Podpora a spolupráce

Cirkulární ekonomiku jako prioritu pro Českou republiku prosazujeme s podporou strategických partnerů a individuálních dárců – v zájmu firem, regionů, státu i každého z nás. Partnerství a dárcovství vnímáme jako společnou cestu a všeobecně prospěšnou spolupráci. Staňte se i vy součástí tohoto společného příběhu!

Jste firma, nadace či jiný typ organizace a chcete společně s námi prosazovat cirkulární agendu? Pak jsou tu právě pro vás naše dlouhodobé programy!

Důležitá je pro nás oboustranná shoda na problému, který chceme společně řešit, a partnerský přístup postavený na respektu a důvěře. Stavíme na tom, že partneři si vybírají nás, stejně jako my si vybíráme partnery.

Každé téma posouváme ve spolupráci s více partnery. Fungujeme při tom jako propojovatel soukromé a veřejné sféry, akademie a nezisku a zároveň jako garant pozitivní změny.

Jste občan či firma a máte zájem přispět na naši činnost? Podpořte nás skrze náš účet na darujme.cz a staňte se dlouhodobým dárcem INCIEN.

I pouhé dvěstěkoruny měsíčně nám pomůže pokračovat v aktivitách, jež vzhledem k jejich potenciálnímu přínosu pro společnost rozvíjíme pro bono a pro které zároveň nemůžeme čerpat podporu v rámci sponzoringu.

Díky vám a za vás pak budeme hlídat tvorbu a schvalování nových zákonů, budeme se účastnit jednání přibližně desítky pracovních skupin na ministerstvech a téma cirkulární ekonomiky prosazovat shora.

S vaší podporou budeme navíc téma prosazovat i „zdola“ prostřednictvím blogu zajimej.se, sociálních sítí či newsletteru. Tento informační servis budeme vám i všem ostatním zájemcům poskytovat bezplatně.

Máte zájem s nám věnovat svůj čas a zároveň prací pro INCIEN obohatit své know-how? Jsme otevřeni spolupráci se studenty, čerstvými absolventy i zkušenými profesionály.

Aktuální nabídku stáží v INCIEN můžete sledovat na webu www.xflow.cz. Pokud mezi inzeráty nenajdete pozici, která by vás lákala, ale máte pro nás vlastní návrh, budeme rádi, oslovíte-li nás přes email recepce@incien.org.

V rozhodování nám pomůže, když nám nastíníte, proč máte zájem působit právě v INCIEN, jaká témata byste u nás rádi rozvíjeli, v čem jste dobří a jakou kapacitu pro spolupráci s námi máte. Uvítáme také životopis nebo reference.

Principy fungování INCIEN

Zajímá vás, na základě jakých principů INCIEN funguje a jak využívá získané prostředky? Níže naleznete odpovědi.

INCIEN se řídí principy, které definují tyto body. Jedná se o závazná pravidla s platností na úrovni organizace i pro jednotlivé pracovníky či dobrovolníky v rámci vykonávání práce pro INCIEN.

Poslání INCIEN

Vizí INCIEN je pestré a bohaté Česko, které umí dobře nakládat se svými zdroji. Posláním INCIEN je v zájmu této vize prosazovat cirkulární ekonomiku (dále CE) jako prioritu pro Českou republiku.

Na čem stavíme

Nezaujatost
INCIEN je vnímán jako nezaujatý a konsenzuální hráč na poli CE. Nemá ideologický přístup, ke všemu přistupuje s otevřenou hlavou.

Otevřenost
INCIEN je otevřený k diskuzi a spolupráci se subjekty, které mají seriózní zájem o téma CE a chtějí jej v rámci svého působení aktivně rozvíjet. Snaží se o co nejširší distribuci vlastních zjištění a závěrů, které sdílí na portálu zajimej.se.

Co přinášíme

Odbornost
INCIEN přichází s novými neprobádanými tématy, které předkládá širší veřejnosti, a poukazuje na nutné akční kroky v oblasti CE. Disponuje unikátní odborností, je schopný hluboké analýzy v dílčích tématech CE a nastavuje funkční agendu.

Důvěryhodnost
INCIEN si vydobyl skvělou pověst v tématu CE a jeho stanoviska či výstupy jsou brány za důvěryhodné.

Akceschopnost
INCIEN je vnímán jako akceschopný subjekt a katalyzátor změn. Své znalosti využívá v praxi a ve spolupráci s partnerskými organizacemi se snaží téma CE posouvat.

Spolupráce s firmami

S kým (ne)spolupracujeme
Jsme otevřeni diskuzi prakticky s jakoukoli firmou, spolupracujeme však pouze s těmi, které se hlásí k odpovědnosti za dopad vlastní činnosti na životní prostředí, usilují o snižování tohoto dopadu, mají seriózní zájem o téma CE a chtějí jej v rámci svého působení aktivně rozvíjet. Určující přitom nemusí být, kde konkrétně se v momentu začínající spolupráce potenciální partner nachází, nýbrž jeho dobrá vůle a odhodlání se v tomto tématu posunout či pozitivně napomáhat s jeho prosazením v celospolečenské rovině. Jako výraz oboustranné dobré vůle, snahy a závazku k dosažení konkrétních cílů uzavírá INCIEN s partnery memoranda.

Partnery si vybíráme
Důležitá je pro nás oboustranná shoda na problému, který chceme společně řešit, a partnerský přístup postavený na respektu a důvěře. Stavíme na tom, že partneři si vybírají nás, stejně jako my si vybíráme partnery. Rozlišujeme přitom mezi vedením dialogu, kde jsme mnohem méně striktní, a spoluprací ve smyslu konzultací, advokační činnosti atp., kde jsme přístupní pouze partnerům. Při výběru partnerů vycházíme z informací poskytnutých protistranou a konečnou volbu provádíme na základě interní porady v týmu i konzultace s dozorčí a správní radou.

Úplné informace jsou pro nás zásadní
Před navázáním spolupráce si od protistrany vyžádáme podklady týkající se její činnosti a strategie. V momentě, kdy zjistíme, že poskytnuté informace nejsou úplné či protistrana není schopna zaručit naplnění svého závazku formulovaného v memorandu, si vyhrazujeme možnost spolupráci ukončit.

Klademe důraz na kvalitu
Do spolupráce vstupujeme vždy s vysokým standardem kvality práce a očekávání, jejich dodržování na obou stranách průběžně evaluujeme.

Udržujeme si nestrannost
V rámci partnerské spolupráce INCIEN předchází střetu zájmů a vymiňuje si právo spolupráci ukončit, pokud by na něj byl ze strany spolupracující firmy vyvíjen tlak na ústupky týkající se jeho odbornosti či nestrannosti.

Spolupracujeme na dosažení společných cílů
Partnerství se vždy týká společného tematického programu, který daný partner spolufinancuje a do nějž jej zveme, aby se stal součástí změny. Každý program přitom realizujeme ve spolupráci s více partnery.

Propojujeme, garantujeme, komunikujeme
Fungujeme jako propojovatel soukromé a veřejné sféry, akademie a nezisku a zároveň jako garant pozitivní změny. Výsledky partnerské spolupráce otevřeně komunikujeme, a to i v momentě, kdy předem definované cílů není dosaženo.

Spolupráce s politickými stranami

S kým (ne)spolupracujeme
INCIEN je otevřený k diskusi se všemi politickými stranami. spolupracuje však pouze s těmi, které se řídí demokratickými hodnotami a jež mají seriózní zájem o zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe. INCIEN se naopak vyhýbá spolupráci s politickými stranami, které zastávají extremistické či totalitní ideologie nebo jejichž vedoucí činitelé čelí závažnému obvinění ze střetu zájmů, případně trestnímu stíhání. V rámci spolupráce s politickými subjekty si zachováváme nestranickost, neposkytujeme ani nevyslovujeme podporu žádnému konkrétnímu politickému subjektu.

Udržujeme si nestrannost
V rámci partnerské spolupráce INCIEN předchází střetu zájmů a vymiňuje si právo spolupráci ukončit, pokud by na něj byl ze strany spolupracující politické strany vyvíjen tlak na ústupky týkající se jeho odbornosti či nestrannosti.

Co politicky prosazujeme
V rámci svých politických aktivit usilujeme o to, aby se cirkulární ekonomika stala prioritou pro demokratické strany a následně součástí budoucího vládního programu. Jednotlivé výzvy i akční kroky v zájmu prosazení cirkulární ekonomiky formulujeme v součinnosti s  vědecko-výzkumnými institucemi, oborovými organizacemi či zástupci firem, které se na toto téma zaměřují.

Získávání a využívání finančních zdrojů

Jaké zdroje využíváme
INCIEN od partnerů přijímá jen zdroje určené na naplnění poslání INCIEN a poskytnuté výhradně v souladu s výše popsanými zásadami spolupráce. V případě nedodržení těchto zásad si INCIEN vyhrazuje právo finanční podporu své činnosti odmítnout.

Jak se zdroji nakládáme
INCIEN používá veškeré své příjmy k zajištění trvalého a co nejúčelnějšímu prosazování vlastního poslání. Se zdroji nakládá hospodárně a v souladu s platnou legislativou.

Podpořte nás

Cirkulární ekonomiku jako prioritu pro Českou republiku prosazujeme s podporou strategických partnerů a individuálních dárců – v zájmu firem, regionů, státu i každého z nás. Staňte se i vy součástí tohoto společného příběhu!

Strategičtí partneři
Jste firma a chcete společně s námi prosazovat cirkulární agendu? Zapojte se jako partner do jednoho z našich programů!

Individuální dárci
Jste občan a máte zájem přispět na naši činnost? Podpořte nás skrze náš účet na darujme.cz. Žádná částka není příliš nízká! Přispějete tak na aktivity, které rozvíjíme pro bono a/nebo pro které nemůžeme čerpat podporu v rámci sponzoringu.

 
 

Kde nás najdete

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Naše sídlo a fakturační údaje

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika
IČO 04065956, DIČ CZ04065956

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4,
110 00 Nové Město
T: +420 770 179 152
E: veronika@incien.org

Fakturační údaje:
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125
612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika

IČO 04065956
DIČ CZ04065956

E: fakturace@incien.org