Archiv pro štítek: energie

Soutěžíme o E.ON Energy Globe. Loni nám uteklo vítězství o fous.

V loňském roce jsme se přihlásili do soutěže E.ON Energy Globe, která oceňuje nejlepší ekologické projekty. Přihlásili jsme náš nápad uzavřeného nakládání s bioodpady ve městě Brně, který se umístil na druhém místě a letos to zkoušíme znovu. I přes fakt, že i sami organizátoři označili projekt za moc ambiciozní a vizionářský, tak se nám podařilo dostat do fáze realizace prvních pilotních fází a v Brně se bude již co nevidět dočišťovat první bioplyn vyrobený z odpadů, který bude pohánět městskou hromadnou dopravu.

Cílem projektu je dokázat, že česká města mají obrovský potenciál pro zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe. Tyto principy stojí, mimo jiné, na využívání odpadních materiálových toků jako zdrojů – v tomto případě zdrojů pro pohon dopravy. Projekt vyzdvihuje netradiční cesty propojení odpadového a vodního hospodářství města se zajištěním ekologické dopravy s velkými benefity pro společnost (snížení produkce CO2 a emisí z dopravy).

Tento projekt navazuje na studii proveditelnosti využití kalu z brněnské čistírny odpadních vod a biologicky rozložitelných odpadů vyprodukovaných na území města Brna. Studie ukázala, že v současné situaci je v Brně značná část energetického potenciálu těchto surovin nevyužita. Ve městě Brně je v současné době v provozu již 160 autobusů s pohonem na CNG. Kdyby byl využit veškerý potenciál kalů a biologicky rozložitelných odpadů k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan, bylo by možné ročně získat 5 047 500 m3 biometanu, který by mohl pohánět 155 autobusů na CNG. Brno, by tak mohlo jít cestou obnovitelných zdrojů v dopravě a zbavit se závislosti na využívání fosilních paliv, což je obrovský trend moderní energetiky.

V České republice se o využití bioplynu k produkci biometanu a jeho použití v hromadné dopravě hovoří již několik let, avšak doposud nebyl žádný projekt realizován. Abychom pomohli tento stav „rozhýbat“, rozhodli jsme se iniciovat pilotní projekt ve městě Brně, které má pro využití biometanu v městské hromadné dopravě ideální předpoklady. Studii proveditelnosti jsme představili Komisi smart city Rady města Brna, dále vedení společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a vedení společnosti Dopravní podnik města Brna. Projekt se setkal u všech dotčených stran s pozitivním ohlasem a ve spolupráci s českou výzkumnou společností MemBrain, která nabídla k zapůjčení testovací membránovou jednotku, započala v druhé polovině roku 2017 příprava pilotního projektu.

V rámci pilotního projektu je v plánu umístit v prostorách čistírny odpadních vod v Modřicích membránovou jednotku, s produkční kapacitou 6 m3 biometanu za hodinu. Bioplyn, jehož původ je v anaerobním zpracování čistírenských kalů, poskytne k testování společnost Brněnské vodárny a kanalizace. Dopravní podnik města Brna vyčlení k testování 1 linkový autobus s pohonem na CNG, který bude jedenkrát za den plněn v prostorách ČOV.

V průběhu přípravy pilotního projektu jsme narazili na množství překážek technického, administrativního a legislativního charakteru, které se nám povedlo jednu po druhé vyřešit a aktuálně probíhá projekční příprava s cílem získat potřebná povolení a spuštění pilotní jednotky v polovině roku 2018. Obdobný projekt nemá v České republice obdoby a troufáme si tvrdit, že díky zájmu odborné veřejnosti včetně Ministerstva životního prostředí, se nám průběžně daří razit cestu ekoinovačním projektům tohoto rázu v České republice.

A jaké má náš projekt přínosy? 

Cílem projektu je dostat do povědomí odborné i laické veřejnosti možnost efektivního energetického využití bioodpadu a přispět k multiplikaci takových projektů na území České republiky. Tohoto cíle hodláme dosáhnout prostřednictvím realizace pilotního projektu a následné mediální prezentace výsledků. Zároveň je klíčem k úspěchu spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými stranami, která se podařila rozhýbat díky nestranné pozici realizátorů projektu, které motivuje zejména dobrý úmysl a vize přínosů, které cirkulární ekonomika v praxi přináší na úrovni měst. Metodika prosazení projektů se může stát návodem pro další města a obce, které budou podobné projekty realizovat.

V čem je projekt jedinečný, inovativní, v čem se odlišuje od jiných obdobných projektů?

Projekt je jedinečný v tom, že v rámci něho dochází ke koordinaci mnoha zainteresovaných stran, které mají na výsledku projektu zájem. Žádný podobný projekt v České republice zatím nevznikl především díky obtížné koordinaci subjektů z různých oborů a díky legislativním a administrativním překážkám, které je nutné vyřešit. Úspěšně realizovaný pilotní projekt může být velmi užitečnou „prošlapanou cestou“ subjektům, které mají rovněž vhodné předpoklady k využití energie z kalů či bioodpadů v hromadné dopravě, avšak neměly dostatek informací k jeho realizaci.

Základním předpokladem a hlavním cílem projektu je i jeho replikovatelnost. Projekt sám o sobě naplní svůj smysl, pokud bude replikován dalšími subjekty.

Jak projekt přispívá k úspoře energií či ochraně životního prostředí?

Pokud dojde ke splnění cíle projektu a jeho dobrý příklad přispěje ke vzniku více provozních jednotek po celé České republice, bude pozitivní dopad na životní prostředí značný. Využitím doposud nevyužitého energetického potenciálu bioodpadu k produkci biometanu a jeho použití v dopravě může ročně v České republice uspořit, soudě podle potenciálu města Brna, řádově desítky tisíc tun CO2, které poplyne z náhrady řádově jednotek až desítek milionů m3 zemního plynu obnovitelným biometanem pocházejícím z domácích zdrojů. Pozitivní dopad má i odklonění biologických odpadů ze skládek, kde se rozkládají nekontrolovaně a způsobují emise metanu do ovzduší. Metan je mnohonásobně  (asi 21x) horším skleníkovým plynem než zmíněné CO2. Zbytek po anaerobním zpracování kalů či bioodpadů – tzv. digestát – je možné zbavit vody a pevnou složku dále energeticky využít pomocí pyrolýzy, čímž se zajistí i finální sterilizace bioodpadů. Další nakládání s kaly a možnosti využití inovativních technologií je součástí relaizace obdobných projektů. Projektový tým klade důraz na uzavření cyklu živin i energií do maximální možné míry.

FINANČNÍ UKAZATELE

Předpokládaná finanční náročnost projektu

Náklady na realizaci projektu se skládají z následujících složek:

  • projekční činnost před instalací pilotní jednotky
  • náklady na dopravu, instalaci a zprovoznění
  • Provozní náklady na elektrickou energii a pravidelnou údržbu v průběhu testování
  • Náklady na demontáž a odvoz pilotní jednotky
  • Náklady na vznik informačních materiálů, webových stránek a informační kampaň

Celkově jsou náklady za dobu provozu pilotní jednotky odhadnuté na 700 tis. Kč

Jelikož se jedná o pilotní projekt, který má za hlavní cíl vyzkoušet funkčnost zařízení a „prošlapat cestu“ k jeho realizaci, není v rámci pilotního testování kalkulováno s finančními přínosy. Pokud vezmeme v úvahu následné provozování již plně funkčních provozních jednotek, předpokládáme, že projekty budou pro jejich provozovatele ziskové.

Představený projekt má především nefinanční přínosy. Jeho úspěšná realizace může sloužit jako silný impuls k realizaci již plně provozních jednotek a ve svém důsledku povede k mobilizaci kapacit pro efektivní energetické využití bioodpadu přesně v duchu konceptu cirkulární ekonomiky. Úspěšně realizovaný pilotní projekt tak na strategické úrovni povede k větší míře energetické soběstačnosti České republiky a pomůže k naplnění cílů České republiky vůči evropskému a světovému společenství v oblasti omezování emisí CO2 a efektivního nakládání s odpady. Projekt je taktéž v souladu s cíli Balíčku oběhového hospodářství, který se zaměřuje na minimalizaci odpadů ukládaných na skládky (až 40 % směsných komunálních odpadů tvoří bioodpad, který se v našem projektu stává zdrojem pro výrobu biometanu) a zvýšení míry recyklace.


Hlavním motivem pro práci na tomto projektu byla snaha řešit neutěšený stav nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v České republice včetně potřeby řešit koncové nakládání s kaly, neboť se předpokládá, že v rámci předběžné opatrnosti nebude možné neupravené kaly ukládat na zemědělskou půdu. Inspiraci pro navržené řešení nabrali jeho autoři na zahraničních studiích ve Finsku a v Holandsku. Projekt byl ještě v minulých dvou letech vznešenou vizí, která se ale díky ustavičné práci realizátorů, jež obsahuje i prezentace na významných konferencích (Konference ODPAD ZDROJEM 2018, Urban Intelligence, Murcia 2/2018, Konference čisté mobility – organizátor MŽP, Loučeň 4/2018 aj.) stala hojně diskutovanou. Zájem o informace o projektu projevilo jak MŽP ČR, které v současnosti úzce spolupracuje s realizačním týmem, neboť nápad považuje jak za inovativní a v ČR neozkoušený, tak za velmi praktický a řešící několik palčivých problémů dneška, tak i MŽP SK, které by rádo koncept převzalo na Slovensko.

Bedlivě tedy budeme čekat na hodnocení odborné komise a třeba se na nás letos štěstí usměje!

Za autorský tým projektu: Soňa Jonášová a Petr Novotný.

 

Konference ODPAD ZDROJEM 2018 představí cirkulární řešení pro města a obce.

Fenomén chytrých měst se v posledních letech rozšířil neuvěřitelnou rychlostí. Firmy poskytující služby pro města a obce do svých portfolií zařadily slovo „chytrý“ před velkou část svých produktů. Chytrá města by ale měla zejména umět hospodařit se svými zdroji – ať už se jedná o finance, materiály, vodu či energie. Na březnové konferenci ODPAD ZDROJEM 2018 vám nabídneme náš pohled na opravdu chytrá řešení, která lze spojit pod konceptem cirkulární ekonomiky.

Program konference ODPAD ZDROJEM 2018 nabídne prezentace konkrétních technologií i vizionářských přístupů, která mohou zlepšit městský ekosystém a hospodaření se zdroji. Akce proběhne 8.-9. března 2018 v Hotelu na Farmě v Choťovicích (Středočeský kraj).

„Chytré technologie mohou pomoci městům a obcím uspořit prostředky i zlepšit kvalitu života jejich obyvatel. Zavádění inovací bez komplexní vize se však může minout účinkem. Na konferenci ODPAD ZDROJEM 2018 proto chceme ukázat dobře fungující koncepty a promyšlené kroky, které dají rámcový impuls ke správnému zasazení inovativních přístupů do nového ekosystému města či obce,” představuje vizi připravované konference Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Konference ODPAD ZDROJEM 2018 proběhne v prostorách energeticky soběstačného hotelu Na Farmě v Choťovicích. Akce je určena především zastupitelům, ale také zástupcům progresivních firem, které hledají správné uplatnění jejich udržitelných technologií. Program se zaměří především na hledání souladu pro nastavení dlouhodobé vize měst a obcí, která vytváří půdu pro aplikaci konkrétních, skutečně potřebných technologií pro zefektivnění celého ekosystému a hospodaření se zdroji. Jedním z hlavních pilířů konference bude efektivní odpadové hospodářství měst a obcí, které v tomto bloku naváže na úspěšné předchozí ročníky konference ODPAD ZDROJEM.

Účastníci konference se během dvou dnů konference seznámí jak s vizemi chytrých a cirkulárních měst, tak i s příklady dobré praxe správného umístění ekoinovativních technologií do praxe. „Naším cílem je zastupitelům nabídnout ucelený pohled na zavádění inovativních řešení v jejich městě či obci, tak aby vyvolaly reálné úspory veřejných prostředků, materiálů, vody či energie,” dodává Soňa Jonášová.

Vystřídají chytrá města chytré obce?

Koncepty chytrých řešení již pronikají do českých a moravských měst. Nově však začínají rezonovat také u obcí a menších měst. Zaměřit se právě na obce, dává smysl, neboť ve městech a obcích do 10 000 obyvatel žije půlka české populace. Zlepšení životní úrovně v meších sídlech pak může jít ruku v ruce s regionálním rozvojem mikroregionů a krajských samospráv.

Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, který na akci představí možnosti zvýšení energetické soběstačnosti měst a obcí s příklady využití obnovitelných lokálních zdrojů energie k připravovanému programu dodává: “Stále cenově dostupnější řešení, jaké jsou lokální instalace obnovitelných zdrojů energie a baterií umožňují také obcím zvýšit svoji energetickou nezávislost. Normou se postupně začnou stávat pasivní kancelářské nebo školní budovy využívající solární energii z panelů umístěných na střeše nebo fasádě.“ Na konferenci se představí zajímavé příklady nejlepších realizací téměř energeticky soběstačných budov realizovaných v Česku i zahraničí. Sekce energie bude doplněna i o efektivní využívání odpadních materiálů, využívání energetického potenciálu odpadních vod či správně fungující spolupráce mezi obcemi a stávajícími bioplynovými stanicemi v jejich okolí.

Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

Více informací o konferenci naleznete na www.odpadzdrojem.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze otevírá první kurz oběhového hospodářství v České republice.

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze pořádá kurz nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství.

Jako partneři se na přípravě a realizaci kurzu podílejí:

  • Institut cirkulární ekonomiky, z.ú., 
  • SUEZ Využití zdrojů, a.s.
  • Asociace oběhového hospodářství

VladkoOběhové hospodářství je přirozená koncepce, kterou se snažíme nyní v naší ekonomice znovu aplikovat. Ačkoli je z pohledu udržitelnosti tato koncepce nutností, a ačkoli ji značná část veřejnosti vítá jako příležitost k rozvoji podnikání, má oběhové hospodářství i své kritiky.

Připravili jsme kurz celoživotního vzdělávání, kde akademičtí pracovníci společně s odborníky z praxe poskytnou znalosti z různých oblastí, se kterými oběhové hospodářství souvisí. Budeme se věnovat odpadovému hospodářství, vodnímu hospodářství, ochraně ovzduší, alternativním zdrojům energie, předcházení vzniku odpadů, recyklačním technologiím, elektroodpadu, potravinovým odpadům, posuzování životního cyklu, CSR, certifikaci, reportingu a dalším tématům.

Zazní výhody i nedostatky, perspektivy i limity současných nástrojů zavádění oběhového hospodářství do praxe.

Náš kurz je platformou pro výměnu názorů a zkušeností v oběhovém hospodářství. Náš kurz je vstupenkou do komunity odborníků vnímajících podnikání v souvislostech,“ říká Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí.

Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Adaptace průmyslu a obchodu na globální výzvy, které přináší např. změna klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele stejně tak jako pro nadnárodní společnosti. Mnohé firmy již principy oběhového hospodářství uvádí jako prioritní pilíře rozvoje. Ale co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Kurz přináší účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové.

05„Za poslední dva roky se rapidně zvýšil zájem o téma oběhového hospodářství a to zejména ze strany firem. Naším cílem je proto vytvořit obsahově hodnotný kurz, který účastníky provede celým spektrem témat, ale vždy s důrazem na využití v praxi. Věříme, že každý účastník bude po absolvování kurzu o krok napřed a zhodnotí svoje znalosti v reálných podmínkách“, říká Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN.

Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU. Podle nejnovějších odhadů by v EU přechod na oběhové hospodářství mohl k roku 2030 vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit  600 miliard EUR. Avšak pro úspěšnou realizaci tohoto ambiciózního plánu je potřeba vytvořit novou generaci manažerů, leadrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí.

Rozsah kurzu: Září 2017 – červen 2018, 13 celodenních výukových bloků, vždy v pátek cca každé 3 týdny.

Profil absolventa: Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí, bude mít komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí.

Organizační zajištění kurzu: Mgr. Markéta Švančarová. V případě zájmu či dotazů kontaktujte na emailu: marketa.svancarova@vscht.cz.

Další informace spolu s přihláškou do kurzu najdete na http://bit.ly/2n6P4VI.

 

Energetické fórum a Teplárenské dny 2017

11. a 12. dubna 2017 se uskuteční další, již 23. ročník,  mezinárodní odborné fórum a výstava Energetické fórum & Teplárenské dny. Akce je již od roku 1994 tradičním setkáním odborníků nejen z oblasti teplárenství, elektroenergetiky, energetického využití odpadů, ekologizace energetiky a průmyslu, ale i expertů na energetickou efektivitu, průmyslových i městských energetiků, jakož i poučených laiků a fanoušků tohoto oboru.

Za INCIEN se můžete těšit na prezentaci ,,Pohled cirkulární ekonomiky na EVO“.

Ohlédnutí za konferencí ODPAD ZDROJEM 2017

Konference ODPAD ZDROJEM, která se letos odehrávala v hotelu fabrika v Humpolci překvapila účastníky i organizátory. Téma cirkulární ekonomiky se totiž rozvíjí mnohem rychleji a napříč obory, které jdou daleko za hranice klasických odpadářských témat. 

Nosným tématem akce byly čtyři sekce – ODPADY, STAVBY, ENERGIE A VODA. Organizátoři tak v letošním roce rozšířili téma odpadů, které je v sovislosti s tématem cirkulární ekonomiky nejskloňovanějším pojmem. „Naším cílem je poskytnout zastupitelům obcí i firem komplexní přehled a naučit je vnímat rozvoj obcí a měst jako komplexní systém, který si vyžaduje strategii a vlatsně i hojnou dávku selského rozumu. Víme, že pokud se projekty neplánují už od začátku na pevných a udržitelných základech, tak je těžké prvky udržitelnosti implementovat v průběhu. Účastníci mohli prožít na vlasní kůži, jaké to je, když se projekt dotáhne do zdárného konce i přesto, že je netradiční a inovativní. Takovýto přístup zažili praktickou exkurzí s majitelem hotelu fabrika, který se podělil s účastníky o svůj přístup ke stavbě, která získala titul Stavba roku 2012 a další řadu prestižních ocenění. Věřím, že příklady dobré praxe dodají účastníkům chuť dělat věci, které mají smysl. A nemusí jít o stavbu hotelu. Stejně tak mohou být realizovány projekty v obcích. Jde o to pochopit základní principy, “ říká Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN.

Konference byla zahájena projevem ředitele oboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Jaromírem Manhartem. Ten uvedl důvody, proč Zákon o odpadech neprošel legislativní radou vlády a jako základní kámen neúspěchu uvedl silné lobby ze strany skládkařských společností. Zároveň ale uvedl, že MŽP ve snahách zavádět základní principy oběhové hospodářství do odpadové legislativy nepoleví. Naopak. Ve spolupráci s INCIEN od dubna startuje sérii třinácti seminářů ve všech krajských městech na téma PAYT, tedy „zaplať, kolik vyhodíš“. V sekci odpady byly prezentovány i nové dotační možnosti pro obce i přístupy firem, které myšlenky cirkulární ekonomiky podporují.

Blok stavby překvapil rozmanitostí. Architekt Ondřej Chybík představil projekt nového sběrného dvora v Hranicích na Moravě, které je inspirací nejen z estetického hlediska, ale zejména díky využití recyklovaných materiálů a druhotných surovin. Ukázal tak, že moderní architektura s prvky ekologie umí pracovat. Prezentace praktických ukázek nakládání se stavebními odpady firmy SKANSKA zase starostům ukázala, jaké požadavky by se mohly objevit již při zadávání veřejných výběrových řízeních, ve kterých se využití druhotných surovin zatím objevuje zřídka. Příklad aktivit spolku obcí Horažďovicko účastíky přesvědčily o tom, že se stavebními odpady se dá nakládat velmi efektivně i lokálně a představeny byly dokonce i výrobky, které jsou z recyklátů vyrobeny. Nechybělo seznámení s možnostmi financování projektů cizími zdroji v prezentaci ERSTE Corporate Banking, kteří se stali i hlavním partnerem konference a to již druhým rokem.

Odpolední sekce byly bohaté na workshopy a exkurze. Účastníci měli jedinečnou možnost s majitelem hotelu prozkoumat všechny ekologické aspekty stavby samotné a to včetně sběrného dvora firmy MHA, která je s hotelem propojena. Další exkurze směřovala na kompostárnu a sběrný dvůr v Humpolci. Workshopy byly zaměřeny na problematiku nakládání s odpady v obcích, jejich předcházení či praktiktické ukázky nastavení ekonomické stability a dlouhodobé udržitelnosti. Po workshopech a exkurzích následoval již tradiční technologický trh, kde se partneři i vystavující v rámci krátkých pětiminutových prezentací představili účastníkům.

Den náročný na množství aktivit a informací zakončil společenský večer, který se však ani tentokrát neobešel bez networkingových a soutěžních aktivit. Letošní ročník překvapil cirkulárním kvízem, který účastníci hodnotili velmi kladně. Mohli tak zábavnou formou shrnout poznatky z konference i běžného života a zároveň navázali kontakt s dalšími lidmi z praxe, se kterými sdíleli nejen zábavu, ale i znalosti.

Druhý den konference se věnoval tématu vody a energie.  

Úvodního slova se tentokrát ujal vrchni ministerský rada pan Pavel Punčochář, který poukázal na příležitosti i hrozby recyklace vod a jejího využívání na zemědělských i jiných půdách. Jeho prezentaci však výborně doplnili zástupci firmy ASIO, která se recyklaci, znovuvyužívání a dalším tématům spjatým s vodním hospodářstvím dlouhodobě věnují. Představili nové výzkumné projekty zaměřené na obce i příklady z praxe.

V energetické sekci se účastníci seznámili s metodou EPC, jejíž potenciál tkví zejména v zaručeném dosažení úspor díky soutěžení nejvhodnějších řešení a zárukou ze strany dodavatele. Jedná se o ověřený přístup, díky kterému mohou obce skutečně dlouhodobě snižovat energetickou náročnost budov a to bez rozsáhlých investic s nejasnou návratností. V sekci byla tenorkát pozornost věnována i energetickému využívání bioodpadů v bioplynových stanicích, které představil jednatel firmy provozující BPS Karlov a starosta obce Kněžice, která se stala první energeticky soběstačnou obcí v České republice.

Vrcholem dne byla účast zahraničního řečníka, Matthieu Bardouxe z organizace Circle Economy Amsterdam, který představil koncept Circle City Scan, který městům jako Amsterdam či Glasgow pomohl vytvořit dlouhodobou a udržitelnou strategii v oblasti nakládání se zdroji na lokální úrovni. INCIEN v roce 2018 plánuje zrealizovat první pilotní projekt ve vybraném městě České republiky a představit tak tento ověřený koncept i v praxi naší země.

Konference ODPAD ZDROJEM tak splnila svoje předsevzení aktivně seznamovat účastníky s novými trendy i přístupy a v návaznosti na tuto akci jsou již nyní v plánu návazné aktivity v podobě odborných kulatých stolů, setkání stakeholderů či semináře pro města a obce. Tyto aktivity jsou již nyní zveřejněny v kalendáři akcí na webových stránkách INCIEN.

Výstupy konference: 

Kompletní fotoreport z akce je k dispozici na Facebookových stránkách INCIEN zde.

Celý sborník konference je dočasně ke stažení ZDE. Videonahrávky jsou k dispozici na webu www.MotivP.com ZDE. MotivP taktéž děkujeme za spolupráci a zaznamenání celé konference!

 

Pro více informací či fotografie z akce pro využití pro vaše potřeby kontaktujte koordinátorku PR aktivit INCIEN, Ing. Ivanu Jenerálovou na emailu ivana@incien.org.

 

INCIEN: Konference ODPAD ZDROJEM 2017

Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje a je energeticky soběstačná.  Občas stačí malé kroky, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj.

První ročník konference ODPAD ZDROJEM byl zaměřen na efektivní nakládání s odpady v obci, které prospívá obecnímu rozpočtu, obyvatelům i životnímu prostředí. Tentokrát jsme se rozhodli podívat se na obce komplexně a nabídnout řešení pro soběstačnost a efektivní fungování obcí a měst ve čtyřech základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA a STAVBY.

Našim cílem je ukázat příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí a zprostředkovat zástupcům samospráv diskuzi s odborníky. Představíme fungující chytré technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím.

10 důvodů, proč jít na konferenci ODPAD ZDROJEM.

Zaujala Vás naše konference a stále zvažujete, jestli se jedná o dobrou investici? Následujících deset důvodů by Vás mohlo přesvědčit o tom, že s včasnou registrací neuděláte krok vedle! 

1) Od inspirace k praxi. Cílem akce je sdílet příklady dobré praxe a inspirovat návštěvníky k tomu, aby se i nadále věnovali projektům, jejichž cílem je pozitivní dopad na životní prostředí a snížení nákladů v dlouhodobém měřítku. Od inspirace je ale třeba ujít dalších pár kroků k praxi. A s těmi všem účastníkům dle potřeb po konferenci pomáháme. Příkladem je i obec Prostřední Bečva.

2) Kompletní informace na jednom místě. Nenašli jste v tématech konference přesně to, co hledáte? Nevadí. Na akci je i dost prostoru se sejít s jednotlivými řečníky či vystavujícími a prodiskutovat Vaše otázky v rámci individuálních konzultacích. Stačí jen informovat náš organizační tým a my se o zbytek postaráme.

3) Naučíme Vás vidět projekty obce v souvislostech. Letos řešíte odpady, příští rok kanalizaci a pak až někdy energetické úspory? Ukážeme Vám, jak se Vám díky strategickému plánování a implementaci cirkulárních principů podaří sladit aktivity obce tak, aby jste šetřili životní prostředí, finance a hlavně – zároveň do nich zapojili obyvatele.

4) Propojíme Vás. S kým si jen budete přát. Na konferenci budete mít přehled o všech účastnících i řečnících, kteří se akce zúčastní s Vámi. A náš organizační tým se postará o to, abyste se osobně setkali s účastníky, kteří Vás zajímají a se kterými byste rádi navázali spolupráci.

5) Rozšíříme Vám obzory. A to hned ve čtyřech oblastech. Které se však vždy týkají tématu oběhového hospodářství / cirkulární ekonomiky. V oblasti odpadů se dozvíte nové trendy, na workshopech si prohloubíte znalosti v konkrétních tématech a dozvíte se i kde čerpat dotace či jak si na nové projekty ušetřit. Stejné informace získáte i v ostatních tématech.

6) Uvidíte principy oběhového hospodářství v praxi. Součástí akce je i exkurze v hotelu Fabrika, který vznikl na bezodpadové myšlence. Jak maximálně využít obnovitelné zdroje energie? Jak neplýtvat? Jak vzduch a energii co nejdéle udržet v cyklu? Jak využít stavební odpady a vůbec odpadů na skládku uložit co nejméně? Všechny tyto otázky měl na začátku i pan majitel, Petr Hendrych. Osobně Vám ukáže, jak se se vším popral.

7) Užijete si společenský večer, na který budete ještě dlouho vzpomínat. Ze správné konference by měli (dle našich představ) odjíždět účastníci nejen obohaceni o nové a aktuální informace, ale zejména o kontakty, ke kterým se můžeme vrátit při realizaci inspirace, kterou načerpáme. Společenský večer je ideálním příležitostí pro formální a neformální networking. Ale nejen kontakty jsou cenné. A proto ani tentokrát nebude chybět večerní program, do kterého se každý může zapojit dle nálady. Společenský večer bude probíhat v netradičních prostorech, které překvapí stejně tak, jako program, který bude připraven!

8) Odnesete si kompletní informace s sebou. Bez toho, aniž by vznil jakýkoliv odpad. Ano, stejně jako loni se účastníci mohou těšit na výbavu v podobě kvalitního diáře od hlavního partnera konference, společnosti ERSTE Corporate banking a sborník informací si můžete kdykoliv prohlédnout díky flash disku v propisce, který je součáští diáře. Sami známe kilové sborníky, kterými nás vybaví na každé konference, ale člověk se často vrátí jen k pár prezentacím a zbytek archivuje. A tak s myšlenkou pro méně odpadu vybavíme i Vás.

9) Můžete se zapojit do tvorby programu. Všechny zpětné vazby od účastníků respektujeme a během konference na ně odpovíme. Ať už formou prezentace, workshopu či individuálně. A stejně tak s Vámi budeme komunikovat i po akci. Chceme, aby žádný Váš dotaz nezůstal nezodpovězen.

10) Garantujeme Vám, že z naší konference budete odcházet s úsměvem na tváři. A ktomu budete mít spoustu důvodů. Diář nabitý informacemi, nové kontakty, úsměvné vzpomínky na večerní program a zejména díky tomu, že Vás přesvědčíme o tom, že aktivity, které realizujete či plánujete rozšířit v oblastech cirkulární ekonomiky jednoduše mají smysl. Zároveň je program připraven tak, aby Vás ani nenapadlo otevřít počítač a řešit pracovní věci. Jste s námi na dva dny, ze kterých byste si měli odnést maximum. O to ste postaráme! 🙂

PLUS na akci budou představeny inovativní produkty jako chytrý systém ECONIT či CIRCULAR CITY SCAN, který představí zahraniční řečník, zástupce holandské organizace CIRCLE AMSTERDAM, Jurn de Winter a Vy budete první v České republice, kterým budou tyto aktivity představeny. 

Stále si nejste jistí? Přidáváme názory loňských účastníků. 

Petr Novotný, RENARDS: „Konference byla výborně organizačně zvládnutá. Jak bylo patrné i podle účastníků, odlehlost místa konání konference nebyla překážkou, naopak pan Horák a jeho hospodářství bylo velkou inspirací.“

Tereza Dubsky, VERB Group, s.r.o.: „… ráda bych Vám poděkovala za konferenci, která proběhla minulý týden. Smekám klobouk před perfektní organizací, zajímavým programem. Jste sehraný tým a držím Vám palce k dalšímu růstu. Byl to pro nás velkým přínosem po stránce získání nových informací. oc mě mrzí, že jsem nemohla zůstat po celou dobu konání… „

Ing. Milada Potštejnská, Oddělení životního prostředí, Město Choceň: „Děkuji za info a hlavně za super zorganizovanou konferenci. Líbilo se mi to jak po organizační stránce, tak po obsahové. Pokud v budoucnu budete pořádat další ročník (a já věřím, že ano), ráda se zúčastním.“

organizace

očekávání