Samosprávy

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Fyzické analýzy odpadu

Jedná se o manuální rozbor reprezentativního vzorku směsného komunálního odpadu (SKO) dle zásad vzorkování odpadů a bezpečnosti práce, který objednateli umožňuje vytvoření přehledu co je obsahem SKO. Dle výstupů je možno navrhnou další postup řešení odpadového hospodářství ve městě, či porovnat množství a druhy odpadů před nasazením nového systému separace komunálních odpadů a po nasazení. Rozbor odhalí produkci jednotlivých druhů odpadů v SKO a případné mezery v jeho třídění. Během vzorkování a rozboru je reprezentativní množství SKO manuálně roztříděno na jednotlivé položky dle katalogu odpadů, jejich množství je zváženo a tabelárně zpracováno. Ve většině případů je doporučeno provést vzorkování vícekrát než jednou a zohlednit jednotlivé typy zástavby či produkce odpadů (domovní zástavba vs. sídliště, vs. průmyslové zóny atd.).

VIDEO: Analýza SKO v obci Lhenice

REPORTÁŽ Český rozhlas: V Polici nad Metují přebírali odpadky z popelářského auta. Radnice zjišťuje, jak lidé třídí odpad.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Studie odpadového hospodářství

Studie odpadového hospodářství (OH) je podrobná analýza stávajícího stavu hospodaření města/obce s odpady. INCIEN na základě všech dat, podrobných analýz a zjištěných kontrol navrhne konkrétní a nejvhodnější řešení nakládání s odpady ve vašem městě/obci. Cílem studie odpadového hospodářství je navrhnout městu/obci udržitelné řešení, které sníží náklady spojené s OH ve městě/obci.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Vzdělávání

Důležitým aspektem úspěšného projektu je jeho průběžná komunikace. Zabýváme se osvětou a edukací v oblasti životního prostředí. Naše akce jsou zaměřeny na témata spojená s cirkulární ekonomikou a dále zejména s problematikou bioodpadů, potravinového odpadu, separace odpadu, nakládání s ním a předcházení jeho vzniku. Osvětové aktivity zajišťujeme napříč celou obcí v MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, u občanů, ale i u zastupitelstva. Dokážeme Vám tedy pomoci představit celý projekt na zastupitelstvu a zajistit jeho prosazení.

VIDEO: Příklad dobré praxe: Prostřední Bečva

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Dotační poradenství

Vzhledem k dostupným programům poskytujících financování projektů v oblasti odpadového hospodářství (Operační program životního prostředí, Národní programy Státního fondu životního prostředí ČR aj.) se vždy snažíme námi navržené řešení přizpůsobit možnostem financování z dotačních výzev, které jsou aktuální. V souvislosti s těmito možnostmi pomáháme našim zákazníkům vytvořit analýzu potenciálu produkce odpadu v dané oblasti, která je nezbytnou součástí žádosti o finanční podporu (dotace). Stejně tak připravíme další nezbytné dokumenty a přílohy k dotační žádosti a zajistíme i její odevzdání. Abychom zajistili co největší úspěch pro získání dotačního titulu spolupracujeme s Martinem Veverkou ze společnosti Ernst & Young, s.r.o., který má za sebou desítky úspěšných projektů v oblasti odpadového hospodářství.

Přehled služeb Ernst & Young, s.r.o.