Projekty
Think Tanku

Náš výzkumný tým může díky spolupráci se zahraničními partnery, mezinárodními institucemi a tuzemskými stakeholdery i ministerstvy řešit klíčové analýzy k tokům materiálu a k dekarbonizačním i cirkulárním příležitostem. Dlouhodobě se věnujeme dřevu, oceli, cementu a betonu, stavebnictví a automobilovému průmyslu, ale postupně přidáváme i další témata: plasty, textil, potraviny a bioekonomiku. Seznamte se s našimi aktivitami!

Textilní odpady

Evropská komise - Joint Research Centre

Realizujeme část mezinárodního pilotní měření toků textilního odpadu. Chceme sledovat potenciál pro zachování hodnoty a cirkularity textilu pomocí indexování propojených parametrů na kvalitu a složení, aby bylo možné monitorovat opravitelnost, znovupoužitelnost nebo recyklovatelnost textilního materiálu.

Buildings programme

European Climate Foundation

Projekt se zaměřuje na uplatnění měření a snižování celoživotního uhlíku (WLC) v budovách. Hlavním výstupem je shrnutí aktuálního stavu v ČR a dobré mezinárodní praxe a formulace doporučení. Naší misí je navrhnout a zavést prioritní opatření a vybudovat konsensus mezi stakeholdery, jak pro sjednocení měření, tak v rámci přijetí cirkulárních postupů pro novostavby a rekonstrukce budov.

Automotive programme

European Climate Foundation

Mapujeme současný stav a aktuální překážky v oblasti nakládání s vozidly s ukončenou životností a cirkulárních strategií pro celý životní cyklus vozidel, se zaměřením na emisně náročné materiály (ocel, hlínik a plasty). Snažíme se vybudovat síť stakeholderů a navrhnout opatření pro vybudování fungujícího trhu s druhotnými produkty v automotive. Projekt realizujeme v partnerství s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM, který se zabývá životným cyklem bateríí pro elektrická vozidla.

Industry programme

European Climate Foundation

Cílem třetího ročníku tohoto programu je zavést konkrétní cirkulární opatření pro dekarbonizaci průmyslu do cílených národních plánů a politik (POK, NKEP, PDS, POH). Účastníme se pracovních skupin, na problematiku se zaměřujeme ve svých advokačních aktivitách a usilujeme o vybudování resp. prohloubení vztahů s Ministerstvy a širším okruhem stakeholderů.

Nízkouhlíkový cement a ocel

European Environment Bureau

Pracujeme na definici a prosazování opatření pro podporu poptávky po nízkouhlíkové oceli a cementu/betonu včetně národních kritérií pro zelené veřejné zakázky. Jsme zapojení do pracovní skupiny a do procesu tvorby Národní strategie veřejného zadávání a Akčního plánu udržitelného nakupování.

Circular
DigiBuild

Interreg Danube Regional Programme

Vytváříme znalostní základnu a podporujeme zavádění cirkulárního stavebnictví do praxe díky využití digitálních nástrojů a technologií. Projekt realizujeme ve spolupráci s 18 regionálními partnery projektu z 13 zemí v Poddunají. Zajišťujeme plnění projektových aktivit na národní úrovni v ČR za účasti strategických partnerů (MPO, CZGBC, UCEEB ČVUT).

Více o Think Tanku

Zajímá vás, kdo tvoří náš Think Tank a jaká je jeho mise? Nebo nás chcete kontaktovat? Můžete se podívat také na naše aktuální studie, které přináší v českém kontextu unikátní penzum informací.

Vybrané realizované práce

Výstupů je více

Průběžně vydáváme studie, analýzy a stručná shrnutí pro tvůrce politik, která vychází z ověřených dat, zdrojů a odborně vedených průzkumů. Zpřístupněné materiály jsou vhodné pro expertní, ale i politickou, komerční a veřejnou sféru.