Archiv pro štítek: evidence odpadů

Od ledna se 10 obcí vydá na cestu k minimálnímu odpadu. Přidejte se!

Institut Cirkulární Ekonomiky ve spolupráci s firmou JRK BioWaste Management s.r.o. připravili pro samosprávy rozsáhlý projekt Obce na cestě k minimálnímu odpadu. Rok trvající projekt, do kterého se má zapojit 10 českých obcí chce u těchto samospráv dosáhnout snížení množství produkce směsného komunálního odpadu a maximální možné zvýšení třídění odpadů. A to vše díky zavedení mixu systémů kvalitní evidence množství produkovaného odpadu a kompletní osvěty obyvatelstva a zástupců obce zaměřené na prevenci vzniku odpadů.

Denně řešíme to, jaké nástroje jsou pro samosprávy nejefektivnější při jejich snaze optimalizovat vlastní odpadové hospodářství. V našich hlavách vznikla myšlenka vytvořit projekt, který bude komplexním návodem na to, jak postupovat při cestě vedoucí k minimální produkci odpadu. Vycházeli jsme zejména z našich zkušeností, které nám napovídaly co se v praxi osvědčilo. Dali jsme hlavy dohromady a už dnes oslovujeme obce s nabídkou zapojení do projektu. Na konci naší společné cesty se chceme těšit s toho, že se nám v 10 obcích podařilo zefektivněním sytému snížit množství vyprodukovaného odpadu a zvýšit míru třídění. Tak abychom inspirovali i ostatní obce,“ uvedla Soňa Jonášová z INCIEN.

SPRAVEDLIVÝ SYSTÉM PRO OBYVATELE A JEJICH ODPADY

Projekt je zaměřen na postupnou implementaci PAYT systému, který má motivovat producenty odpadu – v tomto případě domácnosti, aby se chovali k produkci odpadů odpovědně. Ještě před nastavením sytému PAYT je však důležité provést několik zásadních kroků, s realizací a postupnou implementací samosprávám právě tento projekt pomůže. Jedná se o ojedinělý projekt, který provede obce kompletní změnou odpadového hospodářství a to ne jen psanými návody, ale i společným setkáváním s odpadovými hospodáři z obcí.  

Projekt již funguje i v obci Prostřední Bečva, která už eviduje první a velmi znatelné navýšení množství separace a zároveň snížení množství směsného komunálního odpadu.

Otázkou zvýšení třídění odpadu a jeho analýzou se zabývá stále více obcí. Obce by potřebovaly jednoduché řešení, které by bylo rychlé a efektivní jak pro obec, tak i její občany. Naším cílem v tomto projektu je překlopit zastaralý systém odpadového hospodářství na systém moderní a funkční. Takový, který podá obci reálný obraz o stavu jejich odpadů a naučí občany zacházet s vlastními odpady zodpovědně. A to tak, aby je doslova bavilo sledovat vlastní produkci odpadu a aby pro ně bylo třídění odpadů pohodlné. A to vše s cílem zvýšení míry třídění a snížení skládkování.“ Uvedl Robin Dufek ze společnosti JRK BioWaste Management s.r.o.

SPOLUPRÁCE S OBYVATELI JE NA PRVNÍM MÍSTĚ

Neméně důležitou součástí projektu bude rozsáhlá osvětová kampaň v jednotlivých obcích. Zavedení kvalitního odpadního PAYT systému v obci je jen částí úspěchu. Tu zbylou tvoří právě vzdělávání obyvatel.

„Aby systém dobře fungoval je důležité, aby ho poznali ti, kteří ho mají používat. Obyvatelé jednoduše potřebují vědět, proč se obec zabývá jejich odpady, proč se zavádějí změny a co jimi chce samospráva dosáhnout. A to zejména ve prospěch jejich domácností a společného čistšího okolí. Obcím pomůžeme nastavit osvětovou kampaň, zaměřenou na edukaci domácností o odpadech i vzdělávání pro školní zařízení. Budoucnost je přece v mladé generaci, která může významně přispět k celkové pozitivní změně v oblasti odpadů. Program vzdělávání je připraven i pro manažery projektů.“ Doplnila Soňa Jonášová.

Projekt Obce na cestě k minimálními odpadu bude spuštěn v 10 vybraných obcích již od ledna 2018 a potrvá celý rok. Během tohoto období projdou zapojeny obce analýzami odpadového hosdpodářství, zavedením evidenčního systému, rozsáhlou vzdělávací kampaní a pravidelným monitoringem dosažených výsledků tak, aby byly schopny na konci projektu analyzovat další rozhodování v oblasti optimalizace vlastních odpadů.

Více o projektu na  www.chytreodpady.cz

Praktické informace a ceník: INCIEN Program PAYT 2018

Inovace v odpadovém hospodářství šetří obecní rozpočty

Výdaje na odpadové hospodářství tvoří  nezanedbatelnou část každého obecního rozpočtu. Legislativa v této oblasti se navíc stále zpřísňuje a podobný trend můžeme očekávat i v dalších letech. Od roku 2015 mají například obce povinnost zajistit systémy třídění biologicky rozložitelných odpadů pro všechny své občany. Pro mnohé je to novinka, některé obce již třídění zajišťovaly v minulosti, většinou však pouze pro odpad ze zahrádek, a tak i je čekají další náklady.

K nejnákladnějším položkám obce patří zajistit svoz odpadu a platit za jeho ukládání na skládky či spalování odpadu. Cestou k úsporám tedy může být předcházení vzniku odpadu, efektivní systém separace či jiné, zajímavé a inovativní změny, které si začaly obce osvojovat. Mezi ně patří i monitorování množství svezeného odpadu a jeho důkladné vážení, kdy celá evidence probíhá pomocí načítání čárových kódů. A to je jen malý střípek z velkého množství řešení, které jsou v současné době k dispozici. Firmy totiž stále častěji přicházejí s řešeními, které jsou ohleduplné nejen k životnímu prostředí, ale i k obecním rozpočtům.

Obce naplňují své povinnosti třídění odpadu různými způsoby, nejčastěji jde o přistavení kontejnerů na tříděný odpad do blízkosti domácností, ale v České republice již můžeme najít spoustu rozdílných přístupů, které odpovídají evropským trendům. Jde například o pytlový sběr s kombinací již výše zmiňované aplikace čárových kódů, které po načtení přímo zapisují body, jež jsou na konci roku přeměněny ve slevu na poplatku za odpad. Obyvatelé tak přímo mohou ovlivnit cenu, kterou za odpady platí. Tento systém funguje například v Trojanovicích v Moravskoslezském kraji. Obec se v roce 2014 stala i vítězem regionální soutěže „O keramickou popelnici“ za největší množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele.

Dlouhodobým cílem obcí je samozřejmě co nejvíce ušetřit za náklady na odpad a právě zavedení oběhového hospodářství na komunální úrovni může být zajímavá příležitost. Na odpady totiž přestáváme pohlížet jako na problematiku přinášející jen náklady, ale jako na zdroje. Druhotné využití odpadů je i jedním z principů oběhového hospodářství, které začíná propagovat i Evropská unie a která má vedle firemních strategií své místo i na municipální úrovni. Naplňovat cíle balíčku o oběhovém hospodářství, který Evropská komise představila na začátku prosince loňského roku, přináší obcím výhody jako je připravenost na změny v legislativě, spokojenost občanů a zejména finanční úspory.

Konference ODPAD ZDROJEM

Novinky z této oblasti  a detaily úspěšných opatření v českých obcích se dozvíte na konferenci ODPAD ZDROJEM 2016, která se koná 10.- 11. března v Hotelu Na Farmě v Choťovicích u Kolína (www.odpadzdrojem.cz). Na konferenci se seznámíte s inovativními přístupy, technologiemi a příklady dobré praxe, které v České republice i v Evropě fungují, a díky kterým se obcím daří snižovat náklady a zapojovat obyvatele do systému separace. Úspěšné projekty z Holandska představí radní hlavního města holandské provincie Frísko, Isabelle Diks. Z českého prostředí se o své zkušenosti podělí  řada starostů, kterým se podařilo nové přístupy úspěšně zavést. Vystoupí zde také zástupci oddělení odpadů Ministerstva životního prostředí, Státní správy životního prostředí i Česká inspekce životního prostředí. Aktuální informace o změně legislativy týkající se nakládání s odpady doplní zástupci Státního fondu životního prostředí, kteří účastníky seznámí s dotačními možnostmi pro rok 2016 a to jak z Národního programu, tak z Operačního programu životní prostředí.

Exkurze, workshopy i oběhové hospodářství v praxi přímo na konferenci

Samotné místo konání konference je svým způsobem inovativní, jak si účastníci budou moci ověřit na exkurzi v bioplynové stanici na farmě v Choťovicích, která je propojená s hotelovým komplexem a zajišťuje pro něj zdroj elektřiny i vytápění. Celý komplex hotelu a farmy je jedinečným příkladem oběhového hospodářství v praxi v malém měřítku, do systému je zapojena i obec Žehuň se svými biodpady. Exkurzi povede majitel farmy v Choťovicích, pan Ing. Karel Novák, který vysvětlí veškeré souvislosti a ukáže, jak může fungovat spolupráce mezi obcí a zemědělcem. Nebudou chybět ani workshopy na praktická témata jako je komunikace a motivace občanů ke třídění a vykazování odpadů, co je třeba hlídat a kdo s jaké existují nástroje.

Konference ODPAD ZDROJEM přivede na jedno místo zástupce veřejné správy, zastupitele obcí, reprezentanty firem a neziskových organizací, kteří se tématem dlouhodobě zabývají a jejichž společným cílem je fungující oběhové odpadové hospodářství obcí.

Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí, Mgr. Richarda Brabce a ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království.