Řečníci


Na konferenci vystoupí


Ing. Soňa Jonášová

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Konferencí ODPAD ZDROJEM 2017 účastníky i v tomto roce provede Soňa Jonášová. Absolventka studijního programu Zemědělské inženýrství Mendelovy univerzity. Od roku 2015 je ředitelkou INCIEN a aktivně se podílí na přechodu z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami v ČR i v zahraničí.

Jejím cílem letošního ročníku konference je, aby účastníci odcházeli inspirováni, obohaceni o zajímavé zkušenosti a zejména přesvědčeni o tom, že zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe má smysl. A to jak vzhledem k ochraně životního prostředí, aktivního zapojení obyvatel, tak i zejména kvůli efektivnímu finančnímu řízení obce. Je přesvědčená, že akce obdobného charakteru jsou klíčové pro navázání cenných partnerství, které následně vyústí v realizaci kvalitních a inovativních projektů.

Čtvrtek


1. BLOK: ODPADY


Ing. Jaromír Manhart

Ministerstvo životního prostředí, ředitele odboru odpadů

Ing. Mojmír Jiřikovský

JRK BioWaste Management, s.r.o., jednatel firmy

Mojmír Jiřikovský je jedním ze tří zakladatelů firmy JRK BioWaste Management, s.r.o., která již více než pět let pomáhá starostům obcí snižovat náklady na komunální odpad. V prezentaci pan Jiřikovský představí nový chytrý systém ECONIT, díky kterému mohou mít obce data o produkci odpadů pod kontrolou a díky tomu motivovat obyvatele do maximální možné míry zapojení se do zefektivňování odpadového hospodářství.

Dr. Ing. Čestmír Hrdinka

Naviga4, s.r.o., Senior projektový manažer

Čestmír Hrdinka je zodpovědný za oblast životního prostředí ve společnosti NAVIGA4. Má na starosti přípravu dotačních žádosti z OPŽP, především prioritní osy 3, a energetické projekty z OP PIK. Podílí se také v roli experta na průběžné evaluaci OPŽP. Problematice nakládání s odpady se věnoval jako koordinátor pracovní skupiny v koalici Health Care Without Harm, poté působil jako vedoucí oddělení technologií na odboru odpadů MŽP, nyní připravuje dotační žádosti v problematice odpadů a energetiky. Během předsednictví ČR v EU byl členem dvou předsednických týmů: odpady a chemické látky, byl kontaktní osobou za ČR pro oblast bioodpadů.

Ing. Milan Chromík

Veolia Česká republika, a.s., ředitel divize odpady pro ČR a SR

Milan Chromík je jedním ze zakládajících členů České asociace oběhového hospodářství a dále je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a ředitelem divize odpady pro ČR a SR. K tématu odpadového hospodářství říká: „Co se zákona o odpadech týče, chtěli bychom co nejvíce zamezit skládkování. Naším cílem je přesunout odpady více k recyklaci, k oběhovému hospodářství, jak to říká Evropská unie“.


2. BLOK: STAVBY


Ing. arch. Ondřej Chybík

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., zakladatel

Ondřej Chybík se narodil v Brně, České republice. Po studiích architektury v Brně a Štýrském Hradci v Rakousku absolvoval postgraduální studium urbanismu na prestižní ETH Curych ve Švýcarsku. Působil ve vídeňském ateliéru PPAG. Je držitelem Ceny rektora VUT v Brně a získal cenu Bohuslava Fuchse za nejlepší projekt Fakulty architektury VUT v Brně. V roce 2010 založil společně s Michalem Krištofem architektonické studio CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS.

Ing. Karel Fronk

Skanska a.s., vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj

Vedoucím oddělení Udržitelný rozvoj ve společnosti SKANSKA, kde odpovídá za aktivity společnosti v oblasti udržitelnosti, zejména v oblasti green business, ochrany životního prostředí, systémů řízení managementu a podpory komunity.

Ing. Václav Vachuška, Ing. Jan Vachuška

Ing. Václav Vachuška - přednášející, dobrovolný svazek obcí Horažďovicko, předseda a manažer

Ing. Václav Vachuška se dlouhodobě podílí na řešení projektů zaměřených na materiálové využití anorganických odpadů ve stavebnictví. Výsledkem je například výroba nepáleného umělého kameniva z prašných odpadů vznikajících při těžbě a zpracování přírodního kamene, spalování fosilních paliv a drcení stavebních odpadů. Zároveň se podílí na řešení uplatnění stavebních a demoličních odpadů obcí.

Ing. Judita Naňková

ERSTE Corporate Banking, Specialistka rozvoje obchodu

Po studiu na České zemědělské univerzitě působí v České spořitelně v oblasti specializovaného financování firemní klientely. Po správě zemědělských klientů a financování výstavby bioplynových stanic se nyní intenzivně věnuje potenciálu oblasti odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky v České republice. V prezentaci se zaměří hlavně na nadstandardní možnosti spolupráce klientů s Českou spořitelnou, konkrétní příklady a praktická doporučení pro úspěšné investice v oblasti nakládání s odpady.

Ing. Jan Vachuška - spoluautor příspěvku, KAMENOLOMY ČR s.r.o., Skupina Čechy Jih - vedoucí skupiny

Ing. Jan Vachuška se podílí na projektech při uplatňování odpadních materiálů ve stavebnictví, vznikajících při těžbě a zpracování přírodního kamene.


3. BLOK: EXKURZE A WORKSHOPY


Ing. Ivana Jenerálová

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., Manažerka PR aktivit

Ivana je zodpovědná za řízení mediálních vztahů a média komunikaci. Média ji lákala již v době, kdy studovala národohospodářství na VŠE. Prošla si pozicí redaktorky, šéfredaktorky a v závěru skončila na druhé straně barikády. V PR se pohybuje již od roku 2007 a v současné době řídí vlastní agenturu a specializuje se na tvorbu komunikačních strategií, poradenství a copywriting. Ivana má neocenitelné zkušenosti, díky kterým se posunujeme mílovými kroky kupředu.

Ing. Ivana Maleš

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z., zakladatelka

Ivana má na v rámci Slovenského INCIENu na starosti projekty se samosprávami. Od analýzy odpadů, přes tvorbu koncepcí až po realizaci projektů. V každém projektu využívá její dlouholeté zkušeností konzultanta v oblasti odpadového hosdpodářství, této oblasti se věnuje již 14-tým rokem. Neoddělitelnou součástí její práce v INCIEN SK je komunikace s fundraising projektů a různých aktivit.

Bc. Robin Dufek

JRK Waste Management, s.r.o., regionální ředitel

Robin, po vystudování ekonomického směru na VUT v Brně, v sobě opět našel ekologickou stopu z osmiletého Eko gymnázia, a nyní již dva roky pomáhá individuálně obcím k efektivnějšímu nakládání s jejich odpady. Zavádí motivační systémy na podporu třídění a předcházení vzniku odpadu, komunikuje a učí občany zodpovědnějšímu přístupu a pomáhá tak snížit množství produkovaného směsného komunálního odpadu. Dlouhodobou prací s obcemi a starosty získává příklady dobré praxe, které postupně ukazuje na dalších obcích Vysočiny, Jihomoravského, Pardubického a Zlínského kraje.

Laura Mitroliosová

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., projektový manažer

Laura je projektový manažer v INCIEN, má na starosti finanční řízení institutu a projekty na samosprávách. V předešlých letech se pohybovala ve finanční sféře.

Zdeněk Trnka

Technické služby Humpolec

Ing. Petr Hendrych

hotel Fabrika, majitel


4. BLOK: Trh technologických řešení, individuální schůzky.
Pátek


1. BLOK: VODA


RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

Ministerstvo zemědělství, Sekce vodního hospodářství, vrchní ministerský rada

Absolvent Přírodovědecké fakulty University Karlovyv Praze (RNDr. v oboru hydrobiologie), v letech 1966 – 1984 působil v Hydrobiologickélaboratoři ČSAV (CSc. v oboru mikrobiální ekologie) a v letech 1986 – 1997 ve Výzkumnémústavu vodohospodářském T. G. Masaryka (1990 – 1997 ředitel ústavu). Od r. 1998 dosudpracuje na Ministerstvu zemědělství (vrchní ředitel vodního hospodářství 2003 – 2016).V letech 2002 – 2016 reprezentoval v EU „vodního ředitele ČR“. V období 2010 – 2012zastával funkci prezidenta mezinárodních komisí pro ochranu Labe a Odry. Publikoval přes350 odborných prací v ČR i zahraničí, absolvoval řadu zahraničních stáží. V současnostitaké přednáší na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské university.

Ing. Karel Plotěný

Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s.r.o, jednatel

Je činný ve vedení odborných skupin Asociace pro vodu ČR (CzWA). Snaží o prosazení a propagaci udržitelnosti a cirkulární ekonomiky do oblasti nakládání s vodami. Je absolventem VUT  FAST v Brně a postgraduálního studia na VŠCHT v Praze. Od ukončení školní docházky působí v oboru – zpočátku jako vodohospodář a referent investiční výstavby v zemědělském podniku, pak jako projektant průmyslových ČOV, a pak už 23 roků jako jednatel vodohospodářské firmy ASIO, spol. s r.o, která se zabývá dodávkami technologií pro čištění komunálních i průmyslových vod a v poslední době i výzkumnou činnosti. Účastní se aktivně na tvorbě legislativy v oblasti odpadních vod, byl místopředsedou asociace čistírenských expertů (AČE ČR) a pak i asociace pro vodu (CzWA) a je místopředsedou odborných skupin při CzWA pro čistírny a odlučovače a pro využití energie z odpadních vod. V rámci těchto uskupení se snaží o prosazení udržitelnosti a cirkulární ekonomiky do oblasti nakládání s vodami.

Ing. Marek Holba, Ph.D.

ASIO, spol. s r.o., jako projektový

ASIO, spol. s r.o. je česká inženýrsko-dodavatelská firma podnikající v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. V rámci firmy se řeší i řada vědeckovýzkumných projektů, které mají zpravidla interdisciplinární charakter a jsou zaměřeny na vývoj, aplikovaný výzkum a inovace pro široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nacházející uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích. Marek vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou a po sedmi letech nabírání praktických zkušeností v zahraničí se vrátil do České republiky, do firmy ASIO, spol. s r.o., kde působí na oddělení výzkumu a vývoje jako projektový manažer pro národní a mezinárodní vědeckovýzkumné projekty.

Ing. Roman Sládek

ProVenkov, spol. s.r.o., jednatel a majitel firmy

Absolvent Vysokého učení technického v Brně, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Od roku 1990 je nepřetržitě aktivní v komunální politice. Těžištěm činnosti společnosti je spolupráce s malými obcemi při hledání způsobů zásobování vodou a odkanalizování. Hlavním cílem je vždy najít řešení s nízkými investičními i provozními náklady při současném dodržení legislativy. K tomu patří i komplexní dotační poradenství. „K nejzajímavějším momentům patří prezentace výsledků naší práce na veřejných zasedáních zastupitelstev obcí.“


2. BLOK: ENERGIE


Vladimíra Henelová

ENVIROS s.r.o., Ředitelka divize Politika, legislativa a výzkum

Vystudovala ČVUT, fakulta elektrotechnická. Po absolvování pracovala ve VÚPEK – Divize energetických systémů, pak pro Evropskou komisi (jako lokální expert v rámci předvstupních programů THERMIE a Phare). Od roku 1998 pracuje ve společnosti ENVIROS, s.r.o., v posledních letech na pozici ředitelky divize, která řeší projekty v oblasti v oblasti legislativy, strategických dokumentů na národní, regionální a místní úrovni - v oblasti energetického plánování, řízení kvality ovzduší, snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší a CO2, ochrany klimatu, vyššího využívání obnovitelných zdrojů energie, udržitelného rozvoje a jeho nástrojů. Od roku 2004 se intenzivně zabývá také podporou projektů energetických úspor řešených metodou EPC, jejich přípravou a administrací výběrových řízení. Kromě řízení projektů má na starosti také prezentační a akviziční činnost.

Ing. et Ing. Vojtěch Rada

AGRO Boskovštejn s.r.o., jednatel

Studoval obory Výživa zvířat a Agrobyznys na Mendlově univerzitě v Brně. Od ukončení studií pracuje v rámci rodinné farmy, která mimo primární zemědělskou výrobou provozuje bioplynovou stanici a zabývá se také výrobou a prodejem surovin pro bioplynové stanice. V minulosti působil v rámci bioplynové stanice Velký Karlov, kde získal praktické zkušenosti z provozem bioplynové stanice se zaměřením na zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

Ing. Milan Kazda

Kněžice, starosta obce

Milan Kazda je již 14 let starostou středočeských Kněžic, vsi, která leží přesně v místech, kde se polabská úrodná rovina přelamuje do zvlněného Českého ráje. Těžko byste odhadli, že právě tady vzniká unikátní konglomerát soběstačnosti – energetické, potravinové, občanské. Kněžice se mohou pyšnit vlastním domem pro seniory, unikátní bioplynkou, v níž obecní odpad zpracovávají na místně využitelnou energii. Do Kněžic jezdí autobusy českých i zahraničních hostů za inspirací. Ale Kněžice se pýchou příliš nenadýmají. Jsou si – v čele se starostou – vědomy, že nic není zadarmo a že všechno záleží na lidské vůli, vytrvalosti a věrnosti své vizi.

Ing. Michal Černý

město Litoměřice, energetický manažer

Michal je vzděláním stavební inženýr a architekt, srdcem projektant pasivních domů. Svůj zápal pro pasivní domy, OZE a kvalitu vnitřního prostředí získal nejen díky studiu na ČVUT v Praze, ale i na kurzech Centra pasivního domu a při práci pro společnost PORSENNA o.p.s. - jednoho z podporujících členu CPD. Pozitivně ovlivněn byl takovými Esy v oboru, jako jsou: Ing. M. Čejka, Ing. arch. J. Smola, prof. Ing. K. Kabele, CSc. nebo prof. Ing. J. Tywoniak CSc. Ve své současné práci Michal pomáhá uživatelům objektů využívat energii vhodným způsobem, dohlíží na projekční práce a realizace úsporných opatření - ve zkratce dělá „technickou podporu investora“ pro energetické úspory.


3. BLOK: SYMBIOZA: Příklady praxe cirkulární ekonomiky měst a obcí


Matthieu Bardout

Circle Economy Amsterdam, Lead Consulting Innovation

Matthieu is leading Circle Economy’s consulting services, driving projects and developing new and innovative services. He has special interests in finance and big data. He was formerly consulting on climate finance & policy, renewable energy and sustainability, and also has experience in geophysics in the energy and infrastructure sectors. He holds an Msc in sustainable development from Utrecht University (Cum Laude), and an MSci in geophysics from Imperial College London (First Class Honours). These experiences have equipped him with a robust understanding of sustainability and anchored his dedication to moving toward a circular economy. Matthieu is a tireless learner with a strategic mindset, strong project management, communication and analytical skills. In his spare time, he loves to play the piano, travel, or try new things that come his way. His motto is “Onwards, forwards and upwards!”

One thought on “Řečníci

Napsat komentář