PLESK! INCIEN získal dotaci na realizaci projektu Praha 7 bez odpadu!

Je to tady. Dlouho jsme o tom uvažovali, plánovali a přemýšleli a teď se naše vize mění v realitu. V rámci dotační výzvy v oblasti životního prostředí jsme získali 70 100 Kč na realizaci projektu PRaha 7 bez odpadu! Čeká nás hodně práce, úsilí a hromada odpadků, která čeká na to, až ji zanalyzujeme, ale my se na to těšíme a Vy můžete být u toho s námi.

Zajímá Vás co máme v plánu realizovat a jak se můžete zapojit?

Účel: Projekt spočívá v elegantním řešení, jak efektivně nakládat s odpadem vznikajícím na území v městské části Praha 7 (dále jen MČP7). Účelem projektu “Praha 7 bez odpadu” je audit odpadového hospodářství se zaměřením na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a předcházení jeho vzniku a dále navržení vhodných řešení pro zlepšení stávající situace.

Cíl: Cílem projektu je tedy vyřešit problematiku odpadu navržením ekologicky, ekonomicky a sociálně pozitivně hodnoceným způsobem, který bude přijatelný pro všechny zainteresované strany.

Součástí projektu je:

  1. Analýza současného stavu odpadového hospodářství (systém fungování, produkce odpadu aj.).
  2. Analýza reprezentativního vzorku komunálního odpadu, zjištění poměru složky BRKO a dalších složek odpadu (plasty, papíry, kovy, sklo, aj.), výpočet celkového množství BRKO produkovaného v domácnostech na území Prahy 7.
  3. Zmapování míst s největší produkcí BRKO (parky, vnitrobloky, aj.)
  4. Analýza zainteresovaných stran (obyvatelé, stravovací zařízení, školy a školky, aj.)
  5. Dotazníkové šetření mezi obyvateli MČP7 (online dotazník, distribuce dotazníku do schránek, zajištění sběrných míst a vyhodnocení výsledků)
  6. Návrh optimalizace systému separace s ohledem na preferovaný způsob třídění zvolený obyvateli pomocí kvantitativního dotazníkového šetření.
  7. Diskuzní setkání pro obyvatele MČP7 (setkání s odborníky, možnost vyjádřit se k tématu, série přednášek)

Jak se můžete připojit? 

Jsem jednotlivec: ozvěte se nám na email a svěřte se nám se svou vizí a nápadem. Do týmu hledáme dobrovolníky, kterým stav odpadového hospodářství není lhostejný a chtějí nám pomoci s realizací projektu nebo jeho částí.

Jsem firma: stále hledáme partnery a věříme, že díky propagaci projektu a jeho základní a dobré myšlence Vám můžeme umožnit participovat na prestižním pilotním projektu v Praze.

Na Vaše nápady a nabídky spolupráce se těšíme na emailu: recepce@incien.org! 

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích