Jsme spolehlivým partnerem na cestě k cirkularitě

Usilujeme o snížení spotřeby primárních surovin, maximální efektivitu v nakládání s materiály, minimální produkci odpadů, recyklaci a opravitelnost výrobků. Cirkulární ekonomiku vnímáme jako cestu ke snížení provozních nákladů, posílení konkurenceschopnosti a snížení emisí. Cirkulární principy jsou zároveň nezbytnou součástí Zelené dohody, EU Taxonomie a povinného nefinančního reportingu (CSRD). 

Co vám můžeme poskytnout? 

 • Pomůžeme vám zorientovat se v nové legislativě EU. 
 • Podpoříme vás v nastavení ESG strategie, připravíme vás na povinný reporting v oblasti cirkulární ekonomiky.
 • Pomůžeme vám zefektivnit nakládání s materiály a odpady ve vašem provozu.
 • Posílíme vaši konkurenceschopnost prostřednictvím analýzy vašeho dodavatelsko-odběratelského řetězce.  
 • Podpoříme vás při snižování vaší emisní stopy. 
 • Poskytneme vám přehled o trendech a ekonomických příležitostech v cirkulární ekonomice.

Služby pro firmy

Cirkulární analýza

Nejste si jistí, jak se vás téma cirkulární ekonomiky týká? Jaké příležitosti a rizika pro vás představuje? Společně vyhodnotíme, které oblasti cirkulární ekonomiky jsou pro vás prioritní a co vám mohou přinést. Díky naší komplexní analýze budete přesně vědět, jaké povinnosti se na vás vztahují. Získáte praktická doporučení nad rámec povinného reportingu a představíme vám konkrétní akční kroky.

Co je obsahem cirkulární analýzy?

 • Rešerše  současných i chystaných povinností, které pro vás vyplývají z nové evropské legislativy se zaměřením na oblast cirkulární ekonomiky.
 • Doporučení pro snížení uhlíkové stopy.
 • Analýza odpadových hlášení. 
 • Analýza vašeho dodavatelsko-odběratelského řetězce.
 • Analýza příležitostí pro efektivnější a šetrnější nakládání s materiály. 
 • Návrh integrace zvolených cirkulárních opatření do vaší ESG strategie a jejich prioritizace. 
 • Identifikace cirkulárních příležitostí.
 • Podpora při interní komunikaci výsledků analýzy a přijatých opatření.

Odpadová analýza

Potřebujete mít přehled o nakládání s odpady ve vaší společnosti a  konkrétních opatřeních pro bezodpadový provoz? Zavázali jste se k recyklačním cílům a nevíte si s nimi rady? Právě pro vás je nabízíme odpadovou anylýzu, kterou provádíme přímo v provozu.

Co je obsahem odpadové analýzy?

 • Analýza množství a typu vyprodukovaných odpadů. 
 • Identifikace oblastí, ve kterých je prostor pro zlepšení. 
 • Návrh ekonomicky efektivních řešení pro optimalizaci. 
 • Podpora při interní komunikace výsledků.

ESG strategie - cirkulární část

Patříte mezi jednu z 50,000 firem Evropské unie, které budou povinny v nejbližších letech reportovat dle jednotných evropských auditovatelných standardů CSRD, a to jak na finanční, tak nefinanční rovině? Potřebujete podporu při tvorbě ESG strategie v oblasti cirkulární ekonomiky, která je  jednou z šesti klíčových auditovatelných oblastí? 

Naše služby jsou určeny výrobním společnostem, jejichž podnikatelská činnost je založena na přetváření vstupních surovin ve výrobky. Zejména firmy, které spadají do hodnotového řetězce výroby staveb, plastů, textilu, potravin, baterií, vozidel, elektroniky a informačních technologií.  Právě vás se může týkat povinný reporting již za rok 2024, pomůžeme vám být připraveni.

 • Povinnost reportovat ESG (soubor standardů pro chování společností na úrovni Environmental – Social – Governance) platí pro společnosti obchodované na burze s 500+ zaměstnanci již od roku 2018 (reporting za rok 2017). 
 • Nefinanční reporting za rok 2024 se v roce 2025 bude nově a ve větším rozsahu týkat i velkých podniků, které jsou subjekty veřejného zájmu a mají 500+ zaměstnanců. 
 • Reporting v roce 2026 za finanční rok 2025 zahrne další velké společnosti, které v současnosti nemají povinnost nefinančního reportingu dle evropských standardů. 
 • Reporting v roce 2029 za finanční rok 2028 se dotkne společnosti ze třetích zemí s obratem nad 150 mil. EUR, pokud mají alespoň jednu pobočku nebo dceřinou společnost na území EU.

Co je obsahem cirkulární části ESG strategie?

 • Analýza vaší společnosti z pohledu Environmental. 
 • Konkretizace vhodných cirkulárních opatření.  
 • Identifikace cílů a aktivit v souladu s EU standardy, akční plán implementace. 
 • Nastavení procesu sběru dat pro vyhodnocení stanovených cílů. 
 • Podpora při nastavení a zajištění interní komunikace.

V rámci pokrytí širší agendy ESG a EU taxonomie spoluprácujeme se společností Frank Bold Advisory, která má rozsáhlé znalosti a zkušenosti.

Interní vzdělávání

Potřebujete mít větší přehled o cirkulární ekonomice? Chcete posilovat kulturu udržitelnosti ve vaší společnosti? Realizovali jsme již více než 200 vzdělávacích aktivit, jsme praktičtí a srozumitelní. Náš tým školí témata: cirkulární ekonomika, cirkulární energetika, ekodesign, cirkulární business modely a ESG primárně v rovině “Environmental” z pohledu legislativy i reportingu.

Co nabízíme?

 • Prezentace, ideační workshopy a další vzdělávání na míru. 
 • Formáty pro vyšší či střední management i širší publikum.
 • Vhled do teorie i praktické roviny.
 • Možnost individualizace témat. 
 • Podporu při budování firemní kultury udržitelnosti.

Řešení na míru

Nejste si jistí, která služba je pro vás ideální? Potřebujete kombinaci produktů nebo vstupní konzultaci? Napište nám na pavel.zednicek@incien.org a rádi vše probereme osobně.

Kontakt

pavel.zednicek@incien.org

Pavel v INCIEN působí od roku 2019. V roce 2022 se ujal pozice výkonného a finančního ředitele. Jeho specializací je cirkulární ekonomika ve vztahu k dekarbonizaci průmyslu. Je jedním z klíčových autorů studie s názvem Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu, kterou INCIEN inicioval v roce 2021. Pavel vystudoval chemii životního prostředí na VŠCHT v Praze, a následně udržitelnost a inovace v průmyslu na Utrechtské univerzitě a na ETH v Curychu. Má zkušenosti z Holandska, Paříže, Šanghaje a Lisabonu.

Služby pro veřejnou správu

Potýkáte se s otázkou jak zajistit dostatečnou míru vytříděnosti recyklovatelných odpadů? Nevíte jak již v roce 2025 docílit požadovaných 60 %? Nejste si jisti jak naložit s blížícím se zákazem skládkování? Chcete optimalizovat náklady? Pomůžeme vám získat dostatečné znalosti, zkušenosti i zdroje.

Odpadová analýza

Potřebujete mít detailní analytický přehled o odpadech včetně jeho vytříditelných složek? Máte potíže s naplněním recyklačních cílů? Realizovali jsme více než 100 projektů umožňujících identifikaci potenciálu pro zlepšení nakládání s odpady.

Co je obsahem odpadové analýzy?

 • Přetřídění až 300 kg vzorku směsného komunálního odpadu na jednotlivé frakce dle metodiky MŽP a jeho analýza. 
 • Výstupní zpráva obsahující identifikaci problémových složek a doporučení pro zvýšení vytříditelnosti. 
 • Vizuální výstupy.

Odpadová analýza & expertní poradenství

Chcete se stát cirkulární obcí, ale nevíte kde začít? Potřebujete mít přehled nejen o množství a typu odpadů, ale i o konkrétních opatřeních, které zefektivní vaše odpadové hospodářství? Chcete optimalizovat své finanční náklady, znát legislativu a dotační příležitosti? Potřebujete roadmapu akčních kroků k naplnění našich doporučení? Pomůžeme vám na cestě k cirkularitě.

Co je obsahem odpadové analýzy & expertního poradenství?

 • Přetřídění až 300 kg vzorku směsného komunálního odpadu na jednotlivé frakce dle metodiky MŽP a jeho analýza. 
 • Výstupní zpráva obsahující identifikaci problémových složek a prioritizovaná doporučení pro zvýšení vytříditelnosti. 
 • Vizuální výstupy. 
 • Vypracování základního ekonomického přehledu doporučených opatření.
 • Přehled požadavků odpadové legislativy a dotačních programů.
 • Osobní prezentace výsledků a diskuze nad výstupy projektu.
 • Nad rámec základní nabídky nabízíme také ideační workshop.

Řešení na míru

Nejste si jistí, která služba je pro vás ideální? Potřebujete kombinaci produktů nebo vstupní konzultaci? Napište nám na eva.rysava@incien.org a rádi vše probereme osobně.

Kontakt

eva.rysava@incien.org

Eva nastoupila do INCIEN minulý rok na pozici juniorní konzultantky. Její cesta se kolem problematiky životního prostředí točila již od ukončení střední školy, kdy se rozhodla studovat Fakultu technologie ochrany prostředí na VŠCHT v Praze. Během studia strávila  semestr v portugalském Aveiru, kde se blíže seznámila s konceptem cirkulární ekonomiky. V následujících letech se věnovala také problematice legislativy životního prostředí a jejímu využití v praxi. V INCIEN má Eva na starost Odpadové analýzy a podporu výzkumných činností Think Tanku.

Kde nás najdete

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Naše sídlo a fakturační údaje

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika
IČO 04065956, DIČ CZ04065956

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4,
110 00 Nové Město
T: +420 770 179 152
E: veronika@incien.org

Fakturační údaje:
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125
612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika

IČO 04065956
DIČ CZ04065956

E: fakturace@incien.org