Archiv pro štítek: fundraising

INCIEN poprvé spouští systém individuálního dárcovství. Proč až teď?

Od samého začátku fungování INCIEN možná některé věci děláme jinak, než klasické neziskovky. Toho si bystří jedinci mohli všimnout. Na vlastní činnost jsme si vydělávali vlastní činností, protože jsme nechtěli čerpat žádné obecné dotace do chvíle, kdy si budeme jistí, že o cirkulární ekonomiku je v České republice skutečný zájem. Zároveň zastáváme názor, že jakákoliv organizace by si měla zajistit finanční samostatnost aby si zacovala i názorovo objektivitu. Jsme neúplatní, ale ochotni diskutovat a dívat se na témata ze všech možných úhlů pohledu. Děláme věci nejlépe, jak umíme a v současnosti nás naše aktivity zcela živí. Přišel ale čas, kdy velkou část našich aktivity financujeme z vlastních zdrojů a mezi tyto aktivity patří často i osvětové aktivity a portál Zajímej.se.

Zajímej.se funguje již od roku 2014. Tenkrát jsme se při studiu v zahraničí rozhodli, že chceme, aby se o cirkulárních tématech mluvilo v České republice. Abychom ukázali, že technologie a nové projekty, jejichž cílem je nejen snižování negativních dopadů na prostředí, ale současně také generují úspory a často i zisky. Věříme, že ekonomika a ekologie jsou dvě strany stejné mince.

Od začátku jsme Zajímej.se financovali z vlastních, osobních zdrojů. Po založení INCIEN jsme Zajímej.se převedli pod naší organizaci a pokračovali s nezávislou zpravodajskou činností zaměřenou na cirkulární ekonomiku v byznyse, městech a obcích a taktéž v široké společnosti a mezi jednotlivci. Píšeme o nových inspirativních aktivitách, projektech, technologických ekoinovacích a akcích, které se těmto tématům věnují. Věříme, že postupně tvoříme knihovnu dobrých příkladů praxe, které se mohou stát inspirací pro české podnikatele a společnost a společně tak můžeme převádět inspiraci do praxe a měnit tak svět kolem nás. Zdá se vám to jako ambiciozní plán? Možná. My mu však věříme a stejně tak víme, že kvalitní informovanost může začít měnit vnímání a uvažování lidí správným směrem.

Náklady na podobné aktivity však nejsou zanedbatelné. Řadí se mezi ně například:

 • poplatky za švédské domény a hosting,
 • odměna pro šéfredaktora,
 • cestovné související se zpracováním reportáží,
 • vložné na zajímavé akce, o kterých píšeme,
 • editoring, překlady, korektura,
 • technické úpravy webu (často i likvidace kyberšikany, která je aktuálním problémem dneška).

Protože se Zajímej.se stalo zajímavým zdrojem informací a rozcestníkem pro lidi se zájmem o cirkulární ekonomiku, museli jsme zintenzivnit i naše redakční činnosti. Proto Vám poprvé dáváme příležitost podpořit naše aktivity v takové míře, jakou uznáte za vhodnou. Pomoci můžete i sdílením.

Je to jednoduché. Kvalitní portál potřebuje i jisté prostředky.

CHCI PŘISPĚT. 

PLESK! INCIEN získal dotaci na realizaci projektu Praha 7 bez odpadu!

Je to tady. Dlouho jsme o tom uvažovali, plánovali a přemýšleli a teď se naše vize mění v realitu. V rámci dotační výzvy v oblasti životního prostředí jsme získali 70 100 Kč na realizaci projektu PRaha 7 bez odpadu! Čeká nás hodně práce, úsilí a hromada odpadků, která čeká na to, až ji zanalyzujeme, ale my se na to těšíme a Vy můžete být u toho s námi.

Zajímá Vás co máme v plánu realizovat a jak se můžete zapojit?

Účel: Projekt spočívá v elegantním řešení, jak efektivně nakládat s odpadem vznikajícím na území v městské části Praha 7 (dále jen MČP7). Účelem projektu “Praha 7 bez odpadu” je audit odpadového hospodářství se zaměřením na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a předcházení jeho vzniku a dále navržení vhodných řešení pro zlepšení stávající situace.

Cíl: Cílem projektu je tedy vyřešit problematiku odpadu navržením ekologicky, ekonomicky a sociálně pozitivně hodnoceným způsobem, který bude přijatelný pro všechny zainteresované strany.

Součástí projektu je:

 1. Analýza současného stavu odpadového hospodářství (systém fungování, produkce odpadu aj.).
 2. Analýza reprezentativního vzorku komunálního odpadu, zjištění poměru složky BRKO a dalších složek odpadu (plasty, papíry, kovy, sklo, aj.), výpočet celkového množství BRKO produkovaného v domácnostech na území Prahy 7.
 3. Zmapování míst s největší produkcí BRKO (parky, vnitrobloky, aj.)
 4. Analýza zainteresovaných stran (obyvatelé, stravovací zařízení, školy a školky, aj.)
 5. Dotazníkové šetření mezi obyvateli MČP7 (online dotazník, distribuce dotazníku do schránek, zajištění sběrných míst a vyhodnocení výsledků)
 6. Návrh optimalizace systému separace s ohledem na preferovaný způsob třídění zvolený obyvateli pomocí kvantitativního dotazníkového šetření.
 7. Diskuzní setkání pro obyvatele MČP7 (setkání s odborníky, možnost vyjádřit se k tématu, série přednášek)

Jak se můžete připojit? 

Jsem jednotlivec: ozvěte se nám na email a svěřte se nám se svou vizí a nápadem. Do týmu hledáme dobrovolníky, kterým stav odpadového hospodářství není lhostejný a chtějí nám pomoci s realizací projektu nebo jeho částí.

Jsem firma: stále hledáme partnery a věříme, že díky propagaci projektu a jeho základní a dobré myšlence Vám můžeme umožnit participovat na prestižním pilotním projektu v Praze.

Na Vaše nápady a nabídky spolupráce se těšíme na emailu: recepce@incien.org!