Archiv pro štítek: Evropský parlament

Nejaktuálnější informace o balíčku k cirkulární ekonomice

V EU se mezi zástupci jednotlivých orgánů včera odhlasovalo předčasné znění čtyř směrnic balíčku k cirkulární ekonomice. EU si od balíčku, který zásadně mění nařízení odpadových, obalových, skládkových a WEE/baterie/ELV směrnic, slibuje rychlejší přechod na oběhové hospodářství. Balíček přinese vyšší recyklaci, omezení obalových materiálů, méně skládkování nebo například větší využití druhotných surovin.

Základním stavebním kamenem balíčku je několik právně zavazujících cílů s pevnými konečnými termíny. Pokud balíček v tomto znění schválí v dubnu plénum v Evropském parlamentu a následně i Evropská rada, například skládkování směsného komunálního odpadu bude povoleno maximálně do 10 % k roku 2035. Vzhledem k tomu, že se v ČR v roce 2016 skládkovalo přibližně 45 % SKO, máme co dělat. Nicméně ke skládkování má ČR své vlastní a ambicióznější cíle – do roku 2024 by vláda chtěla skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů úplně zrušit.

Kromě skládkování členské státy souhlasily s těmito cíli týkajícími se přípravy na opětovné použití a recyklaci komunálního odpadu:

2025 2030 2035
Komunální odpad 55 % 60 % 65 %

Členské státy dále budou muset do 1. ledna 2025 zřídit oddělený sběr textilií a nebezpečných odpadů z domácností. Kromě toho musí zajistit, aby do 31. prosince 2023 byl organický odpad svážen samostatně nebo využit u zdroje (např. díky domácímu kompostování).

Co se týče specifických cílů k obalovým materiálům, předběžné cíle vypadají následovně:

2025 2030
Všechny obalové materiály 65 % 70 %
Plasty 50 % 55 %
Dřevo 25 % 30 %
Kovy 70 % 80 %
Hliník 50 % 60 %
Sklo 70 % 75 %
Papír a karton 75 % 85 %

Zdroj a plné znění směrnic a dalších dokumentů: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/23/eu-ambassadors-approve-new-rules-on-waste-management-and-recycling/pdf

Autor textu: Vojtěch Vosecký, MSc.

 

Když dva říkají totéž, není to totéž. Aneb jak jsme pohřbili zákaz skládkování.

Duo cum faciunt idem, non est idem – „Když dva dělají totéž, není to totéž“. Tentokrát by se však hodilo: Duo cum dicunt idem, non est idem, tedy „když dva říkají totéž, není to totéž“. Od roku 2015 se aktivně účastníme desítek diskuzí na téma odpadů a nakládání s nimi. Sledujeme také rétoriku jednotlivých zainteresovaných stran a snažíme se vnímat i skutečné aktivity, které podnikají a naopak vnímáme to, co tvrdí, ale ve skutečnosti se neděje. A teď, po dni, kdy byl dlouho připravovaný Zákon o odpadech a jeho úprava smeten ze stolu, jsme si zcela jisti tím, že ne všichni skutečně dělají to, co říkají. Zejména ve chvíli, kdy se po konci debat všichni plácáme po ramenech a tvrdíme, že přeci cílem každého slušného člověka je podpořit cesty vedoucí ke konci skládkování a naopak důležité je hledat cesty, jak odpady využívat v jeho maximálním možném potenciálu. A druhý den vychází články, které aktivity Ministerstva životního prostředí haní před širokou veřejností.

Ne, nejsme na oběhové hospodářství připraveni, jak bylo často řečeno na kulatých stolech. Dokud nebudeme všichni bojovat za tak elementární kroky, jako je eliminace množství ukládaného na skládky. Dokud se budeme tvářit jako environmentálně uvědomělí lidé a v mezičase lobbovat a tahat za provázky loutek, které se podílejí na zmaření takových iniciativ a dlouhodobě připravovaných kroků, jako je do nekonečna projednávaný Zákon o odpadech. Nejsme připraveni, dokud nejsme schopni ustoupit ze svých cílů a přistoupit na kompromisy v zájmu široké veřejnosti a ochrany zdraví obyvatel i ochrany životního prostředí. 

Velmi nás, mladou instituci, která vznikla s cílem šířit myšlenku a podporovat projekty, které přináší principy cirkulární ekonomiky do praxe, těšilo, že v České republice toto téma (cirkulární ekonomika a nutnost realizovat kroky k uzavření skládek) začalo rezonovat nezvyklou rychlostí. Ministerstvo životního prostředí se od počátku našeho vzniku aktivně podílelo na změnách, které jsou nezbytné pro transformaci dosavadního lineárního systému na systém oběhový, cirkulární. Stejně tak další firmy a asociace začaly velmi rychle tvrdit, že i do svých aktivit tyto principy zavádějí. Všichni totiž tak nějak cítili příležitost. Příležitost, kterou principy cirkulární ekonomiky přinášejí. Ať už šlo o nástroje vedoucí k ochraně životního prostředí, evropské dotace a granty, které jsou alokovány na pilotní projekty či legislativní změny a nařízení, se kterými postupně přichází Evropská komise a které budeme muset, dříve či později, implementovat i do naší legislativy.

Ne každý byznys však v prostředí cirkulární ekonomiky může dlouhodobě existovat, zejména ve chvíli, kdy je založen na starých principech. Tak už jednoduše funguje trh. A my jsme, naštěstí, v době, kdy funkční byznys modely musí být založeny na dlouhodobém udržitelném rozvoji a to i s ohledem na životní prostředí.

Výsledky včerejšího jednání na Legislativní radě vlády nás, bohužel, nepřekvapilo. Tlak skupin bojující za prosazení skládkování (a tyto skupiny a jejich aktivity sledujeme i na poli Evropského parlamentu) má své lobby skutečně silné. Musím dodat, že velký vliv na výsledem mají i absurdní aktivity některých organizací, které občas v Bruselu dělají z České republiky stát, kde se jako děti na pískovišti neumíme domluvit a chodíme žalovat mamince.

Závěrem si dovolím říci, že naše aktivity i nadále budou směřovat k zavedení dlouhodobě udržitelného systému, ve kterém jsou uznávány a realizovány principy cirkulární ekonomiky, i nadále budeme aktivně diskutovat a pomáhat těm, kteří svoje aktivity směřují tím správným směrem. I nadále budeme mít vlastní, objektivní názor, budeme se vzdělávat a snažit se mít široký rozhled, abychom se na všechna témata uměli podívat ze správného úhlu pohledu a hodnotit je ku prospěchu lidí i životního prostředí. Nadále budeme stát za svými názory a budeme svoji práci odvádět jak nejlépe umíme. Budeme se snažit, aby odpadové hospodářství obcí, firem i jednotlivců směřovalo smysluplným směrem i přes to, že osobní zájmy některých jedinců a organizací hatí všeobecný zájem nás všech.

V Praze dne 13. ledna 2016.

Ing. Soňa Jonášová

ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú. 

 

 

 

Zářijové novinky z INCIEN

Prázdniny skončily, děti nasadily aktovky a my jsme do měsíce září vkročili s překvapeným výrazem ve tváři. Pětatřicítky jsme tak trošku nečekali! Nic to ale nezměnilo na tempu, které jsme nasadili a Vám posíláme přehled aktivit, kterým jsme se věnovali. Ať máte přehled o tom, k jakým aktivitám se můžete zapojit i Vy sami.

První týden byl ve znamení příprav na Mezinárodní strojírenský veletrh, který se bude konat první týden v říjnu. Společně s ERSTE tam představíme principy cirkulární ekonomiky a projekty, které stojí za zmínku. Přijměte pozvání a přijďte se za námi podívat i Vy!

Zároveň jsme využili pěkného počasí a vyjeli na sever Moravy, kde pro dvě obce zpracováváme audit odpadového hospodářství. V praxi to znamená důslednou obhlídku po obci, kontrola současného stavu systému nakládání s odpadem a následuje pěkných pár dní nad dokumenty, smlouvami a spoustou čísel o produkci odpadu v kanceláři. Vše vždy vyústí v taková doporučení, díky kterým se odpady stávají zdrojem. Jak jinak!

Nový CRM systém! Rosteme, sílíme a potřebujeme mít všechno pod kontrolou. A to i naše kontakty, projekty, procesy. A proto jsme díky firmě ASSIST přešli na nový CRM systém, který bude držet aktivity naší organizace pevně pod kontrolou a v přehledu.

O víkendu jsme v Praze podpořili akci Sustainable Fashion Day svojí návštěvou a pokochali jsme se výrobky firem, které byly upcyklované, z udržitelných zdrojů nebo z recyklovaných materiálů. Slow fashion nabírá na síle a nám to dělá radost.

V úterý 6. 9. jsme oslavili jubileum 10. díl BUZZ Talks, který byl na téma „Jak na brownfieldy?“ Měli jsme úplně plno a jednalo se o nejzaplněnější akci, kterou jsme v Altě pořádali. A z toho jsme měli radost ještě větší! BUZZ Talks ale na podzim nebudou jen o diskuzi. Dochází k novému propojení s projektem Uplatni.se, ve spolupráci organizujeme Veletrh příležitostí v udržitelném podnikání. Nezapomeňte si zaznačit 16. listopad do kalendářů!

V půlce měsíce jsme také ukončili analytickou část projektu, jehož cílem je zjistit současný stav nakládání s nápojovými kartony ve třech městských částech. Vojtěch s Benem pilně pracovali na dotazníkových šetřeních, komunikaci s lidmi a kontrolou nádob na nápojové kartony těsně před dnem jejich svozu. Výsledky projektu odhalíme v listopadu po tom, co celý projekt uzavřeme a to včetně osvěty na školách.

15. září jsme odprezentovali naše aktivity hned na dvou důležitých akcích a to na konferenci REGIONSERVIS, kde jsme představili Efektivní odpadové hospodářství v evropském kontextu, což byla přednáška, která shrnovala naše zahraniční cesty a exkurze do Itálie a Dánska a snažili jsme se účastníky inspirovat systémy, které je možné s malými obměnami implementovat i u nás v České republice. V odpoledních hodinách jsme vystoupili na akci Busines Leaders Fora na půdě ambasády Nizozemského království, kde byl představena cirkulární ekonomika členům organizace.
dscn2562

Od 21. do 23. 9. jsme se účastnili 12. ročníku mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou. V průběhu třídenní konference proběhla zajímavá exkurze do kompostárny, představení legislativních změn a současné praxe a dále byli představeny příklady efektivní komunikace na obci a mnoho dalšího. V průběhu konference měla za INCIEN dvě přednášky ředitelky Ing. Soňa Jonášová, nejprve na téma ,,Role neziskových organizací jako odborného garanta funkčního systému oborové spolupráce“ a v posledním dnu představila přednášku na téma ,,Správné kroky k zavedení efektivního systému třídění odpadu v obcích“. Celou prezentaci konference naleznete zde.

 

… a skvělé zprávy pokračují! 

V půlce září se INCIEN pod vedením Vojtěcha vydal do Holandska na obchodní misi se svými českými partnery, firmami JRK Biowaste management s.r.o.  a ASIO spol s r.o. Tento krok souvisí s třetím pilířem našich činností, kterým je mezioborová platforma na národní i mezinárodní úrovni, díky které je vytvářeno kvalitní prostředí pro přechod na cirkulární ekonomiku v České republice. Během několika dní plných úspěšných meetingů s holandskými leadry v oboru, prezentací, kávy a exkurzí se sbírala inspirace a podklady pro obchodní příležitosti ve vodohosporářském a odpadovém sektoru v České republice.

A jelikož je září posledním měsícem třetího kvartálu roku 2016, využili jsme jej k setkání s našimi hlavními partnery, firmou JRK Waste Management a zároveň slovenskou sesterskou organizací INCIEN SK. Plánovat je totiž nejen vhodné, ale přímo nezbytné, protože při té smršti aktivit a projektů, které nás čekají v závěru roku bychom jinak zřejmě nevěděli, kde nám hlavy stojí.

Ředitelky INCIEN CZ a INCIEN SK při společném plánování posledního čtvrtletí.
Ředitelky INCIEN CZ a INCIEN SK při společném plánování posledního čtvrtletí.

Vojta také koncem září oficiálně nastoupil na stáž do Evropského parlamentu k panu europoslanci RNDr. Pavlu Pocovi. Pavel Poc je v Evropském parlamentu místopředsedou výboru ENVI pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Vojta pro něj bude pracovat na tématech týkající se cirkulární ekonomiky. Momentálně si vzal do hledáčku problematiku organických odpadů a jejich akreditace a přístupu na jednotný evropský trh. O tématu Vás brzy budeme informovat více do hloubky!

PS: A po cestě z velkého radění a plánování, které se konalo na jihu Moravy jsme také navštívili hotel, který se stal horkým favoritem pro konání dalšího ročníku konference ODPAD ZDROJEM 2017. Napovíme Vám, že je téměř ve středu České republiky, honosí se energetickou náročností stupně A a ve městě, v jehož centru stojí, můžete ochutnat i známé místní pivo pánského jména. Tak co, tipnete si? 🙂