Řečníci


Na konferenci vystoupí


Ing. Soňa Jonášová

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Konferencí ODPAD ZDROJEM 2018 účastníky i v tomto roce provede Soňa Jonášová. Absolventka studijního programu Zemědělské inženýrství Mendelovy univerzity. Od roku 2015 je ředitelkou INCIEN a aktivně se podílí na přechodu z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami v ČR i v zahraničí.

Jejím cílem letošního ročníku konference je, aby účastníci odcházeli inspirováni, obohaceni o zajímavé zkušenosti a zejména přesvědčeni o tom, že zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe má smysl. A to jak vzhledem k ochraně životního prostředí, aktivního zapojení obyvatel, tak i zejména kvůli efektivnímu finančnímu řízení obce. Je přesvědčená, že akce obdobného charakteru jsou klíčové pro navázání cenných partnerství, které následně vyústí v realizaci kvalitních a inovativních projektů.

Čtvrtek


1. BLOK: ODPADY


Ing. Jaromír Manhart

Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru odpadů

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (Fakulta technologie ochrany prostředí). Od roku 2002 pracoval na Ministerstvu životního prostředí a to primárně na odboru odpadů. V letech 2013 až 2014 byl zaměstnaný v soukromém sektoru. Od roku 2014 je pověřen řízením odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí.

Ing. Tomáš Prokop

Státní fond životního prostředí, ředitel Odboru odpadového hospodářství

Vystudoval České vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Inženýrství životního prostředí, které ukončil roku 2006. Od roku 2009 pracuje na Státním fond životního prostřední ČR, kde prošel několika odbory ochrany životního prostředí. Začal jako projektový manažer odboru ochrany vod a s účinností od 1. 3. 2014 byl jmenován ředitelem odboru odpadového hospodářství. Během své praxe se mimo odpadářství zabýval i problematikou „investičně náročných projektů OPŽP“ a provozování „Vodohospodářské infrastruktury“.

Bc. Robin Dufek

JRK Česká republika s.r.o., obchodní ředitel

Robin Dufek vede profesionální tým regionálních manažerů, s kterými společně pomáhají obcím a městům v České republice řešit problematiku odpadového hospodářství. Jeden z efektivních nástrojů, který využívají je chytrý systém evidence odpadů ECONIT na podporu třídění a další inovativní technologie a produkty pro předcházení vzniku odpadu. Dlouhodobou spoluprací s obcemi a městy již nyní dosahuje skvělých výsledků v naplňování cílů VIZE 2024. V roce 2017 reprezentoval Českou republiku a měl projev na Politickém fóru na vysoké úrovni k udržitelnému rozvoji na půdě OSN, New York.

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Místostarosta městské části Praha 7

Český politik narozený v Praze, kde od roku 2014 působí jako zástupce starosty MČ Praha 7 pro oblast dopravy, bezpečnosti a životního prostředí, a od roku 2006 také jako zastupitel. Zároveň je zastupitelem Hl. m. Prahy. Během studia na Přírodovědecké fakultě UK a následně na Amsterdam graduate Business School (EPCEM) se zaměřením na environmentální management se podílel na mnoha zahraničních projektech (Maďarsko, Norsko, Belgie ad.), a navázal spolupráci s Technologickým Centrem AVČR, v rámci kterého působil v několika mezinárodních komisích a výborech (Expert za ČR v programovém výboru rámcových programů pro vědu a výzkum (FP7) v oblasti vesmírného výzkumu, Expert v programovém výboru SPACE programu Horizon 2020, Delegát ČR v Programové Radě Evropské kosmické agentury pro Earth Observation Programme Board, Data Operations Scientific and Technical Advisory (PB-DOSTAG).


2. BLOK: STAVBY


Ing. Petra Csefalvayová

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.

,,Vytvoriť fungujúcu spoločnosť, ktorá je zodpovedná za svoje konanie a vytvára tak trvaloudržateľnú súčasnosť a budúcnosť pre ďalšie generácie, je jedna z hlavných myšlienok, ktorými sa riadime, či už v súkromnom, tak aj v profesionálnom živote. Pochopenie súvislostí nášho každodenného konania a dopadu týchto krokov na nás všetkých, na to ako žijeme teraz a ako budeme žiť potom, je dôležitou súčasťou našej práce a toho, čo chceme odovzdať ďalej. Organizáciu INCIEN vidíme ako úžasnú možnosť, ktorá vytvára priestor pre realizáciu tohto celého tzv. CIRKULÁRNEHO SVETA.”

Adam Rujbr

Adam Rujbr Architect s.r.o., člen CZGBC

Autorizovaný architekt (ČKA), po absolutoriu na Vysokém učení technickém v Brně získal zkušenosti z prostředí velkých investičních projektů doma, ale zejména v zahraničí jako architekt ve společnostech Elseremo a Technoart Czech. Roku 2001 spoluzakládal obecně prospěšnou společnost Archall a od roku 2004 vede vlastní studio Adam Rujbr Architects s kancelářemi v Praze a v Brně. Profesní zájem o konverze, rekonstrukce a šetrnou architekturu Adam Rujbr projevuje i jako investor. V roce 2006 objevil zapomenutý a zpustlý areál bývalé pohraniční roty v České Kanadě, kterému vdechl nový život. Je také autorem konceptu Living showroom, sítě obytných vzorkoven budovaných na místech do té doby nevyužitých prostor v centrech měst.

Ing. Pavlína Kulhánková

Ministerstvo průmyslu a obchodu, ředitelka oboru průmyslové ekologie

Ředitelka odboru průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu. Absolvovala Fakultu ochrany prostředí VŠCHT Praha a celou svou již pětadvacetiletou pracovní kariéru se věnuje problematice interakcí průmyslu a životního prostředí. O svém působení na MPO říká: „Už několik let se se svými kolegy intenzivně věnujeme problematice účinného využívání zdrojů a jsem velmi ráda, že se toto téma stále více prosazuje na všech úrovních společnosti, což nás velmi motivuje k ještě intenzivnější práci.“

František Polák

ERCTech a.s.

František Polák se narodil v roce 1953 a může nabídnout více než 30leté zkušenosti v oblasti stavebnictví. Jako vedoucí výzkumu a zakladatel společnosti ERCTech se zabývá výzkumem a vývojem stavebních hmot pocházejících z recyklátů ze stavebně demoličních odpadů pro reálné využití ve stavebnictví. Jako hlavní řešitel byl zapojen do projektů týkajících se speciálních stavebních prací, vytvořil vlastní technologii pro sanace železobetonových konstrukcí, vytvářil vlastní technologii pro krystalizaci vlhkého zdiva a vývoj a výzkum využití inertních demoličních odpadů na betonové směsi s názvem pro různé druhy betonů a prefabrikovaných výrobků
Spolu s Pavlem Gorecky připravili řešení Cirkulární ekonomiky a Udržitelnosti v rámci zpracování stavebně demoličních odpadů v globálním pojetí.


3. BLOK: EXKURZE A WORKSHOPY


Bc. Zdeněk Polanský

Energo Solutions

CÍL: ZMĚNIT SVĚT. Lidé pracují na různých projektech a cílech, já pracuji na cíli změnit svět. Ano, je to sice velká výzva, ale zato větší adrenalin. Nýbrž jeden z menších cílů bylo vystudování oboru Úpravy surovin a recyklace na VŠB-TUO, neboť jak je známo, suroviny hýbou světem. Navíc recyklace je to oč tu běží. A protože jsem tvůrčí člověk se smyslel pořad podnikat nové věci a ty starší inovovat, bylo jen otázkou času, kdy se pokusím zlepšit i systém odpadového hospodařštví tak blízkému právě surovinám a recyklaci. Nicméně kromě životního prostředí se zajímám také o československé motocykly, které renovuji a posléze na nich trávím dlouhé výlety. Čili pokud máte rádi motorky a veterány, určitě si spolu budeme mít co říct u kávy.

Ladislav Čermák

Naviga4, s.r.o.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2005 pracuje v soukromém sektoru, konkrétně ve společnosti Naviga 4, s.r.o., v současné době zastupuje pozici ředitele dotačního poradenství a vede profesionální tým projektových manažerů, se kterými společně pomáhá veřejným institucím i soukromým podnikatelům s dotační problematikou. Má dlouhodobé zkušenosti s poradenstvím pro orgány státní správy, územní samosprávu i soukromý sektor v oblasti dotačního managementu, projektového řízení a administrací projektů.

Laura Mitroliosová

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Laura je finančním a projektovým manažerem Institutu. V rámci projektového managementu je její doménou spolupráce s municipalitami, konkrétně studie odpadového hospodářství, v kterých se snaží nastavit nový, fungující a enviromentálně i ekonomicky přínosný systém pro obce. Dále se věnuje fyzickým analýzám, osvětovým aktivitám pro občany, zastupitelé samospráv, ale i děti na MŠ a ZŠ. V minulosti Laura působila 7 let v korporátním sektoru bankovnictví, kde načerpala tížené zkušenosti a dovednosti, které nyní v INCIEN plně zúročuje a rozvíjí.

Vojtěch Vosecký, MSc.

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Vojtěch vystudoval holandskou Wageningen University, obor Urban Environmental Management se zaměřením na technologie a podnikání. V INCIEN se podílí jak na strategickém řízení, tak na konkrétních projektech zejména ve spolupráci se soukromým sektorem. Na starosti má i mezinárodní komunikaci a vztahy. V minulosti pracoval na podobných tématech jako v INCIEN například v Evropském parlamentu.

Soňa Valčíková

Kokoza.cz o.p.s.

Soňa pracuje pro společensky prospěšný podnik Kokoza, který se zabývá podporou pěstování a kompostování ve městě. Při studiu udržitelného rozvoje odjela do Indonésie, kde se zaměřila na výzkum kompostovacích toalet. V Kokoze se věnuje tématu třídění organických zbytků a kompostování. Vždy ji zajímala cesta odpadů a jejich další využití, ačkoliv zastává názor, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Soňa každý měsíc lektoruje "Workshop na výrobu domácího vermikompostéru" a pomáhá jednotlivcům, školám i firmám třídit BIO a kompostovat.

Lucie Poubová

Udržitelně Chic

Lucie má vystudovanou Textilní univerzitu v Liberci. Od roku 2013 se zabývá snížením textilního odpadu a od roku 2015 je aktivní propagátorkou životního stylu Zero waste se specializací na pomalou módu. Pořádá pravidelné výměnné bazary pod značkou Udržitelně Chic, poskytuje konzultace v rámci udržitelného oblékání a tvoří z odpadů. Má za sebou spolupráci na výtvarném zpracování Hit hitové kampaně a Sametovém posvícení pro Bezobalu.org. Také založila značku Relu, celý postup na výrobu Relu doplňků sama vynalezla a stále jej zdokonaluje.

Ing. Karel Horák

Farma Choťovice

Po ukončení studia na VŠZ PEF v Praze působil Karel Horák jako vedoucí střediska živočišné výroby v JZD Ovčáry a později jako hlavní zoo technik v JZD Žehuň. V současné době obstarává 600 ha zemědělské půdy (pšenice, kukuřice, vojtěška), vlastní 280 ks holštýnských dojnic, 180 ks prasnic plemene České bílé ušlechtilé, mimo jiné se věnuje Hotelu na Farmě s vlastní bioplynovou stanicí. Od roku 1999 je předsedou Svazu chovatelů holštýnského skotu a od roku 2010 je neuvolněný starosta obce Žehuň.Pátek


1. BLOK: ENERGIE


Ing. Martin Sedlák

Aliance pro energetickou soběstačnost

Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost. Jde o nezávislou platformu zabývající se tématy moderní energetiky. V rámci aliance se Martin Sedlák soustředí na připomínkování legislativy, vládních koncepcí a předkládání návrhů řešení rozvoje moderní energetiky. V roce 2016 uspořádala Aliance pro energetickou soběstačnost ve spolupráci se Solární asociací projekt Obnovitelné desetiletí, ocenění pro nejlepší projekty šetrné energetiky v České republice. Od roku 2017 působí také jako jednatel a programový ředitel portálu Obnovitelně.cz, který přináší informace o chytrých řešeních pro každodenní život. Obnovitelně.cz se vedle témat energetiky soustředí také na inovace a startup projekty. Martin Sedlák je absolventem Vysokého učení technického, Fakulty Strojního inženýrství, obor Energetika

Ing. Michal Došek, Ph.D.

NRG flex s.r.o.

Ing. Michal Došek, Ph.D. působí dlouhodobě v environmentálním sektoru. Vystudoval obor Management a biotechnologie odpadového hospodářství (Mendelu). Strávil půl roku na výměnném pobytu na holandské Wageningen university. Doktorský titul získal na Ústavu techniky a automobilové dopravy (Mendelu), kdy se specializoval na vývoj nanovláknitých membránových modulů pro filtraci odpadních vod. Během studia zakotvil ve vodohospodářské firmě ASIO spol. s.r.o., kde pracoval takřka 6 let jako Projektový manažer v rámci R&D oddělení a jako obchodně technický zástupce Investičních akcí (technologie odstranění zápachu, filtrace vzduchu, odvodnění kalů, flotační technologie). Na konferenci reprezentuje firmu NRG flex s.r.o., která podniká v oblasti energetiky (obnovitelné zdroje, šetření energií, teplo, předizolované potrubí).

Milan Kazda

Kněžice, starosta obce

Milan Kazda, starosta obce Kněžice Milan Kazda je již 14 let starostou středočeských Kněžic, vsi, která leží přesně v místech, kde se polabská úrodná rovina přelamuje do zvlněného Českého ráje. Těžko byste odhadli, že právě tady vzniká unikátní konglomerát soběstačnosti – energetické, potravinové, občanské. Kněžice se mohou pyšnit vlastním domem pro seniory, unikátní bioplynkou, v níž obecní odpad zpracovávají na místně využitelnou energii. Do Kněžic jezdí autobusy českých i zahraničních hostů za inspirací. Ale Kněžice se pýchou příliš nenadýmají. Jsou si – v čele se starostou – vědomy, že nic není zadarmo a že všechno záleží na lidské vůli, vytrvalosti a věrnosti své vizi.

Tomáš Voltr

Místopředseda představenstva, Energy financial group a.s.

Spoluzakladatel a výkonný ředitel holdingu EFG, jehož cílem je sdružování společností zaměřených na výrobu energií z obnovitelných zdrojů. Tomáš a jeho tým se stará o ekonomické záležitosti skupiny, jednání s ministerstvy, bankami a dalšími subjekty, z jejichž synergií plyne objevování nového obchodního potenciálu, výzkum a vývoj.
Má zkušenosti s přípravou finančních plánů, projektů PPP a investováním soukromých zdrojů do společností zaměřených na energetické zpracování zdrojů druhé generace.


2. BLOK: VODA


Ing. Karel Plotěný

ASIO, spol. s r.o., jednatel firmy

Je činný ve vedení odborných skupin Asociace pro vodu ČR (CzWA). Snaží o prosazení a propagaci udržitelnosti a cirkulární ekonomiky do oblasti nakládání s vodami. Je absolventem VUT FAST v Brně a postgraduálního studia na VŠCHT v Praze. Od ukončení školní docházky působí v oboru – zpočátku jako vodohospodář a referent investiční výstavby v zemědělském podniku, pak jako projektant průmyslových ČOV, a pak už 23 roků jako jednatel vodohospodářské firmy ASIO, spol. s r.o, která se zabývá dodávkami technologií pro čištění komunálních i průmyslových vod a v poslední době i výzkumnou činnosti. Účastní se aktivně na tvorbě legislativy v oblasti odpadních vod, byl místopředsedou asociace čistírenských expertů (AČE ČR) a pak i asociace pro vodu (CzWA) a je místopředsedou odborných skupin při CzWA pro čistírny a odlučovače a pro využití energie z odpadních vod. V rámci těchto uskupení se snaží o prosazení udržitelnosti a cirkulární ekonomiky do oblasti nakládání s vodami.

Ing. Ivan Pavlis

Výkonný ředitel ve společnosti VWS MEMSEP s.r.o., člen skupiny Veolia

Ing. Ivan Pavlis vystudoval obor Vodní stavby na stavební fakultě ČVUT. Pro společnost Veolia pracuje s jednou krátkou přestávkou již od roku 2002. Začal jako specialista junior stokových sítí a svou kariéru rozvíjel přes různé pozice ve skupině až do pozice výkonného ředitele společnosti VWS MEMSEP, s.r.o., která je členem skupiny Veolia od roku 2006. VWS MEMSEP, s.r.o., je inženýrsko-dodavatelská společnost v oblasti úpravy vod, čištění odpadních vod a recyklace odpadních vod na vody pitné či procesní.


3. BLOK: SYMBIOZA: Příklady praxe cirkulární ekonomiky měst a obcí


Mgr. Michael Kašpar

Místostarosta města Kolín

Mgr. Michael Kašpar působí ve svých 34 letech jako I.místostarosta města od roku 2014, do té doby pracoval (a aktuálně stále pokračuje 2 hodiny týdně) jako středoškolský učitel na kolínském gymnáziu. Dlouholetý aktivní sportovec. V Kolíně má na starosti školství, kulturu, sport, životní prostředí, dotační politiku, veřejné zakázky, finance a koncepci Smart city. Michael Kašpar je propagátorem otevřeného úřadu a transparentního fungování veřejné správy.

RNDr. Miloš Polák, Ph.D.

RETELA, s.r.o.

Kristýna Kutilová

Copymat, spol. s r.o.

Jednatelka a výkonná ředitelka ve společnosti Copymat. Studovala na České zemědělské univerzitě v Praze a na Wageningen Universit v Nizozemí.

One thought on “Řečníci

Napsat komentář