Základní principy cirkulární ekonomiky

Cirkulární ekonomika spojuje několik principů, které nám umožňují používat minimum přírodních zdrojů a zároveň produkovat minimální množství odpadu. Pro přehlednost a zjednodušení uvádíme šest důležitých přístupů a principů, které jsou pro zavádění cirkulární ekonomiky do praxe klíčové.

Ekodesign: začínaje od návrhu produktu tak, aby měl minimální dopad na životní prostředí (nebo rovnou dopad pozitivní) a to během celého jeho životního cyklu (například 100% biologicky rozložitelné výrobky, které však nejsou producenty mikropolutantů a nepůsobí žádnou zátěž na životní prostředí.)

Průmyslová symbióza: odpad jednoho se stává zdrojem pro ostatní. Tento přístup cílí k omezení vlivu průmyslu na životní prostředí (například industriální eko-park Kaludborg v Dánsku). Často je průmyslová symbióza založena na přeměně odpadů na zdroje, využívání odpadní energie či recyklaci vod. 

Sdílená ekonomika: pronájem místo nákupu. V rámci fungování ekonomiky funkcionality nepotřebujeme produkt jako takový, ale službu, kterou nám poskytuje. (Příklad: sdílení automobilů umožňuje redukci primárních materiálů a snižuje i uhlíkovou stopu nebo sdílení pracovních nástrojů). 

3R principy (redukovat, znovupoužívat, recyklovat): tyto tři metody dávají nový život předmětům, které se měly stát odpadem. 3R principy zahrnují široké spektrum příkladů od vzniku tzv. Re-use center, kam lidé mohou odevzdávat produkty, které již dále nevyužijí, po zpětný odběr produktů samotným výrobcem, který je recykluje a snižuje tak množství primárních zdrojů nezbytných pro výrobu nových produktů.)

Cradle to Cradle: myšlenka, že produkt je navržen tak, aby mohl být do nekonečna recyklovíán se blíží principům, které fungují i v přírodě. Díky tomu mají produkty neutrální nebo pozitivní dopad na prostředí (například Interface koberce, které jsou recyklovatelné do nekonečna). 

Biomimikry: tato disciplína analyzuje řešení poskytována přírodou a snaží se je aplikovat do výroby nových produktů a služeb. (například: koncepce budov v poušti, jejichž konsturkce je inspirována kaktusy, u kterých jsou vertikální branches využívány jako stínidla, která snižují potřebu využívání vnitřní klimatizace). 

Myšlenky cirkulární ekonomiky často kombinují různé diruptivní inovace. Důležitý je také holistický přístup k životnímu cyklu výrobků a navržení takových systémů, které nejen chrání životní prostředí, ale také generují zisk a jsou součástí ekonomického růstu. Ekonomický růst jako takový se však v cirkulární ekonomice neměří klasickými indikátory jako je například růst HDP, ale zejména zvyšováním efektivity, snižováním negativních externalit či zvyšování životního blahobytu obyvatel.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích