Obavy o nadkapacitách ve spalovnách jsou liché. Nová vyhláška otevírá cestu pro transformaci odpadového na oběhové hospodářství.

V rámci prosazování principů cirkulární ekonomiky a respektování hierarchie nakládání s odpadem vyjadřujeme podporu postoupení návrhu vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky Legislativní radou vlády a následně i akceptování poslaneckou sněmovnou. 

Není pravdou, že bude docházet ke spalování nehořlavých materiálů. Parametry výhřevnosti kopírují nastavení sousedních zemí, kdy například v Rakousku je limit stanoven dokonce na 6 MJ/kg a od ledna 2016 je obdobný limit i v Polsku. Pro zajímavost doplňujeme, že výhřevnost hnědého uhlí se pohybuje od 6 – 10 MJ/kg. Argumenty o výhřevnosti tedy považujeme za liché i z toho důvodu, že byť do ZEVO mohou být sváženy odpady o výhřevnosti nižší, tak jsou následně vždy homogenizovány s odpady s vyšší výhřevností (například výměty z třídících zařízení). 

Úsměvné jsou také argumenty týkající se množství dioxinů produkovaných při energetickém využití odpadů. I školáci, kteří pravidelně procházejí branami pražského ZEVO v Malešicích ví, že novoroční ohňostroj produkuje více dioxinů, než ZEVO za celý rok. 

Představa hromadné výstavby nadkapacit pro energetické využití je nereálná. Podpora recyklace a materiálového využití je i nadále preferovaným způsobem. Ministerstvo životního prostředí cíle recyklace nijak nesnižuje a naopak velmi hbitě reaguje na Akční plán oběhového hospodářství, který vydala Evropská komise. 

Neměli bychom také zapomínat na další zásadní změny, které jsou v návrhu vyhlášky zmíněny a to zejména zvýšení skládkovacího poplatku, což je jedním z klíčových bodů, které nás diametrálně odlišují od vyspělých evropských zemí a úzce souvisí s transformací odpadového na oběhové hospodářství. Zvýšení skládkovacího poplatku je zásadní pro stimul k vytvoření recyklačního průmyslu, který nám v České republice chybí. Zároveň si je MŽP vědomo sankcí, které by v případě nedodržení recyklačních cílů znamenalo 11 000 Euro denně. 

Dále považujeme za absurdní způsob zastrašování obcí a občanů argumenty týkajících se výrazného zvyšování poplatků za odpad. MŽP ke změně Zákona předložilo i predikce navýšení cen odpadů na obyvatele, které jasně ukazují, že v případě, kdy by poplatky za odpady byly převedeny na občany, tak občan s nejnižším příjmem zaplatí navíc cca 43 Kč ročně. 

Stojíme před zásadní změnou. Změnou z odpadového na oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku), která pohlíží na odpady jako na zdroje a zvyšující se cenou odpadů stimuluje tvorbu a rozvoj recyklačního průmyslu, ve kterém poroste i míra jejich využívání a zejména míra opětovného celkového využití materiálů v systému a to vždy v co nejvyšší kvalitě. 

Přijetí návrhovaných změn předložených Legislativní radě vlády doporučujeme a věříme, že bude přijat jako jeden ze základních kroků v souladu s prioritami Evropské unie a jako důkaz vědomí si důležitosti podpory ochrany přírodních zdrojů a jejich opětovného využívání. 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích