Firmy

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Dlouhodobé partnerství s firmou JRK Česká republika

S firmou JRK spolupracujeme od úplného začátku založení INCIEN. JRK je naším dlouhodobým a stabilním partnerem a kromě realizace konkrétních pilotních projektů spolupracujeme na transformaci aktivit této společnosti směrem k funkčním cirkulárním byznys modelům.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Spolupráce s IKEA

Od roku 2016 aktivně hledáme cesty, které povedou k naplňování cílů v oblastech udržitelného rozvoje. S IKEA jsme zrealizovali výzkumy týkající se aktuálního stavu plýtvání potravinami v restauračních zařízeních, hledáme cesty komunikace projektu Druhý život pro nábytek či způsoby, jak se vypořádat s rekonstrukcemi restaurací tak, aby i v krizových podmínkách vznikalo jen minimum odpadů. Spolupráce s IKEA je dlouhodobá a tematicky široká.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Studie pro TetraPak

S firmou Tetra Pak pracujeme na tom, jak zavádět principy cirkulární ekonomiky jak na úrovni odděleného sběru nápojových kartonů, tak na úrovni osvěty a vzdělávání obyvatel. V roce 2018 plánujeme rozšířit pole aktivit i na komerční sektor a konkrétně hotely, restaurace a kantýny. Věříme, že nápojové kartony se mohou vrátit zpět do života formou produktů z druhotných surovin a zákazníci si tak mohou otestovat cirkulární ekonomiku přímo v praxi.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Konzultace pro společnost ČEZ

Poskytujeme odborné konzultace v oblasti energetického využívání odpadů v souladu s cíli pro cirkulární ekonomiku, které vyplývají z Balíčku o cirkulární ekonomice i z příkladů dobré praxe. Děláme maximum pro to, aby nově vznikající kapacity na energetické zpracování odpadu byly v souladu s ambiciozními cíli nakládání s odpadem, jako je například snižování množství vzniku a předtřiďování SKO, energetické využívání nerecyklovatelného odpadu či využívání druhotných výstupů ze zařízení.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Studie možností zvýšení zpětného odběru PET lahví v ČR

Se společností Karlovarské minerální vody a.s. a experty z VŠCHT hodnotíme stávající systém nakládání s PET lahvemi a hledáme cesty, které by vedly k maximální možné míře jejich zpětného odběru a recyklace v ČR. Cílem je nalézt optimální řešení, které bude v souladu s cíli cirkulární ekonomiky a současně bude respektovat stávající systém . Klíčovými pilíři je mapování reálných materiálových toků a studie ekonomických a environmentálních dopadů navrženého řešení.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Projekt Cirkulazce

Ve spolupráci s Pilsen Technologies s.r.o. hledáme cesty, jak v regionech, které jsou závislé na skládkování komunálního i průmyslového odpadu zavádět takové systémy, které pomohou k rozvoji recyklace a energetického využití zbytkových odpadů. Vždy však v souladu s cíli cirkulární ekonomiky i ochranou životního prostředí a maximální míře informovanosti a zapojení lokálních aktérů.