Inovace v odpadovém hospodářství šetří obecní rozpočty

Tisková zpráva ke konferenci ODPAD ZDROJEM 2016

Výdaje na odpadové hospodářství tvoří nezanedbatelnou část každého obecního rozpočtu. Legislativa v této oblasti se navíc stále zpřísňuje a podobný trend můžeme očekávat i v dalších letech. Od roku 2015 mají například obce povinnost zajistit systémy třídění biologicky rozložitelných odpadů pro všechny své občany, což je další zatížení obecního rozpočtu. A právě touto problematikou se zabývala i konference ODPAD ZDROJEM.

K nejnákladnějším položkám obce patří zajistit svoz odpadu a platit za jeho ukládání na skládky či spalování odpadu. Cestou k úsporám tedy může být předcházení vzniku odpadu, efektivní systém separace či jiné, zajímavé a inovativní změny, které si začaly obce osvojovat.

„Dlouhodobým cílem obcí je samozřejmě co nejvíce ušetřit za náklady na odpad a právě zavedení oběhového hospodářství na komunální úrovni může být zajímavá příležitost. Na odpady totiž přestáváme pohlížet jako na problematiku přinášející jen náklady, ale jako na zdroje. Druhotné využití odpadů je i jedním z principů oběhového hospodářství,“ říká ředitelka INCIEN a organizátorka konference ODPAD ZDROJEM, Soňa Jonášová.

První ročník konference Odpad zdrojem se konal ve dnech 10. – 11. 3. 2016 v Choťovicích v hotelu Na Farmě. Akce se konala pod záštitou ministra životního prostředí, Mgr. Richarda Brabce ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království. Celkem se do Choťovic u Kolína sjelo přes 130 účastníků z řad zástupců veřejné správy, zastupitelů obcí, reprezentantů firem a neziskových organizací, kteří se tématem dlouhodobě zabývají. Zástupci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí prezentovali aktuální informace o změně legislativy týkající se nakládání s odpady, zejména představili dotační možnosti pro rok 2016 z Operačního programu životního prostředí.

Na konferenci byl ovšem kladen velký důraz na diskuzi a vzájemnou výměnu zkušeností, zejména pak na způsoby zavedení získaných informací do praxe. Úspěšné projekty z Holandska představila Isabelle Diks, radní hlavního města holandské provincie Frísko. Z českého prostředí se o své zkušenosti podělila řada starostů, kterým se podařilo nové přístupy úspěšně zavést.

Na konferenci byly představeny účinné aktivity vedoucí ke snížení množství směsného komunálního odpadu jako například: zavedení pohodlného třídění odpadu pro obyvatele, spojených i s ekonomickými výhodami pro ty, kteří třídí, podpora sběru textilu a s tím spojená i organizace burz s nepotřebnými věcmi. Předmětem zájmu byly také biologické odpady a jejich předcházení v místě vzniku. Například mulčovacím programem snížili v Brabantsku množství odpadů z parků o 50 % a podpora domácího i obecního kompostování snížila v Polešovicích již v prvním roce náklady na komunální odpad o 14 %.

Kontakt pro média:

Ing. Soňa Jonášová

Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.

mobil: 721 041 450

email: sona@incien.org

O neziskové organizaci INCIEN:

Institut Cirkulární Ekonomiky je organizace, která se zaměřuje na inovativní environmentální management. Společně se svými partnery pracujeme na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. Jsme team mladých lidí, s tvrdým jádrem studentů prestižní Wageningen University v Holandsku. Naší hlavní činností je osvěta principů cirkulární ekonomiky. Pořádáme konference, diskuzní fóra a další druhy setkání, které mají za cíl zvyšovat povědomí o projektech svou podstatou zapadajících do principů cirkulární ekonomiky. Analyzujeme stav odpadového hospodářství ve firmách, obcích, městských částech i mikroregionech, navrhujeme chytrá řešení v souladu se současnou legislativou, šetřící jak životní prostředí, tak finanční prostředky našich klientů.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích