Stavebnictví je obor, který je extrémně náročný na materiály, energii, ale také na pracovní síly a jejich vzdělávání. Oblast stavebnictví čekají 4 pilíře tzv. Renovation wave, tedy energetická, materiálová, klimatická a digitalizační tranzice. Trh na ně ale není připraven a projekt BUS-GoCircular rozvíjel možná řešení.

30
měsíců
práce

14
koncorsiálních
partnerů

9
evropských
zemí

15+
komplexních
výstupů

Pozadí projektu

↑ Poptávka po kvalifikovaných osobách v sektoru udržitelného, cirkulárního a energeticky nenáročného stavebnictví roste.
↓ Nabídka kvalifikovaných odborníků a současně udržitelných výrobků je nedostatečná nebo se setkává s řadou překážek.
Projektové koncorsium BUS-GoCircular nejenže kumulovalo know-how a sdílelo příklady dobré praxe, ale také pracovalo na dokumentaci a doporučeních a školilo lektory pro multiplikaci získaných poznatků (v části programu s názvem Train the Trainers). Jen v ČR jsme proškolili 8 školitelů a společně 380 osob.

Oblasti našeho zájmu

  • Upřednostňování regenerativního a efektivního využívání zdrojů
  • Design pro budoucnost
  • Montáž/výstavba pro budoucnost
  • Přehodnocení obchodního modelu
  • Prodloužení životnosti budov
  • Využití druhotných materiálů
  • Začlenění digitálních technologií
  • Spolupráce na vytváření společné hodnoty
  • Posílení a prohloubení znalostí

Reference

Co jsme připravili

Kvalifikační rámec

Kvalifikační rámec pro cirkulární dovednosti (AJ):

Naučte se mapovat principy cirkulární ekonomiky na praktické stavební dovednosti, čímž zvýšíte svou odbornost a otevřete nové příležitosti pro profesní růst a uznání.

Aplikace kvalifikačního rámce na konkrétní oblast:

Objevte, jak aplikovat dovednosti cirkulárního stavebnictví na konkrétní oblast, v tomto případě vývoj multifunkční zelené infrastruktury (zelené střechy, fasády a interiérové prvky).

Školící materiály pro školitele

Train the Trainers – průvodce programem (AJ):

Získejte odbornost jako školitel v oblasti cirkulárního stavebnictví a současně přístup ke komplexním vzdělávacím materiálům a metodikám pro zvyšování kvalifikace odborníků napříč průmyslem.

Školící materiály pro školitele (AJ):

Použijte našich 11 vzdělávacích modulů k podpoře tvorby školícího programu pro zvyšování kvalifikace odborníků v cirkulárním stavebnictví.

Školící materiál pro veřejné zadavatele (AJ):

Objevte řadu politických nástrojů, které mají veřejné orgány k dispozici, aby stimulovaly poptávku po cirkulárních dovednostech.

Školící balíčky pro profesionály a MSP

Školící balíček EU (AJ):

Získejte klíč k navigaci hlavními evropskými politikami s dopadem na životní prostředí, energetickou účinnost a dekarbonizaci stavebnictví. Umožní vám činit informovaná rozhodnutí a využít příležitosti pro udržitelný růst.

Národní školící balíček (ČJ):

Využijte přehledný základní školící materiál pro malé a střední podniky ve stavebnictví, aby bylo možné řešit mezery ve znalostech a dovednostech potřebných pro zavádění opatření cirkulárního stavebnictví do praxe. Balíček je přizpůsoben národnímu kontextu pro ČR.

Digitální aplikace a pomůcky

Hra Ozone v aplikaci BUS Advisor (AJ):

Objevujte základní dovednosti a poznatky cirkulárního stavebnictví vlastním tempem prostřednictvím inovativních e-learningových modulů na platformě Ozone (dostupné prostřednictvím aplikace BUILD UP Skills advisor na platformách Android a iOS).

Circularity Games od Circle Economy (AJ):

Poznejte dynamický online vzdělávací program, který byl vyvinut k představení konceptu, potenciálu a důležitosti cirkulární ekonomiky. Kontaktujte sreeja@circle-economy.com pro vypracování navazujícího školení na platformě Circularity Games.

Napište si o více

Kdo za tím stojí