti průmyslu a dalších odvětví na přírodní zdroje a nízká míra opětovného využívání zdrojů související s tíživou produkcí nevyužitelných odpadů. A právě ve spojení s inovacemi přináší tento koncept neuvěřitelné příležitosti pro byznys. Není tedy náhodou, že nový vítr tradičním veletrhům vlévá právě cirkulární ekonomika.

INCIEN se také stává oborovým partnerem a kromě organizace doprovodných konferencí, kulatých stolů, networkingových a tzv. matchakingových příležitostí, jejichž cílem je konkrétní propojování potenciálních obchodních partnerů, si klade další, vyšší cíl – umístit Mezinárodní strojírenský veletrh opět na přední příčky v globálním měřítku. Pozváni jsou tak účastnici ze zahraničních partnerských organizací, spolupráce je zahájena i s mnoha obchodními komorami a vystavovatelé se tak mohou těšit na příležitosti překračující české hranice.

Klíčovou akcí bude i představení nového konceptu zahraniční spolupráce pro české firmy a organizace právě nad tématy cirkulární ekonomiky a pozvání již dnes přijala řada významných zahraničních hostů.

Máte zájem stát se součástí akce, která bude milníkem pro téma cirkulární ekonomiky v Česku? Zaregistrujte se do konce dubna a vložte do své přihlášky kód INCIEN. Tak budete zařazeni mezi firmy, které se stanou součástí nově vznikajícího atraktivního programu, dostanete příležitost přímého propojení s účastníky se zájmem o cirkulární ekonomiku a dostatečná pozornost bude věnována i Vašemu zviditelnění v rámci propagace celé akce. Navíc můžete participovat v doprovodném programu a získat zajímavé možnosti nadstardantní propagace. Návod na registraci do cirkulárního světa naleznete ZDE. 

Máte k akci dotazy nebo byste rádi svoje doprovodné aktivity zaměřili na cirkulární ekonomiku a rozšířili tak program? Ozvěte se na email Soni Jonášové (sona@incien.org).

MSV je tradičně věnována vysoká mediální pozornost, akredituje se cca tři sta novinářů. Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a  workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

Na co se můžete v rámci doprovodného programu těšit aneb co pro Vás připravujeme: 

 • Mezinárodní konferenci na téma cirkulární ekonomiky, která s bude konat druhý den veletrhu (úterý 8. 10. sál E4, program je v jednání, pokud byste měli zájem o partnerství a vystoupení na akci, obraťte se na nás)
 • Kulaté stoly na dílčí témata (čtvrtek 10. 10. sál P4 část C + D, program je v jednání, pokud byste měli zájem o partnerství a vystoupení na akci, obraťte se na nás)
 • Networkingové a individuální match-makingové aktivity (připravujeme ve spolupráci s JIC Brno)
 • Exkurze a návštěvy konkrétních cirkulárních technologií (v Brně a blízkém okolí, pokud máte zájem o ukázku Vaší technologie, ozvěte se nám – najdeme společně nejvhodnější formu prezentace)
 • Organizované aktivity pro zástupce delegací z partnerských zemí a ve spolupráci s partnerskými organizacemi.

Spolupracující organizace na doprovodném programu a zastoupení technologicí a aktivit týkajících se cirkulární ekonomiky: 

Více informací: 


Registrujte se ZDE a do políčka „Kód která organizace, účast doporučila“ vložte heslo INCIEN. Automaticky Vás tak zařadíme do seznamu firem, které na veletrhu reprezentují téma cirkulární ekonomiky a budeme Vám věnovat patřičnou pozornost. Dozvíte se také prestižně o všech možnostech networkingu a doprovodných akcí včetně možnosti partnerství na konferenci. 

 


ENGLISH VERSION 

The International Engineering Fair is the most important industrial trade fair event in Central Europe with an annual attendance of more than 1,600 exhibitors and 80,000 visitors. More than 50% of exhibitors and 10% of visitors arrive from abroad. The event is attended mostly by trade visitors, with over 70 percent of visitors influencing investment decisions, and one third of them rank among top executives. All key areas of mechanical and electrical engineering industry are represented. MSV has traditionally been given high media attention, with about three hundred journalists accredited. Part of the fair is a cutting-edge sideline program of professional conferences, seminars and workshops on current technical, business and economic topic.

For many of you it certainly is not surprising, that focus of this year’s International Engineering Fair are innovation and start-ups. However, the topic of circular economy, that is still relatively new in many spheres, has been also included as one of the themes of the fair in 2019.  Circular economy became one of the priorities in development of the European Union, and at the same time, it is a logical response to the enormous pressure of current industrial activities to natural resources and low level of re-use of the secondary resources related to production of non-recoverable waste. This concept together with innovation creates incredible opportunities for wide range of businesses. It is therefore not by chance that circular economy brings a new wind to otherwise traditional fairs.

INCIEN becomes a partner of this fair in 2019. We will facilitate and coordinate activities such as conferences, roundtable discussions or for example networking and matchmaking opportunities, that aim to interlink potential business partners. Next to this we are committed to a higher aim – to place the International Engineering Fair on the front crossbar on a global scale once again. That is why participants from international partner organizations are invited, collaboration with many chambers of Commerce has been initiated, and exhibitors can look forward to the opportunities excessing boundaries of the Czech Republic.

The key event will be an introduction of a new concept of international cooperation for Czech companies and organizations regarding circular economy. A number of important foreign guests has already today accepted our invitation to participate.

Are you interested in becoming a part of this event, which will be a milestone for the theme of circular economy in the Czech Republic? Sign up before the end of April, and in your application insert the code INCIEN. This way you will be involved among companies that create the newly formed and attractive program; you get the opportunity for a direct linking with participants interested in circular economy; and also, it is a great chance to reinforce visibility of your company within promotion of this event. In addition, you can participate in the accompanying program and get interesting opportunities for additional promotion.

Do you have any queries about the event, or you would like some of your accompanying activities, related to the topic of circular economy, to be involved in the program? Please get in touch with us via Sona Jonasova email sona@incien.org.

What you can look forward to in the accompanying program or what we are preparing for you:

 • International Conference on Circular Economy, which will be held the second day of the fair (Tuesday, October 8th E4, the program is in progress, if you are interested in partnership and performance, please contact us)
 • Round Tables on Sub-Topics (Thursday, October 10, P4, the program is in progress, if you are interested in partnership and performance, please contact us)
 • Networking and individual match-making activities (in cooperation with JIC Brno)
 • Excursions and visits to specific circular technologies (in Brno and its surroundings, if you are interested in demonstrating your technology, let us know – we will find the most suitable form of presentation together)
 • Organized activities for representatives of delegations from partner countries and in cooperation with partner organizations.

More information about the event: 


!!! You can register here and insert „INCIEN“ in „Participation recommended by“ box !!! We will automatically include you in the list of companies that represent the theme of the circular economy at the fair and we will give you due attention. You will also learn about all the networking opportunities and accompanying events, including the possibility of a conference partnership.

Pořadatel

BVV a INCIEN
Telefon:
721041450
E-mail:
sona@incien.org
View Pořadatel Website

Místo konání

BVV Brno
Brno, Česká republika + Google Mapa