Archiv pro štítek: vodní management

Moderní vodní hospodářství a cirkulární ekonomika jdou ruku v ruce.

Tradiční podzímní semináře firmy ASIO, která je lídrem v oblasti technologicí sloužících k udržitelnému nakládání s vodami a to včetně recyklace energie i nutrientů v odpadních vodách obsažených, v letošním roce obohatilo téma cirkulární ekonomiky. Seminář probíhá v Praze a Brně a to ve dnech 24. a 26. listopadu.

Téma cirkulární ekonomiky je samozřejmou součástí vodního hospodářství měst i v průmyslu. V současné době víme, že pokud bychom pokračovali v čerpání vodních zdrojů takovým tempem jako do teď, tak v roce 2030 překročí naše potřeba dostupné zdroje o 40 %. Z toho je zřejmé, že se recyklace a šetření vodou stává prioritou, která může pomoci zajistit dostatečné zdroje i pro svět s neustále se zvyšujícím počtem obyvatel.

Semináře představuje ekoinovativní produkty, které firma ASIO vyvíjí a obratem dodává do českých obcí i podniků. Tradiční přístup, respekt k přírodním zdrojům i otevřený přístup k inovacím je kombinací vedoucí k vývoji produktů a poskytování služeb, které můžeme bez nadsázky nazvat jako cirkulární. Praktické znalosti a zkušenosti z praxe, které za firmu ASIO prezentuje pan Karel Plotěný, doplňují komplexní souvislosti a holistický přístup k řešení projektů, které prosazuje INCIEN v zastoupení Soňou Jonášovou. Představeny byly i tzv. „Green deals“, což jsou úmluvy pro realizaci projektů, které není možné zasadit do současného legislativního rámce.

Karel Hartig z projektové firmy Sweco Hydroprojekt svoji prezentaci zahájil slovy: „Štěstí přeje připraveným a kdo bude připraven, tak má náskok, neboť tyto technologie budou i dotačně podporovány. Začíná doba, kdy je potřeba projektová příprava, která řeší problémy před tím, než nastanou.“ Ve své prezentaci se věnuje využívání kalů v souvislosti s principy cirkulární ekonomiky a účastníky seznamuje s výzvami součanosti. Řeč je například nejen o recyklaci fosforu, ale i o výrobě biocharu. Závěrem pan Hartig dodal, že „cirkulární ekonomika je krokem budoucnosti, zahrnuje principy trvale udržitelného rozvoje, které uvádí do praxe. V krátkodobém horizontu může být dražší, než v současnosti používaná řešení, ale ve středně dlouhém horizontu se bez jejího využití neobejdeme. A to jak z ekologického hlediska, tak z dovodu blízkého vyčerpání některých přírodních zdrojů.“ Důležité je však její legislativní podpora i vhodná forma případných dotací pro pilotní projekty.

Mezi témata se dostala i sdílená ekonomika, kterou představil výkonný ředitel ASIO spol. s.r.o., pan Aleš Černín. Konkrétním případem je mobilní dehydrátor, který mohou sdílet čistírny, které navíc jistě ocení návratnost počítanou mezi 2 – 3 lety. Ve většině případů je totiž mnohem výhodnější předávat odvodněný kal. Pilotní projekty označila jako za správnou cestu, neboť už neplatí, že kdo projekty „pilotuje“, tak že je neumí, ale naopak – kdo pilotuje, tak nejen že ví, že technologie funguje, ale navíc investorovi ukazuje mnohem víc možností a investor získá komplexní inženýrský pohled na řešení svého problému.

Technické znalosti jsou doplněny například i o Energetický pohled na koloběh vody a jeho vliv na srážky. Téma představil Michal Kravčík, hydrolog a environmentalista dlouhodobě se věnující tématu sucha. Sucho se, bohužel, zařadilo na program semináře jako samozřejmá součást vodního managementu dnešní doby, kdy se se suchem potýká i Česká republika.

Nyní je možné registrovat se už jen na čtvrteční seminář, který proběhne v Brně.

————-

Na téma naváže i jarní konference ODPAD ZDROJEM …aneb zavádění principů cirkulární ekonomiky do měst a obcí. 

Na konferenci jsou již spuštěny registrace. 

Do Prahy přijelo 40 studentů z Delftu, aby diskutovali o cirkulární ekonomice.

Ve středu 16. 11. jsme měli tu čest přivítat 40 studentů z TU Delft, abychom společně absolvovali exkurzi na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze a společně následně diskutovali téma cirkulární ekonomiky v podmínkách České republiky na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Mezi řečníky diskuze nechyběla ředitelka oboru Ekologie, paní Ing. Pavlína Kulhánková, za oddělení technologií vod a prostředí VŠCHT promluvil Doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. a firmě ASIO spol. s r.o. děkujeme za přípravu workshopu pro studenty. Soňa Jonášová přiblížila studentům situaci týkající se odpadového hospodářství a také kroky, které podniklo Ministerstvo životního prostředí takovým směrem, aby byla transformace lineárdního na cirkulární systém co nejrychlejší.

Za spolupráci tedy děkujeme zejména MPO, kteří významnou měrou přispěli k hladkému chodu celé akce, všem řečníkům a dalším partnerům a externím konzultantům, kteří pomáhali s přípravou a obsahovou náplní.

Věříme, že obdobná setkání budou v budoucnu pramenit v zajímavou spolupráci na mezinárodní úrovni.

Foto z akce: Archiv MPO a INCIEN.