ODPAD ZDROJEM 2017: Odpadní vody v cirkulárním pojetí.

Voda společně se vzduchem tvoří základní podmínky pro život na Zemi. Hospodaření s vodou a zejména riziko nedostatku vody pitné a závlahové, která je nezbytná pro zemědělskou produkci a zajištění udržitelné produkce potravin, se stalo jedním z hlavních témat posledních let. Nedostatek vody souvisí nejen s globálními klimatickými změnami, ale také s nehospodárných zacházením s vodními zdroji. V této souvislosti je často skloňováno zadržování vod v krajině, recyklace vod, znovuvyužívání vod odpadních a taktéž využití energie, která vzniká při jejich čištění. A právě tato témata budou diskutována i na konferenci ODPAD ZDROJEM. Na konferenci, která přináší aktuální informace o oběhovém hospodářství pro zástupce samospráv.

Mezi hlavní témata konference ODPAD ZDROJEM 2017 je v letošním roce začleněna i sekce VODA. V rámci sekce VODA budou prezentovány přednášky tak, aby mohly poskytnout ucelenou představu o problematice odpadních vod, se kterou se potýkají nejen samosprávy, ale i firmy a provozovatelé ČOV.  Témata přednášek poskytnou i ucelenou představu o možnostech, jak problematiku řešit a jakým směrem se ubírají současné trendy a vize.

Úvodní přednáška sekce bude patřit panu RNDr. Pavlovi Punčochářovi, CSc., vrchnímu ministerského rady, zástupci sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR. Popíše koncepci vodohospodářské politiky státu z pohledu ministerstva zemědělství, seznámí účastníky s aktuální legislativou, která se váže k principům oběhového hospodářství a ukáže i řadu zajímavých příkladů z praxe.

Na úvod sekce budou představeny možnosti, které skýtají dotační programy pro obce a způsob, jak získat dostatek informací pro rozhodovací proces,  zda se připojit na ČOV v sousední obci, zda budovat novou ČOV, nebo se zaměřit na aktuální dotační výzvu s domovními čistírnami nebo se pustit do rekonstrukce kanalizace. Účastníci se dozví, kde na smysluplné projekty v oblasti oběhového vodního hospodářství získat peníze, jaké dotační tituly zvolit a budou budou představeny i příklady úspěšné realizace z praxe od úvodního kontaktu až po dokončený projekt.

Dále navážeme představením nového výzkumného projektu E-REX, který cílí rovněž na samosprávy. Cílem projektu E-REX je vytvoření modulární čistírny odpadních vod pro obce do 2000 ekvivalentních obyvatel s minimálními nebo nulovými energetickými nároky. Pro snížení energetické závislosti provozu čistírny odpadních vod jsou v projektu spolu s akumulačními mechanismy implementovány i obnovitelné zdroje energie. Dosáhnout vysoké provozní  účinnosti a minimálních provozních nákladů bude možné i díky aplikací řídicího systému s optimalizačními algoritmy, systémem predikce a analýzou dat, která bude zároveň plnit vizualizační, dohledovou a kontrolní funkci. Toto komplexní řešení nové nebo rekonstruované provozovny čistírny odpadních vod bude přinášet úspory provozních nákladů na straně investora, tedy nejčastěji obce.

Často diskutovaným tématem poslední doby jdou i takzvané Ostrovní domy, tedy objekty stojící poněkud stranou a nezávisle, například bez napojení na kanalizaci. Na příkladu ostrovního domu, budou prezentovány dostupné technologie vedoucí k úsporám vody a energie, k jejich recyklaci a případně decentrální přípravě, což v důsledku umožní úplnou nezávislost domu na sítích. Diskutována bude i vhodnost řešení a kombinace se stávajícícm stavem domu nového či nově rekonstruovaného z toho důvodu, aby byly domy na možnost recyklace vody a energie připraveny a aby se při tom vycházelo z co nejkomplexnějšího přístupu.

Závěrem sekce bude odborná diskuze na témata využívání odpadních vod a to jak na úrovni obce, tak jednotlivých domácností. Vše, samozřejmě, s nádechem oběhového hospodářství.

Snímek obrazovky 2017-01-19 v 16.43.11

Sdílejte tento článek na sociálních sítích