Program

Konference přinese aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétní zkušenosti v následujících oblastech:

 • CIRKULÁRNÍ RADNICE - jaké budou největší výzvy a příležitosti pro samosprávy v následujícím roce a na jaké oblasti se zaměřit, aby byly výsledky v praxi co nejrychlejší?
 • ODPADY - jaké jsou aktuání efektivní způsoby nakládání s odpady? Jak docílit úspory rozpočtu, práce s občany a vnímat odpady jako zdroj?
 • VODA - koloběh vody v obcích se dotýká i využívání vod dešťových a hledání odpovědí na otázky týkající se hrozícího sucha.
 • ENERGIE - úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie.
 • STAVBY - Víte, jak funguje pasivní dům?  Představení příkladů praxe ze stavebnictví při využití principů cirkulární ekonomiky.

 

Témata přinášíme formou panelových diskuzí s odborníky a ukázkami dobré fungující praxe. Tím se Vám pokoušíme přinést ucelený pohled na dannou problematiku a ukázat možná řešení.

Jedná se o předběžnou verzi programu, který je stále aktualizován a není kompletní. Děkujeme za pochopení!

Čtvrtek 28. 3.

8:00 - 9:00 Registrace účastníků konference v hotelu Na Farmě, Choťovice
9:00 Zahájení konference, úvodní slovo k programu
9:15 - 10:30

1. BLOK CIRKULÁRNÍ RADNICE

Jaké budou největší výzvy a příležitosti pro samosprávy v následujícím roce a na jaké oblasti se zaměřit, aby byly výsledky v praxi co nejrychlejší? Se zástupci ministerstev se budeme bavit o nejdůležitějších změnách v legislativě, které se týkají cirkulárních témat a budeme hledat i společné cesty, jak zavádět tyto principy do praxe. Diskuzi doplní zástupce recyklačního byznysu a propojí problematiku využití odpadů z příležitostmi, které cirkulární veřejné zadávání může znamenat nejen pro obce, ale i občany.

  Panelové diskuze se zúčastní:
  Ing. Jaromír Manhart (Ministerstvo životního prostředí),
  Jana Zemková (Transform a.s. Lázně Bohdaneč),
  Leona Gergelová Šteigrová (Ministerstvo práce a sociálních věcí).

  Moderovaná diskuze s přednášejícími 1. bloku CIRKULÁRNÍ RADNICE.

11:00 - 12:30

2. BLOK ODPADY

Chytré technologie se stávají nedílnou součástí odpadového hospodářství a transparentní evidence je klíčem k úsporám. Mnoho obcí přechází na motivační systémy, které zvýhodňují ty, kteří třídí odpady a dává lidem možnost volby i v četnostech svozu. Podobné systémy šetří peníze i čas. Jsou tu ale i další kroky, které může obec v oblasti odpadů udělat. Otevřít re-use centra, obchodovat s odpadem jako se surovinou nebo najít synergické vazby s místními podnikateli, pro které může být odpad zdrojem. O skutečně chytré příklady z praxe, kde mohou, ale nemusí hrát klíčovou roli technologie, se podělí ti, kteří s nimi mají čerstvé zkušenosti.

  Panelové diskuze se zúčastní:
  Robin Dufek (JRK Česká republika, s.r.o.),
  Jan Symon (starosta obce Ostopovice),
  Milan Doubravský (EKOservis Zábřeh).

  Moderovaná diskuze s přednášejícími 2. bloku ODPADY.

12:30

Oběd

13:30 - 16:30

3. BLOK Diskuze / Workshopy / Exkurze

 • DISKUZE: Cirkulární kafíčko, Lucie Pečinková, Vojtěch Vosecký, Lenka Richterová (INCIEN)
 • Lucie pracovala rok na zavádění odpadového hospodářství v Ekvádoru, Vojtěch odstartoval první český Cirkulární Sken v Praze a Lenka koordinuje projekt Obce na cestě k méně odpadu. Všechny projekty pojí jedna silná linka - odpady mohou být zdrojem jen pokud to dává environmentální a ekonomicky smysl. Jak tedy nastavit rozpočet obce tak, aby byly odpady zdrojem i úspor? Nebo jak motivovat obyvatele, aby se do systému zapojili co nejrychleji a v co nejvyšší míře? Diskuze nad konkrétními příklady z praze ze tří úhlů pohledu.
 • WORKSHOP: Cirkulární veřejné zadávání, Adam Gromnica (MPSV)
 • Cirkulární veřejné zadávání zaměřené na oblast, kam směřuje největší podíl finančních prostředků - stavebnictví a rekonstrukce. Účastníci workshopu se naučí jak využívat triky, které pomohou zadávat v souladu s cirkulární ekonomikou i úsporami v průběhu životního cyklu. Témata: využití druhotných surovin, EPC metody, nákup vybavení. Součástí workshopu bude i diskuze nad konkrétními otázkami z praxe.
 • EXKURZE: Farma Choťovice a bioplynová stanice, Karel Horák (zemědělec, zastupitel, podnikatel)
 • Tři roky po první konferenci ODPAD ZDROJEM je farma Choťovice nejen plně energeticky soběstačná, ale navíc u BPS byla aplikována nová technologie dočišťování bioplynu, díky které byla nahrazena potřeba fosilních paliv. Bioplynová stanice / využívání CNG pro vlastní dopravní prostředky / využívání tepla / zpracovávání odpadů / navazující zemědělská činnost / navazující hotelová činnost.
17:00

4. BLOK Trh technologických řešení, individuální schůzky.

 • 5 minutová prezentace partnerů a vystavovatelů
 • Jaké produkty a služby nabízí firmy, které na konferenci vystupují? Inovace, služby související se zaváděním oběhového hospodářství samospráv i poradenství pro nastavení správných kroků.
 • Technologický trh
 • Účastníci budou mít skvělou příležitost pro navázání spolupráce s vystavujícími i partnery konference a v případě jejich zájmu může organizační tým připravit zázemí pro individuální schůzky a konzultace s odborníky, kteří budou na akci přítomni.
 • Individuální schůzky a konzultace: V případě, že byste se rádi setkali s některým z přednášejících, organizátorů či účinkujících, právě zde bude prostor pro Vaše setkání. V případě, že budete chtít setkání zorganizovat, ozvěte se v předstihu na email: sona@incien.org.
 • Možnost pro networking, diskuze s účinkujícími

19:00

Večeře a společenský večer

Ze správné konference by měli (dle našich představ) odjíždět účastníci nejen obohaceni o nové a aktuální informace, ale zejména o kontakty, ke kterým se mohou vracet při realizaci inspirace, kterou načerpáme. Společenský večer je ideálním příležitostí pro formální a neformální networking. Ale nejen kontakty jsou cenné. A proto ani tentokrát nebude chybět večerní program, do kterého se každý může zapojit dle nálady.

Pátek 29. 3.

8:00 - 9:00 Registrace nově příchozích účastníků konference v hotelu Na Farmě, Choťovice
9:00 Zahájení 2. konferenčního dne, úvodní slovo k programu
9:15 - 11:00

1. BLOK VODA

Panelovou diskuzi s tématem cirkulární ekonomiky a vod doplní konkrétní příklady české praxe a nejvýznamnější legislativní změny, na které se musí zástupcí obcí včas připravit. Řešení netkví vždy jen v technologických inovacích a proto představíme i orginální koncepty, které účastníkům dozajista rozšíří obzory.

Pan starosta se podělí o zkušenosti při realizaci prvků, jejichž cílem je udržet vodu v obci. Dívat se na vodu v obci jen po ekonomické stránce je již dávno minulostí. Dnes mají před sebou starostové výzvu tkvějící ve hledání cest, jak vodu v obci zadržet a využít ji na maximum. Klíčová je ale spolupráce se šikovnými firmami, které jsou ochotné dělat i něco "navíc".
Jaroslav Jenšovský (starosta obce Dobšice)

Ondřej se svým firemním partnerem Michalem Kriškou dokázal skloubit život vědce s podnikáním. Což je, vzhledem k náročnosti transferu technologií a poznatků vědy do praxe, základní předpoklad pro aplikaci inovací do praxe. Ve svých příspěvcích představí nejen trendy v oblasti nakládání s vodami na úrovni obcí ze zahraničí, ale představí i vlastní úspěšné projekty a realizace z Česka.
Ondřej Cahloupka (ConWE Technologies / VUT)

Cirkulární vodní hospodářství se týká nejen zásobování měst vodou a nakládání s tou odpadní, ale otevírá i možnosti uzavřených cyklů vod v průmyslových podnicích či budovách. Koloběh vody v obcích se dotýká i využívání vod dešťových a hledání odpovědí na otázky týkající se hrozícího sucha.
David Stránský (ČVUT)

Moderovaná diskuze s přednášejícími 1. bloku VODA.

11:30 - 12:30

2. BLOK ENERGIE

Petr představí, kam se podařilo dostat myšlenku využívání bioplynu z odpadních kalů nebo bioodpadů v Brně a v Praze. Seznámí účastníky s výsledky prvního pilotního projektu v České republice a podělí se s vlnou pozitivních odezev, které formují směřování zelené dopravy na národní úrovni. Účastníci se seznámí i s možnostmi financování i zkušenostmi z praxe a nahlédneme pod pokličku i připřavované legislativě pro podporu využívání bioplynu z odpadů.
Petr Novotný (INCIEN)

„Efektivní nakládání s energiemi vede nejen ke zlepšení kvality životního prostředí, ale i k ekonomickým úsporám.“ O trendech v oblasti energetických úspor, ale i trendech, které by neměly uniknout žádnému zástupci měst a obcí promluví ředitelka Národního centra energetických úspor.
Marie Zezulková (NCEU)

Martin Sedlák formuje vizi udržitelné energetiky na národní úrovni. Sleduje aktuální trendy a zástupcům obcí objasní nejnovější legislativní novinky a představí i funkční technologie a inovace v této oblasti na konkrétních příkladech dobré praxe.
Martin Sedlák (ALIES)

Moderovaná diskuze s přednášejícími 2. bloku ENERGIE.

12:30 - 13:30

3. BLOK STAVBY

Tušili jste, že i Česko se začíná potýkat s nedostatkem přírodních zdrojů nezbytných pro stavebnických sektor? Pomalu není možné rozšiřovat doly, dochází zdroje písku, jehož těžba ohrožuje podzemní vody. Zdá se, že jsme se dostali do bodu, kdy je třeba začít přemýšlet úplně jinak. A nastartovat celou změnu už při plánu nových staveb. Diskuzi doplní ukázky inovací ve stavebnictví zejména v souvislosti s využíváním druhotných surovin, digitálních technologií, ale věnovat se budeme i využívání brownfieldů či modulárních staveb a to z pohledu celéhoživotního cyklu staveb. Představeni budou vítězové soutěže Přeměna odpadů na zdroje.

Adama Rujbra mohou účastníci znát z loňského ročníku konference, kdy zaujal praktickým a ekologickým přístupem k návrhům staveb. Právě projektování je fází, která stojí asi jedno procento celkových nákladů celého životního cyklu budovy, ale může definovat, jak náročná energeticky, jak ohleduplná z pohledu materiálů či jak pohodlná pro uživatele budova bude.
Adam Rujbr (Adam Rujbr Architects)

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov v Buštěhradě umí své návštěvníky překvapit v mnoha směrech. Kromě toho, že v jeho útrobách vznikají inovace s globálním přesahem, tak se zde více než sto šedesát pracovníků věnuje formování stavebnictví budoucnosti. Michal Kuzmič představí trendy ve využívání přírodních materiálů, recyklátů nebo nové cesty k energetické soběstačnosti či příležitosti pro promítnutí cirkulárních inovací ve veřejných zakákách. Michal je také součástí týmu, který se věnuje participativnímu designu. A kde jinde mluvit o participaci než na komunální úrovni?
Michal Kuzmič (UCEEB)

Technologie ERC-TECH přeměňuje stavební a demoliční odpady na cenné zdroje. Po roce se dozvíme, kam se posunuly konkrétní projekty a spolupráce napříč sektory. ERC-TECH je také jedním z výherců soutěže Přeměna odpadů na zdroje.
Pavel Gorecký (ERC-TECH)

Moderovaná diskuze s přednášejícími 3. bloku STAVBY.

Závěrečná panelová diskuze s vybranými řečníky a hosty konference a shrnutí výstupů obou konferenčních dnů.

14:00 Oběd, slavností ukončení konference

Vyhlášení soutěže pro účastníky, kteří se zapojili do vyplnění dotazníku spokojenosti.

15:00 Předpokládaný oficiální závěr konference

Je možná změna programu v návaznosti na neočekávané časové preference přednášejících.

One thought on “Program

Napsat komentář