Archiv pro štítek: samosprávy

Konference ODPAD ZDROJEM 2018 představí cirkulární řešení pro města a obce.

Fenomén chytrých měst se v posledních letech rozšířil neuvěřitelnou rychlostí. Firmy poskytující služby pro města a obce do svých portfolií zařadily slovo „chytrý“ před velkou část svých produktů. Chytrá města by ale měla zejména umět hospodařit se svými zdroji – ať už se jedná o finance, materiály, vodu či energie. Na březnové konferenci ODPAD ZDROJEM 2018 vám nabídneme náš pohled na opravdu chytrá řešení, která lze spojit pod konceptem cirkulární ekonomiky.

Program konference ODPAD ZDROJEM 2018 nabídne prezentace konkrétních technologií i vizionářských přístupů, která mohou zlepšit městský ekosystém a hospodaření se zdroji. Akce proběhne 8.-9. března 2018 v Hotelu na Farmě v Choťovicích (Středočeský kraj).

„Chytré technologie mohou pomoci městům a obcím uspořit prostředky i zlepšit kvalitu života jejich obyvatel. Zavádění inovací bez komplexní vize se však může minout účinkem. Na konferenci ODPAD ZDROJEM 2018 proto chceme ukázat dobře fungující koncepty a promyšlené kroky, které dají rámcový impuls ke správnému zasazení inovativních přístupů do nového ekosystému města či obce,” představuje vizi připravované konference Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Konference ODPAD ZDROJEM 2018 proběhne v prostorách energeticky soběstačného hotelu Na Farmě v Choťovicích. Akce je určena především zastupitelům, ale také zástupcům progresivních firem, které hledají správné uplatnění jejich udržitelných technologií. Program se zaměří především na hledání souladu pro nastavení dlouhodobé vize měst a obcí, která vytváří půdu pro aplikaci konkrétních, skutečně potřebných technologií pro zefektivnění celého ekosystému a hospodaření se zdroji. Jedním z hlavních pilířů konference bude efektivní odpadové hospodářství měst a obcí, které v tomto bloku naváže na úspěšné předchozí ročníky konference ODPAD ZDROJEM.

Účastníci konference se během dvou dnů konference seznámí jak s vizemi chytrých a cirkulárních měst, tak i s příklady dobré praxe správného umístění ekoinovativních technologií do praxe. „Naším cílem je zastupitelům nabídnout ucelený pohled na zavádění inovativních řešení v jejich městě či obci, tak aby vyvolaly reálné úspory veřejných prostředků, materiálů, vody či energie,” dodává Soňa Jonášová.

Vystřídají chytrá města chytré obce?

Koncepty chytrých řešení již pronikají do českých a moravských měst. Nově však začínají rezonovat také u obcí a menších měst. Zaměřit se právě na obce, dává smysl, neboť ve městech a obcích do 10 000 obyvatel žije půlka české populace. Zlepšení životní úrovně v meších sídlech pak může jít ruku v ruce s regionálním rozvojem mikroregionů a krajských samospráv.

Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, který na akci představí možnosti zvýšení energetické soběstačnosti měst a obcí s příklady využití obnovitelných lokálních zdrojů energie k připravovanému programu dodává: “Stále cenově dostupnější řešení, jaké jsou lokální instalace obnovitelných zdrojů energie a baterií umožňují také obcím zvýšit svoji energetickou nezávislost. Normou se postupně začnou stávat pasivní kancelářské nebo školní budovy využívající solární energii z panelů umístěných na střeše nebo fasádě.“ Na konferenci se představí zajímavé příklady nejlepších realizací téměř energeticky soběstačných budov realizovaných v Česku i zahraničí. Sekce energie bude doplněna i o efektivní využívání odpadních materiálů, využívání energetického potenciálu odpadních vod či správně fungující spolupráce mezi obcemi a stávajícími bioplynovými stanicemi v jejich okolí.

Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

Více informací o konferenci naleznete na www.odpadzdrojem.cz

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Cílem Národního setkání komunálních a státních politiků je dostat odpověď na otázky:

 • Jaká je vládní koncepce nakládání s vodou v krajině?
 • Má vláda strategii pro boj se suchem nebo naopak povodněmi? Co se změnilo od posledních pohrom?
 • Plánuje se konkrétní forma podpory obcí a měst v budování preventivních opatření?
 • Jaké vlivy na život v dotčených obcích bude mít výstavba nových vodních nádrží a děl?
 • Nakolik jsou rozdílné či shodné pohledy Ministerstva zemědělství a životního prostředí?
 • Jaké se chystají legislativní změny v oblasti vodního hospodářství?
 • Existuje efektivní strategie nakládání s odpady v obcích a městech a jak funguje?
 • Jaký je plán odpadového hospodářství z pohledu státu, vlády a státní správy?
 • Jaká jsou konkrétní opatření týkající se územních samospráv a stav tvorby plánů v krajích?
 • Jaké konkrétní plány rozvoje a podpory odpadového hospodářství existují pro obce a města?
 • Co přinese nový zákon o odpadech, jaké pozitivní a negativní dopady bude mít pro budoucnost odpadů v obcích?

 

 • HLAVNÍ TÉMATA:

  Vodní hospodářství a obce:

  Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva zemědělství: hospodaření s vodou v krajině, snižování nepříznivých důsledků sucha a povodní (mj. připravovaná výstavba nových vodních nádrží), pozemkové úpravy, protierozní opatření, protipovodňová opatření, krajinotvorná opatření a další;
  Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí;
  Aktuální programy pro kraje, města i malé obce, možnosti financování projektů z národních a evropských zdrojů v kompetenci Ministerstva zemědělství;
  Aktuální možnosti financování vodohospodářských projektů v kompetenci Ministerstva životního prostředí;
  Připravované návrhy novel zákonů v oblasti vod.
  Odpadové hospodářství a obce:

Současný systém nakládání s komunálními odpady ve městech a obcích (sběr, svoz, třídění a využití) a jeho výhledy do roku 2024; Priority nového Plánu odpadového hospodářství; Současný stav tvorby Plánů odpadového hospodářství v krajích; Program předcházení vzniku odpadu v ČR – opatření týkající se územních samospráv;
Aktuální programy pro města a obce a možnosti financování projektů z národních a evropských zdrojů v kompetenci MŽP (SFŽP); které přispívají k efektivnímu nakládání s odpady a snižují nepříznivé důsledky nakládání s odpady na životní prostředí;
Návrh nového zákona o odpadech – nejdůležitější změny, které se dotknou měst a obcí, současný stav přípravy.