Naše pilíře

Pro aktéry z veřejného i privátního sektoru jsme partnerem ve snaze o lepší hospodaření s materiály a průvodcem na cestě k efektivní, šetrné a prosperující ekonomice. Posláním INCIEN je tak aktivně prosazovat principy cirkulární ekonomiky do praxe skrze vzdělávání, konzultace, výzkum, advokacii a vytváření komunity.

Těchto pět klíčových aktivit sdružujeme do takzvaných pilířů, které nám umožňují postupně přispívat k vizi prosperující a uhlíkově neutrální české ekonomiky s minimem negativních dopadů na přírodu. 

Akademie

V rámci tohoto pilíře inspirujeme a zvyšujeme znalosti, kompetence a povědomí o cirkulární ekonomice. Skrze edukaci profesionálů usilujeme o rychlejší aplikaci principů cirkulární ekonomiky do praxe. Naší snahou je maximalizace prevence vzniku odpadu a zvyšování udržitelné spotřeby na všech úrovních společnosti od státu přes státní správu, byznys a občanskou společnost po rodiny a jednotlivce. Momentálně nabízíme přednášky, webináře a semináře.

Konzultace

Díky konzultacím pro firmy a veřejný sektor přetavujeme naše know-how z oblasti cirkulární ekonomiky v konkrétní realizované projekty a zůstáváme tak ve styku s každodenní realitou. Problematika udržitelnosti a cirkulární ekonomiky nebyla pro české firmy po dlouho dobu prioritou, to se však zejména díky novým opatřením Evropské unie zásadně mění. V INCIEN máme odborné znalosti a širokou síť expertů, díky kterým pomáháme firmy a orgány veřejné správy nasměrovat v komplikovaném prostředí evropských norem tím správným směrem. Navrhujeme efektivní řešení šitá na míru. Našimi klíčovými tématy jsou ESG, Evropská taxonomie, odpadové hospodářství a dekarbonizace.

Think Tank

Usilujeme o to, aby se náš Think Tank stal centrem znalostí a expertízy pro cirkulární ekonomiku nejen v České republice, ale i Centrální a Východní Evropě. Zaměřujeme se na agendu cirkulární ekonomiky tak, jak je definována v oficiálních evropských i národních rámcích a zkoumáme její přínos v celkovém kontextu udržitelného rozvoje, životního prostředí a klimatu. Naše zjištění jsou srozumitelná, spolehlivá, aktuální, relevantní a založená na datech. Provádíme hloubkové studie, analýzy a výzkumy. Tvoříme přehledové články, tematické recenze, reporty a infografiky.

Advokacie

Našim cílem je nestranně, proaktivně, systematicky a dlouhodobě hájit zájmy cirkulární ekonomiky na národní úrovni. Chceme prosazovat a připomínkovat dílčí legislativní opatření a zákony, které povedou k implementaci prvků cirkulární ekonomiky do praxe, především pak těch, týkajících se odpadového hospodářství. Pilíř Advokacie vnímáme jako klíčový nástroj pro zástupce státní správy, politické představitele, ministerstva, hospodářské a společenské aktéry. Nabízíme spolupráci, partnerství a společné hledání řešení. 

Český cirkulární hotspot

Spoluvytváříme funkční síť vztahů mezi klíčovými aktéry cirkulární ekonomiky. Sdílíme informace, dobrou praxi, hovoříme o obtížích spojených se zaváděním cirkulárních principů do praxe. Umožňujeme vznik nových byznysových příležitostí a synergií. Díky Českému cirkulárnímu hotspotu a jeho pracovním skupinám komplexně propojujeme veřejnou sféru, soukromý sektor, akademické instituce, start-upy i jednotlivce a nastavujeme akční plány v jednotlivých oborech tak, aby měly reálný dopad na cestě k přechodu na cirkulární ekonomiku. 

Chcete se stát partnerem?

Staňte se součástí Českého cirkulárního hotspotu a přidejte se k organizacím, kteří se řadí mezi pionýry cirkularity. Budete mít od října možnost účastnit se pracovních skupin, exkurzí, seminářů, pravidelně získávat informace o CE a propojovat se na networkingových akcí. Chcete se stát členem? Registrujte se zde do 30. září 2022.

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Fakturační údaje:
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., Purkyňova 648/125,
612 00 Brno – Medlánky, Česká republika
IČO 04065956, DIČ CZ04065956

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4,
110 00 Nové Město
T: +420 770 179 152
E: veronika@incien.org

Fakturační údaje:
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125
612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika

IČO 04065956
DIČ CZ04065956

E: fakturace@incien.org