Tým

Soňa Jonášová

Cirkulární ekonomika, workshopy, kurzy na cirkulární ekonomiku, strategie, odborné poradenství v cirkulární ekonomice

Soňa Jonášová je absolventkou oboru Zemědělského inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Po zahraničním studiu a stážích v Holandsku a Španělsku založila v roce 2015 Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. (INCIEN), který funguje od roku 2016 i na Slovensku. V současnosti zde působí jako ředitelka. Cílem INCIEN je aktivní osvěta, prosazování a pomoc s implementací principů cirkulární ekonomiky, a to na všech úrovních od evropského legislativního balíčku o cirkulární ekonomice až po praktické zavádění na úrovni firem, obcí a regionů. Soňa vede několik výzkumných projektů, je zodpovědná za rozvojové aktivity INCIEN a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami a partnery v ČR i v zahraničí. Hlavní témata, kterým se věnuje: uzavírání biologických a technických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti, což jsou oblasti zasahující do zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, rozvoje nových ekonomik, oblastí nakládání s odpadem a technologické ekoinovace. Současně je členkou poradních sborů (Brno/Praha aj.) a pracovních skupin souvisejících s využíváním druhotných surovin a rozvoje chytrých měst a regionů (MŽP / MPO / MMR). Je také členkou Komise pro problematiku Klimatu, poradního orgánu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Laura Mitroliosová

Finanční řízení, provozní řízení, procesní řízení, projektový management, vedení lidí (HR)

Laura se po sedmi letech práce v oblasti bankovnictví vrhla po hlavě do segmentu řízení INCIEN. Řízení projektového, procesního, ale i finančního. Laura se stará, aby byl Institut Cirkulární Ekonomiky finančně soběstačnou organizací se stabilními základy jak lidskými, tak procesními. Svoje zkušenosti předává dalším organizacím a projektům a od roku 2018 je v týmu digitálního odpadového tržiště Cyrkl.cz. V roce 2019 založila s kolegy firmu CIRA Advisory, s.r.o., která hledá synergii mezi byznysem a přírodou. Lauřinými silnými stránkami je řízení a nastavování procesů, oblast vedení zaměstnanců a dalších členů týmu a nastavování zdravého finančního fungování organizací. Každodenní motivaci cítí v práci na projektech, které mají velký pozitivní vliv na rozvoj společnosti, zejména na zlepšování životního prostředí.

Lenka Richterová

Legislativa odpadového hospodářství, nastavování efektivních systémů odpadového hospodářství

Lenka vystudovala Univerzitu v Pardubicích podobor Životní prostřední v dopravě. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství ze státní správy a samosprávy. V INCIEN je její doménou spolupráce s municipalitami, zaměřuje se na nastavení koncepčních řešení pro územní celky, regiony a kraje v oblasti cirkulární ekonomiky. Její každodenní prací je analýza dat, konkrétně studie odpadového hospodářství, ve kterých se snaží nastavit nový, fungující a environmentálně i ekonomicky přínosný systém. Přichází s konkrétními kroky, které vedou k uzavírání materiálových toků. Dále se věnuje osvětovým aktivitám, a to jak pro zastupitele samospráv, tak i pro širokou veřejnost.

Lucie Pečinková

Materiálové toky, efektivizace odpadového hospodářství na obcích, analytické činnosti v projektech pro firmy

Lucie vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Své studium si rozšířila výměnným programem na univerzitě v Utrechtu. Po absolvování tohoto oboru ji začala blíže zajímat problematika odpadů právě v souvislosti s rozvojovými zeměmi. To byla hlavní motivace pro to, aby strávila několik let v Nepálu a Ekvádoru, kde se ve spolupráci s místními municipalitami věnovala zefektivnění lokálního způsobu sběru a nakládání s odpady. Další praktické zkušenosti získala také v Anglii, kde pracovala ve společnosti Bristol Waste Company. V INCIEN se věnuje například analýzám materiálových toků, možnostem sběru a nakládání s gastro odpadem, analýzám odpadového systému a návrhům jejich optimalizace v obcích a ve firmách.

Petr Novotný

Energetické úspory a moderní energetika, energetické využití biologicky rozložitelných odpadů

Petra již od raného studentského věku zajímaly především dvě oblasti – finance a ochrana životního prostředí. Vystudoval dva obory v oblasti financí a podnikového managementu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Zkušenosti nabíral i na studiích v zahraničí, na ročním studijním programu European Business na University of Huddersfield ve Velké Británii a dva semestry strávil ve Finsku na University of Jyväskylä, kde se detailně seznámil s technologiemi na energetické využití bioodpadu. Tyto zkušenosti nyní využívá v rámci Institutu Cirkulární Ekonomiky. Po studiích pracoval nejdříve dva roky v poradenské společnosti EY, odkud přešel do společnosti RENARDS dotační, s.r.o., kde se zabýval především projekty z oblasti nízkouhlíkové energetiky – obnovitelné zdroje energie, akumulace, elektromobilita. Petr se dále zajímá o udržitelné zemědělství, rozvoj biodiverzity a zadržování vody v krajině. S INCIEN spolupracuje prakticky od jeho vzniku. Tato spolupráce se postupem času prohloubila až do vedení konkrétních projektů.

Ivana Hekerle

komplexní komunikační strategie, Public Relations, marketing, event management

Ivana je členkou správní rady a v INCIEN zastupuje roli řízení mediálních vztahů, komunikačních strategií projektů INCIEN. Poskytuje konzultace a poradenství pro firmy a instituce v oblasti PR a komunikace, která je pro osvětu cirkulární ekonomiky nezbytná. Specializuje se také na event management. Řídí informační portál o cirkulární ekonomice zajimej.se, patřící pod INCIEN. Marketing a komunikace ji lákali již v době, kdy studovala národohospodářství na VŠE. I když začínala svou profesi v bankovnictví, po nějaké době ho opustila a začala se věnovat novinařině. Prošla si pozicí redaktorky, šéfredaktorky a v závěru skončila na druhé straně barikády a založila si vlastní komunikační agenturu. V oblasti komunikací se pohybuje už od roku 2007, v současné době řídí vlastní agenturu. Po návratu z mateřské dovolené začala mít vnitřní potřebu být více užitečná v tom, co umí a poskytovat své zkušenosti a rady projektům, které naší společnosti dávají smysl, a to našla v cirkulární ekonomice. Proto začala spolupracovat s INCIEN, kde viděla nevyužitý potenciál a potřebu toto téma posunout dopředu, tedy pojem cirkulární ekonomiku dostat pod kůži dnešního byznysu. Ivana má neocenitelné zkušenosti, díky kterým se posunujeme mílovými kroky kupředu.

Stepan Vashkevich

Cirkulární ekonomika ve firemním prostředí, cirkulární ekonomika a textil

Stepan je projektovým manažerem a výzkumným analytikem v oblasti implementace principů cirkulární ekonomiky do provozů firem a institucí. V současné době se věnuje výzkumu potenciálu uplatnění principů cirkulární ekonomiky v textilním průmyslu. Stepan je absolventem oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého v Olomouci. Součástí jeho magisterského studia byl i studijní pobyt na University of Oslo nebo stáž v Evropském parlamentu. V minulosti pracoval jako šéfredaktor portálu Zajímej.se, díky čemuž získal velký přehled o možnostech uplatnění cirkulární ekonomiky v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Kromě rešerší, analýz a poradenství pro cirkulární budoucnost patří do jeho zálib tanec, hudba a literatura.

Barbora Kebová

Uzavírání cyklu v HORECA segmentu, gastroodpady, retail

Bára je projektovou manažerkou Institutu Cirkulární Ekonomiky pro segment HORECA. V INCIEN se věnuje cirkulární ekonomice v oblasti gastronomie, na kterou se INCIEN začal více zaměřovat na podzim roku 2018 díky pilotnímu projektu Cirkulární kavárny. Dnes se již specializuje na celý HORECA segment, kde se snaží jednotlivým provozům či firmám pomáhat s nastavováním cirkulárních principů v jejich každodenním fungování. Mimo to se věnuje i oblasti retailu. Vystudovala obor Sociální a kulturní ekologie na FHS UK a ve své diplomové práci definovala aspekty udržitelné restaurace v českém kontextu. Kromě INCIEN pracuje také v organizaci Zachraň jídlo, v níž se zaměřuje na problematiku plýtvání potravinami. Je hrdou spoluautorkou kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni. V gastronomii se nepohybuje jen v teorii, ale také v praxi. Baví ji zkoumat možnosti odpovědnějších forem stravování, pročítat kuchařky, vařit večeře pro rodinu a kamarády a občas si střihnout nějaký ten catering.

Lukáš Václavík

Náhrada primárních materiálů recyklovanými, ecodesign, změna business modelů, projektový management

Lukáš má v INCIEN na starosti projekty, jenž se zaměřují na změnu materiálového nebo technologického řešení. Před nástupem do INCIEN pracoval na výzkumu, který se zabýval náhradou primárních materiálů v železničním průmyslu pro společnost Bomardier, konkrétně využitím recyklovaných uhlíkových vláken v konstrukci vlaků. Lukáš je absolventem strojní fakulty univerzity v Derby v Anglii a Fakulty strojní na VUT v Brně. Absolvoval rovněž půlroční stáž na Mondragonské univerzitě ve Španělsku, kde získal znalosti o změnách business modelů ve strojírenských firmách, a dále pak odbornou stáž v USA, kde pracoval s kompozitními materiály. Jeho celoživotní vášní je sport a umění. Od dětství závodil v triatlonu a hrál volejbal. Svou akční povahu umírňuje v galeriích, kde vyhledává surrealistické a abstraktní díla, ale nepohrdne ani tvorbou od da Vinciho, kterého obdivuje. Motto: „Waste is only a resource in the wrong place.“ („Odpad je pouze surovina na špatném místě.“)

Dagmar Milerová Prášková

Zemědělství, bioekonomika, projektová manažerka projektu TA ČR Cirkulární ekonomika jako příležitost pro ČR

Dáša dokončuje doktorské studium na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Magisterské studium v oboru Mezinárodních vztahů absolvovala na Fakultě sociálních věd UK. Zabývá se také vlivem vnějších politik rozvinutých států na rozvojové země, obzvláště na drobné farmáře v Africe, ale i globálními trendy, které mají negativní vliv na snahy o odstranění hladu a chudoby ve světě. Ráda píše a zvyšuje povědomí o souvislostech mezi hladem a chudobou v méně rozvinutých zemích a spotřebních vzorcích obyvatel bohatšího světa, kam patří i Česko.

Pavel Zedníček

Cirkulární ekonomika & Klima, bioekonomika, analýza materiálových toků, startupy, alternativní business modely

Pavel v současnosti dokončuje své studium na Utrechtské Univerzitě v Nizozemí v oboru udržitelnosti a inovací (Sustainable Business & Innovation). Svojí diplomovou práci si dodělává v Česku, právě ve spolupráci s INCIEN, a to na téma Bioekonomiky a jejího potenciálu ke zmírnění klimatu. V tomto období také inicioval za INCIEN vznik Climate-KIC Hub pro ČR spolu s partnery z Impact Hub, města Prahy, NanoEnergies, UCEEB a ČVUT a tento projekt je tak v současnosti jeho hlavní náplní. Bakalářské studium dokončil na pražské VŠCHT, kde se mimo jiné zabýval efektivním nakládáním s vodou. V rámci svých zahraničních studií se zúčastnil letní školy na téma inovací a zmírňování klimatu ve třech evropských státech v rámci programu Climate-KIC a pracovní zkušenosti získal v nizozemské firmě zabývající se udržitelností v průmyslu (Institute of Sustainable Processing Technology). Půl roku strávil na výměnném pobytu ve Švýcarsku na ETH Zurich, kde se zabýval hlavně otázkou Energetiky a Cirkulární ekonomiky. V Holandsku se zúčastnil studentského programu, jehož součástí byl dvoutýdenní edukativní pobyt v čínském Šanghaji a spolupráce ve formě konzultace ohledně cirkulární ekonomiky s nizozemskou vládní organizací (Rijkswaterstaat). V rámci nástrojů udržitelnosti má zkušenosti hlavně s analýzou materiálových toků (MFA) a s posuzováním životního cyklu (LCA). Na aspekty udržitelnosti se snaží pohlížet systémově, baví ho tak mezioborovost mezi technickým a spíše sociálním pohledem.

Petra Nováková

Projektový management, provoz, gastroodpady

Petra vystudovala magisterský obor Regionální a politická geografie na Karlově Univerzitě, kde se začala více zajímat o dopady lidské činnosti na životní prostředí. V rámci studijního programu Erasmus v norském Bergenu ji zaujal předmět Geographical perspectives on food a dále její kroky vedly na doktorský obor Environmentální studia, kde mapuje plýtvání potravinami v českých domácnostech. Již od roku 2016 se účastní jako dobrovolník akcí pořádaných INCIEN. Nyní má v INCIEN na starosti agendu provozu kanceláře a projektový management.

Veronika Kunderová

Osvětové činnosti, Strážce planety

Veronika je absolventkou Agronomické fakulty na Mendelově univerzitě v Brně v oboru agroekologie. Své vzdělání rozšířila o doktorské studium se zaměřením na vliv skládek komunálního odpadu na okolní biotu. Během studií obohacovala své znalosti na zahraničních studiích a stážích v podobě ročního studia na Swedish Landscape Univerzity ve Švédské Uppsale a dvouměsíční stáži na výzkumném institutu CTBE Laboratório Nacional de Ciencia e Tecnologia do Bioethanol v Brazílii, kde studovala životní cyklus makroelementů při výrobě bioethanolu. V rámci INCIEN se Veronika věnuje osvětové činnosti jak dětí tak dospělých. Spolupracuje na výukovém vzdělávacím projektu Strážce planety, který si klade za cíl šíření osvěty o cirkulárním světě mezi děti předškolního a školního věku. Díky spolupráci INCIEN a JRK Česká republika s r.o. se Veronika podílí na vzdělávání občanů v rámci zavádění nového systému třídění odpadů. Současně také působí ve firmě HBH Projekt spol. s r o. jako projektant ekologie se zaměřením na ochranu migrujících živočichů přes pozemní komunikace, optimalizaci dopravních staveb a problematiku EIA.

Markéta Mikšovská

Šéfredaktorka Zajimej.se, SEO

Markéta se do INCIEN dostala přes stáž, v rámci které se začala starat o portál Zajímej.se. Postupně se stala jeho šéfredaktorkou, a tak má nyní na starosti nejen SEO webu, ale také koordinaci publikačních aktivit. Na FF UK vystudovala obor Český jazyk a literatura a Nová média, kde se začala zajímat o novomediální projekty pracující s tématem udržitelnosti. Zabývá se jak psaním publicistických článků, tak copywritingem a obsahovým online marketingem.

Markéta Hanzlíčková

Správní rada, dobrovolník

Markéta vystudovala Environmental Sciences na univerzitě v Holandsku, kde se poprvé setkala se Soňou, ale i s pojmem cirkulární ekonomika. Momentálně působí ve farmaceutickém průmyslu, kde se zabývá audity životního prostředí, BOZP a oblastí ochrany zdraví pro třetí strany v kombinaci s projektovou koordinací různorodých projektů. Je vášnivou pisatelkou pohledů a má ráda odpad, protože v něm vidí velký potenciál. V INCIEN Markéta působí od samého začátku ve správní radě a také jako věčný a vděčný dobrovolník.

Jana Pospíšilová

Dozorčí rada, dotační poradenství

Jana je členem dozorčí rady INCIEN a zároveň zaštiťuje téma dotačního poradenství jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor. Orientuje se v tématech životního prostředí i v oblastech financování zajímavých projektů. Zajímá ji oblast inovací, výzkumu a vývoje energetických úspor, pořizování nových technologií a jejich adaptace na průmysl. Studovala Mendelovu univerzitu v Brně, Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií, obor Regionální rozvoj, kde se také seznámila se Soňou a vstoupila do řad INCIEN.

Bohuslav Máša

Dozorčí rada

Bohuslav vystudoval strojní inženýrství na VUT v Brně. Profesně neustále něco počítá, věnoval se kompozitním materiálům na AV ČR. Nyní vyvíjí turbodmychadla do závodních vozů v jedné americké korporaci. Zajímá ho maximální efektivita, optimalizace problémů, z fyzikálního hlediska se lze v tomto ohledu prakticky neustále inspirovat přírodou, kterou je třeba chránit. To příroda vytvořila zákony, které nemůže nikdo obelstít. Bohuslav také slouží už několik let v Aktivní záloze AČR, kde velí družstvu o síle deseti vojáků. Minimálně službu v AČR lze považovat za dostatečnou kvalifikaci na funkci v dozorčí radě INCIEN.

Rostislav Andrlík

Dozorčí rada, advokát

Rostislav vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2016 nastoupil do advokacie, kde doposud působí na pozici advokátního koncipienta. Ve své praxi se věnuje zejména závazkovým vztahům, budování koncernových struktur a corporate governance. V INCIEN své zkušenosti uplatňuje jako člen dozorčí rady a v minulosti pomáhal řešit také technické a vizuální potřeby institutu.

Soňa Jonášová

Cirkulární ekonomika, workshopy, kurzy na cirkulární ekonomiku, strategie, odborné poradenství v cirkulární ekonomice

Soňa Jonášová je absolventkou oboru Zemědělského inženýrství na Mendel

Laura Mitroliosová

Finanční řízení, provozní řízení, procesní řízení, projektový management, vedení lidí (HR)

Laura se po sedmi letech práce v oblasti bankovnictví vrhla po hlavě do segme

Lenka Richterová

Legislativa odpadového hospodářství, nastavování efektivních systémů odpadového hospodářství

Lenka vystudovala Univerzitu v Pardubicích podobor Životní prostřední v dop

Lucie Pečinková

Materiálové toky, efektivizace odpadového hospodářství na obcích, analytické činnosti v projektech pro firmy

Lucie vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého

Petr Novotný

Energetické úspory a moderní energetika, energetické využití biologicky rozložitelných odpadů

Petra již od raného studentského věku zajímaly především dvě oblasti

Ivana Hekerle

komplexní komunikační strategie, Public Relations, marketing, event management

Ivana je členkou správní rady a v INCIEN zastupuje roli řízení mediálníc

Stepan Vashkevich

Cirkulární ekonomika ve firemním prostředí, cirkulární ekonomika a textil

Stepan je projektovým manažerem a výzkumným analytikem v oblasti implementac

Barbora Kebová

Uzavírání cyklu v HORECA segmentu, gastroodpady, retail

Bára je projektovou manažerkou Institutu Cirkulární Ekonomiky pro segment HO

Lukáš Václavík

Náhrada primárních materiálů recyklovanými, ecodesign, změna business modelů, projektový management

Lukáš má v INCIEN na starosti projekty, jenž se zaměřují na změnu materi

Dagmar Milerová Prášková

Zemědělství, bioekonomika, projektová manažerka projektu TA ČR Cirkulární ekonomika jako příležitost pro ČR

Dáša dokončuje doktorské studium na Katedře sociální geografie a regioná

Pavel Zedníček

Cirkulární ekonomika & Klima, bioekonomika, analýza materiálových toků, startupy, alternativní business modely

Pavel v současnosti dokončuje své studium na Utrechtské Univerzitě v Nizoze

Petra Nováková

Projektový management, provoz, gastroodpady

Petra vystudovala magisterský obor Regionální a politická geografie na Karlo

Veronika Kunderová

Osvětové činnosti, Strážce planety

Veronika je absolventkou Agronomické fakulty na Mendelově univerzitě v Brně

Markéta Mikšovská

Šéfredaktorka Zajimej.se, SEO

Markéta se do INCIEN dostala přes stáž, v rámci které se začala starat o

Markéta Hanzlíčková

Správní rada, dobrovolník

Markéta vystudovala Environmental Sciences na univerzitě v Holandsku, kde se p

Jana Pospíšilová

Dozorčí rada, dotační poradenství

Jana je členem dozorčí rady INCIEN a zároveň zaštiťuje téma dotačního

Bohuslav Máša

Dozorčí rada

Bohuslav vystudoval strojní inženýrství na VUT v Brně. Profesně neustále

Rostislav Andrlík

Dozorčí rada, advokát

Rostislav vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2016 nast