Naše projekty

SAMOSPRÁVY
V současnosti se INCIEN věnuje optimalizaci systémů odpadového hospodářství v obcích ČR v komplexní míře. Pro samosprávy zpracovává fyzické analýzy odpadu, studie odpadového hospodářství, Plány odpadového hospodářství a dotační poradenství. Věnuje se také osvětovým aktivitám, pilotním projektům v oblasti inteligentních systémů nakládání s odpady a pořádá konferenci ODPAD ZDROJEM, jejíž cílem je šíření dobré praxe v oblasti odpadového a oběhového hospodářství na úrovni samospráv mezi zastupitele obcí. Naše řešení jsou zaměřena na předcházení vzniku, nastavení efektivního systému separace a následného sběru odpadů. Snažíme se vždy našim klientům pomoci najít takovou cestu, která jim pomůže šetřit obecní rozpočet, zapojit co nejvyšší míru obyvatelstva a být ohleduplnými k životnímu prostředí.

FIRMY
Víme, že business hraje zásadní roli v přechodu na cirkulární ekonomiku. Z tohoto důvodu vstupujeme do dlouhotrvajících partnerství a projektů s ambiciózními společnostmi, se kterými navrhujeme a zavádíme kroky vedoucí k rozvoji cirkulární ekonomiky v jejich každodenních činnostech. Společně vyvíjíme produkty a služby, které jsou nastaveny s respektem k D4C (design for circularity) a pomáháme jim nacházet takové byznys modely, které jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale i generují zisk a pomáhají rozvíjet firemní prosperitu.

VIDEO: Odpovědné Česko

VEŘEJNÝ SEKTOR
INCIEN se aktivně účastní dialogů s veřejnou správou, kterou podporuje při rozhodnutích, jenž umožňují přechod na oběhové hospodářství.  Šíříme poznatky o výhodách cirkulární ekonomiky, sdílíme osvědčené postupy a poskytujeme platformu pro aktivní výměnu zkušeností a expertních znalostí mezi předními odborníky a ústavními činiteli. Pořádáme mezivládní semináře, spolupracujeme s jednotlivými ministerstvy na konkrétních projektech a často se účastníme vládních a resortních diskuzí na téma cirkulární ekonomiky.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRACE
Čerpáme z intenzivní mezinárodní spolupráce s globálními lídry v oboru. Přinášíme know-how a inovace ze zahraničí a pomáháme tak českým institucím s růstem a inspirací v sektoru cirkulární ekonomiky. Pořádáme obchodní mise, analýzy trhu, mezinárodní konference a v konkrétních projektech uplatňujeme zkušenosti našich zahraničních partnerů. Pomůžeme vám s přehledem o nejnovějších trendech a technologiích či s výběrem správného partnera v odpadovém, vodohospodářském, stavebním, či zemědělském sektoru.

EDUKACE A OSVĚTOVÉ AKTIVITY
Pravidelně pořádáme přednášky, workshopy a další aktivity na školkách, školách i univerzitách. Věříme, že právě díky spolupráci s akademických sektorem a studenty se témata CE mohou rozšiřovat a přinášet smysluplné uplatnění v širokém měřítku. Společně s vědeckými odborníky analyzujeme nejnovější trendy ve světe cirkulární ekonomiky i produkty a služby našich klientů. Aktivně spolupracujeme na projektech zavádění Zero Waste principů do škol a společně se studenty zlepšujeme prostředí ve školách i mimo ně.

ZAJIMEJ.SE
Vedeme jediný informační portál o cirkulární ekonomice v České republice. Píšeme o nejnovějších cirkulárních trendech ze světa businessu, měst a obcí, eko-inovací a životního stylu. Tedy o tom, co nás zajímá a co by mohlo zajímat i Vás, sledujte www.zajimej.se a facebook. Uznáváme svobodu slova a zajímá nás i Váš názor. Máte-li témata, která se týkají cirkulární ekonomiky, odpadového hospodářství, životního prostředí aj., neváhejte se nám ozvat a zapojit se do našich aktivit. Pokud chcete podpořit naší redakci, která si stojí na zásadách otevřenosti a transparentnosti, finančně budeme poctěni! DARUJME.CZ – projekt zajimej.se

UPLATNI.SE
Uvědomujeme si potenciál, který se skrývá ve studentech a mladých lidech. A snažíme se pro jeho rozvoj udělat maximum. Uplatni.se vzniklo s cílem zprostředkovat studentům spolupráci s firmami v průběhu studia formou odborných stáží, exkurzí a zpracováváním diplomových prací. Tento inzertní a informační portál slouží k navazování kontaktů mezi studenty a firmami se zaměřením na oblast cirkulární ekonomiky. Aktuální informace a nabídky najdete na našem webovém portálu www.uplatni.se nebo na našich Facebookových stránkách.

BUZZ TALKS
Převzali jsme záštitu a stali se odborným garantem projektu BUZZ Talks, což jsou kreativní diskusní setkání na aktuální témata týkající se problematiky životního prostředí a jeho udržitelnosti. Věnovali jsme se plýtvání jídlem, v roce 2016 jsme témata rozšířili na módu, stavby, i dopravu. Letos nás čekají další zajímavé akce, avšak hlavním bodem je vždy cirkulární ekonomika. V případě, že máte zájem uskutečnit diskuzní setkání pod hlavičkou BUZZ Talks nebo byste se rádi zapojili do organizace, neváhejte se na nás obrátit.