Pracovní skupiny Hotspotu pro reálnou systémovou změnu

Český cirkulární hotspot (dále jen Hotspot) je akční platforma pro podporu cirkulární ekonomiky v praxi. Aktuálně máme téměř 70 členů, pro které v průběhu roku připravujeme pracovní tematická setkání, vzdělávací program, networking nebo newsletter plný cenných zdrojů a aktualit. O čem diskutujeme v pracovních skupinách zaměřených na textil, kuchyňské bioodpady nebo vyjasnění legislativy při vzniku odpadu? A jak mohou zjištění z pracovních skupin reálně ovlivnit fungování firem, legislativu nebo každodenní praxi jednotlivců?

Vyjasnění legislativy při vzniku odpadu a jeho dalšího využití (Odpad&Neodpad)

Společným úsilím členů je iniciovat diskuzi s politickými činiteli a zasadit se o systémovou změnu při jednání s rozhodujícími orgány o ukončení odpadového režimu. Ve skupině řešíme znovuvyužití materiálu mimo režim odpadu například u chladiv, kávové sedliny, IBC kontejnerů, odpadních pytlů, stavebních materiálů, obalů a obalových materiálů.

Zajímavosti vyplývající z diskuzí a zkušeností účastníků

 • Na základě sdílení zkušeností z praxe členové v rámci pracovní skupiny identifikovali překážky na cestě k udržení materiálů v oběhu a jejich využití při vstupu do režimu odpadu: 
  • Legislativní bariéry spojené s úzce nastavenými mantinely zákona při vzniku odpadu a ukončení odpadového režimu.
  • Nejednoznačný výklad zákona zainteresovanými orgány.
  • Složitost procesu předcházení vzniku odpadu.
 • Členové vynakládají maximální úsilí ve snaze předejít vzniku odpadu, ať už formou jeho zařazení jako vedlejšího produktu, nebo zajištěním využití materiálu mimo režim odpadu doložením důležitých podkladů. Jejich unifikace a schválení jejich obsahu s rozhodujícími orgány by mohla vést k jednotnému transparentnímu procesu ze strany schvalovatele i žadatele.
 • Mezi členy pracovní skupiny (Daikin, Škoda Auto, Cyrkl, Myco, ReKáva, CIRAA, Skanska, Mondi ad.) a dotčenými subjekty (ASMP, Svaz průmyslu a dopravy, Bateriový klastr) panuje shoda, že metodický, srozumitelný, do praxe aplikovatelný informativní výklad k legislativě při vzniku odpadu je zcela nezbytný. 

 

Textil 

V rámci textilní pracovní skupiny se setkáváme s odborníky z praxe, diskutujeme současné bariéry a příležitosti v oblasti cirkulární ekonomiky, zaměřujeme se na EU strategie pro udržitelný a cirkulární textil, recyklaci použitého textilu a další. Mezi členy skupiny patří významní hráči z oblasti textilu a módy i další aktéři z textilního dodavatelského řetězce. My přispíváme skrze webináře, exkurze, kulaté stoly a další aktivity.  

Zajímavosti vyplývající z diskuzí a zkušeností účastníků

 • K fungování textilní pracovní skupiny je klíčové, aby členové iniciovaly závazky (cíle) z hlediska cirkulární textilní strategie, které motivují k naplňování zájmů skupiny (jednotlivých členů). Těchto závazků se drží a snaží se je naplnit za podpory pracovní skupiny.
 • Chceme se inspirovat jinými projekty a zmapovat hodnotový textilní řetězec skrze exkurze. Členové PS Textil minulý rok navštívili společnost POTEX, kde se dozvěděli, jak funguje proces sběru a následné zpracování použitého oblečení. Na začátku roku 2023 navštívili Diakonie Broumov. Tato exkurze provozem s detailním výkladem přiblížila členům problematiku svozu, následného třídění a recyklace a. Na září 2023 je připravena exkurze do distribučního centra Malfini a schůzka s regionálními stakeholdery k tématu povinného sběru textilu.
 • V březnu 2023 se členové setkali se zahraničními experty na webináři s názvem: Textil a jeho opětovné použití a recyklace v EU, aby získali rychlý a celistvý přehled. 
 • Pravidelní účastníci pracovní skupiny jsou například Entity Systems s.r.o., Asociace recyklace použitého textilu, z.s., Balance is motion s.r.o., Malfini, Cirkulo, MSIC a také noví členové jako Pleas, Lindex, atd.
 • Členové se v rámci pracovní skupiny chystají také najít spojence pro své iniciativy a projekty.

 

Kuchyňské bioodpady 

Pracovní skupina se zaměřuje na biologicky rozložitelný odpad z domácností, který v současnosti většinou není efektivně separován a zpracován. Využití tohoto odpadu, jakožto materiálu pro získání nových forem energie, jako jsou elektřina či plyn, nebo jeho využití v podobě hnojiva, jsou z hlediska cirkulární ekonomiky velmi perspektivní. Cílem skupiny je identifikovat, kde systém nakládání s těmito odpady selhává, a navrhnout efektivnější způsoby pro nakládání s ním. Toto téma a naše společná doporučení rovněž chceme dostat ke klíčovým decision-makerům, stejně jako jej komunikačně pozvednout u širší veřejnosti. 

Zajímavosti vyplývající z diskuzí a zkušeností účastníků

 • Identifikovali jsme mnoho problémů, které je nutné pro efektivní separaci a využití kuchyňského bioodpadu odstranit. Problémy jsme společně definovali z pohledu občana a obce. 
  • Z pohledu občana:
   • Nedostatečná informovanost a neznalost v této oblasti vede k tomu, že občané nevidí důvod a nemají dostatek motivace pro změnu. 
   • V rámci současného systému (poskytnuté nádoby na tříděný odpad, nastavené poplatky, zažité chování) musí občan jako jednotlivec vynaložit velké úsilí, aby s kuchyňským bioodpadem nakládal správně.
   • Nevyhovující infrastruktura nádob a popelnic je pro občany často uživatelsky nepřívětivá.
  • Z pohledu obce:
   • Nesjednocenost systému třídění a sběru kuchyňského bioodpadu v různých obcích.
   • Finanční náročnost zavedení systému sběru a nakládání s kuchyňským odpadem.
   • Absence dlouhodobé jasné strategie v odpadovém hospodářství, nedostatečně koncepční přístup k odpadovému hospodářství.
 • Po zpracování kuchyňského bioodpadu, kompostovatelného i nekompostovatelného, můžeme získat velice hodnotné výstupy. Přesto odpadové analýzy INCIEN ukazují, že je ho ve směsném komunálním odpadu značná část a končí na skládce. Členové se shodují na tom, že třídění a jeho využití se musí zlepšit. Zde je jen pár z mnoha důvodů, proč je nezbytné nastavit kvalitní systém sběru:
  • Bez vytřídění bioodpadů z SKO není možné splnit recyklační cíle.
  • Bioodpady uložené na skládku výrazně přispívají k emisím skleníkových plynů.
  • Bioodpady obsahují velké množství energie, kterou můžeme využít k nahrazení zemního plynu.
  • Z bioodpadů můžeme získat organickou hmotu a vrátit ji do zemědělské půdy, kde chybí.
 • V září se uskuteční 3. setkání. Účastníci na tomto setkání budou detailně rozebírat bariéry, které si na předešlým setkání společně identifikovali, podkládat je daty a jejich dosavadními zkušenostmi.

 

Chcete se přidat do jedné ze skupin? Máte zájem participovat na řešení vytyčených cílů, nebo spolupracovat s našimi členy? Termíny a popisky setkání najdete vždy na domovské stránce a my vás rádi poznáme. Více o Českém cirkulárním hotspotu si můžeme říct osobně, online nebo telefonicky. Detaily a možnost zanechat vzkaz najdete také na našem webu.

Obrázek v náhledu příspěvku: Unsplash.com, Liviu Rau

Sdílejte tento článek na sociálních sítích