Program

Konference přinese aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétní zkušenosti v následujících čtyřech oblastech:

 • ODPADY - efektivní nakládání s odpady, úspory rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj (i finanční).
 • ENERGIE - úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie.
 • VODA - úspory vody na úrovni samospráv i domácností, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody.
 • STAVBY - budování nových komunikací, výstavba budov či různých technologických zařízení, využití stavebních odpadů či uplatnění kriterií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních.

 

Čtvrtek 30. 3.

8:00 - 9:00 Registrace účastníků konference v hotelu Fabrika
9:00 - 9:10 Zahájení konference, úvodní slovo k programu
9:15

1. BLOK ODPADY

 • Téma oběhového hospodářství z pohledu MŽP, Ing. Jaromír Manhart (Ministerstvo životního prostředí)
 • Novinky, důležité informace k připravované legislativě, odpadům a konceptu oběhového hospodářství.
 • Operační program životního prostředí, Dr. Čestmír Hrdinka (NAVIGA4, s.r.o.)
 • Praktické informace pro starosty, aktuální výzvy pro rok 2017 prakticky a jasně.
 • Inovace v odpadovém hospodářství, Ing. Mojmír Jiřikovský (JRK BioWaste management s.r.o.)
 • Představení systému ECONIT, chytrého systému pro efektivní nakládání s odpadem v obcích. Představení výsledků implementace v praxi.
 • Možnosti měst a obcí při hledání řešení pro nakládání se směsnými komunálními odpady po roce 2024, Michal Stieber (Veolia Česká republika, a.s.)
 • Nakládání s SKO v kontextu se změnami legislativy i principy oběhového hospodářství
Moderovaná diskuze s přednášejícími 1. bloku ODPADY.
11:30

2. BLOK STAVBY

 • GALERIE ODPADU, Ing. arch. Ondřej Chybík
 • Představení sběrného dvora budoucnosti, kde hraje velmi klíčovou roli nejen využití druhotných surovin při samotné stavbě, ale i osvěta.
 • Uzavřený tok stavebních odpadů v obcích, Ing. Václav Vachuška (svazek obcí Horažďovicko)
 • Inovativní příklad z praxe z Horažďovicka.
 • Využívání druhotných surovin ve stavebnictví a nakládání se stavebním odpadem - příklady dobré praxe, Ing. Karel Fronk, Ing. Marek Novák (SKANSKA a.s.)
 • Pro systémovou změnu a vnímání stavebních odpadů jako zdrojů je nezbytná spolupráce se stavebními firmami. O příklady efektivního využívání druhotných surovin a bezodpadových projektů se podělí zástupce firmy SKANSKA.
 • Efektivní financování projektů oběhového hospodářství v samosprávách, Ing. Judita Naňková (ERSTE Corporate banking)
 • Inovativní přístup k rozvoji obce v rámci oběhového hospodářství si žádá i inovativní a individuálně nastavený systém financování.
Moderovaná diskuze s přednášejícími 2. bloku STAVBY.
13:00 - 14:00

Oběd

14:00

3. BLOK Exkurze a workshopy

 • Workshop 1: Efektivní komunikace v rámci obce. Ing. Soňa Jonášová a Ing. Ivana Jenenerálová (INCIEN)
 • Efektivní komunikace v rámci obce jako důležitý faktor pro úspěšnost projektů v oblastech oběhového hospodářství, inovace: využívání SMS aplikací, moderních rozhlasů, tiskovin i sociálních médií. Příklady praxe.
 • Workshop 2: Předcházení vzniku odpadů: co skutečně znamená a jak do něj zapojit obyvatele? Ing. Ivana Maleš (INCIEN SK)
 • Ohranou frází je, že "nejlepší odpad je ten, který nevznikne". Ale jak toho skutečně dosáhnout a jak velkou roli hraje práce s lidmi a efektivní systém odpadového hospodářství? Velkou dávku inspirace i návodů na život bez odpadu představí zakladatelka INCIEN SK.
 • Workshop 3: Zavedení PAYT a DtD v obcích. Laura Mitroliosová (INCIEN) ve spolupráci s Bc. Robinem Dufkem (JRK)
 • Jaké jsou finanční i nefinanční motivace občanů k zapojení do systémů zvyšování míry třídění odpadů? Účastníkům worskhopu bude představen systém ECONIT, nástroj pro evidedenci adresného třídění odpadů, na který navazuje implementace principů "zaplať za tolik odpadů, kolik vyprodukuješ".
 • Workshop 4:Návrh optimálního systému nakládání s odpady z ekonomického, environmentálního a sociálního pohledu. Ing. Tomáš Hlavenka (ASPHA oběhové hospodářství)
 • "Proč naše odpady stojí tolik, kolik stojí a jak to mohu ovlivnit?" Cílem workshopu je naučit účastníky jak dosáhnout vlastního vágního (ideálně optimálního) ekonomického modelu vlastní obce s respektováním environmentálních aspektů a sociálních potřeb.
 • Exkurze 1: Fabrika hotel, cirkulární ekonomika v praxi: voda, vzduch, teplo. Ing. Petr Hendrych (majitel hotelu Fabrika)
 • Pro účastníky konference je připravena exkurze hotelu Fabrika, který je založen na bezodpadové myšlence a cirkulárních principech. Uvidíte systémy obnovitelných zdrojů energie (solární a geotermální), pasivního chlazení, rekuperace vody a vzduchu a podívate se i na sběrný dvůr firmy MHA, která je součástí hotelového komplexu. O zkušenosti se stavbou, která stojí na netradičních a inovativních ekologických přístupech se podělí pan majitel Petr Hendrych.
 • Exkurze 2: Sběrný dvůr a kompostárna. Zdeněk Trnka (Technické služby Humpolec s.r.o.)
 • Dle zájmu účastníků: Návštěva sběrného dvoru Humpolec.
  WORKSHOPY a EXKURZE se budou dle zájmu účastníků opakovat.
17:00

4. BLOK Trh technologických řešení, individuální schůzky.

 • 5 minutová prezentace partnerů a vystavovatelů, ERSTE, JRK, SKANSKA, VEOLIA, ASIO, NAVIGA 4, Verb, BEKON, RESPIRO
 • Jaké produkty a služby účastníkům představí firmy, které na konfernci vystupují? Inovace, služby související se zaváděním oběhového hospodářství ve samosprávách i poradenství pro nastavení správných kroků.
 • Technologický trh, ERSTE, JRK, SKANSKA, VEOLIA, ASIO, NAVIGA 4 a další vystavující
 • Účastníci budou mít skvělou příležitost pro navázání spolupráce s vystavujícícmi i partnery konference a v případě jejich zájmu může organizační tým připravit zázemí pro individuální schůzky a konzultace s odborníky, kteří budou na akci přítomni.
 • Individuální schůzky a konzultace: V případě, že byste se rádi setkali s některým z přednášejících, organizátorů či účinkujících, právě zde bude prostor pro Vaše setkání. V případě, že budete chtít setkání zorganizovat, ozvěte se v předstihu na email: sona@incien.org.
 • Možnost pro networking, diskuze s účinkujícími

19:00

Večeře a společenský večer

Ze správné konference by měli (dle našich představ) odjíždět účastníci nejen obohaceni o nové a aktuální informace, ale zejména o kontakty, ke kterým se můžeme vrátit při realizaci inspirace, kterou načerpáme. Společenský večer je ideálním příležitostí pro formální a neformální networking. Ale nejen kontakty jsou cenné. A proto ani tentokrát nebude chybět večerní program, do kterého se každý může zapojit dle nálady. Společenský večer bude probíhat v netradičních prostorech, které překvapí stejně tak, jako program, který bude připraven!

Pátek 31. 3.

8:00 - 9:00 Registrace nově příchozích účastníků konference v hotelu Fabrika
9:00 - 9:15 Zahájení 2. konferenčního dne, úvodní slovo k programu
09:15

1. BLOK VODA

 • Koncepce vodohospodářské politiky státu z pohledu ministerstva zemědělství. RNDr. Pavel PUNČOCHÁŘ, CSc. (vrchní ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí)
 • Jaká je dlouhodobá koncepci vodohospodářské politiky z pohledu ministerstva zemědělství? Účastníci budou seznámeni s aktuální legislativou, která se váže k principům oběhového hospodářství a představena bude i řada zajímavých příkladů z praxe.
 • Prezentace technologií a konceptu ostrovních domů včetně recyklace vody. Ing. Karel Plotěný (ASIO NEW spol. s.r.o.)
 • Na příkladu ostrovního domu, budou prezentovány dostupné technologie vedoucí k úsporám vody a energie, k jejich recyklaci a případně decentrální přípravě, což v důsledku umožní úplnou nezávislost domu na sítích.
 • Modulární čistírna odpadních vod pro obce s využitím vlastního energetického potenciálu k minimalizaci provozních nákladů. Ing. Marek Holba, Ph.D. (ASIO spol. s.r.o.)
 • Představení nového výzkumného projektu E-REX, který cílí na samosprávy. Cílem projektu je vytvoření modulární ČOV pro obce do 2000 ekvivalentních obyvatel s minimálními nebo nulovými energetickými nároky. Pro snížení energetické závislosti provozu čistírny odpadních vod jsou v projektu spolu s akumulačními mechanismy implementovány i obnovitelné zdroje energie.
 • Dotační tituly v odpadovém hospodářství. Ing. Roman Sládek (ProVenkov, spol. s.r.o.)
 • Z úst zastupitele obce a jednatele firmy, který svoje poznatky z praxe šíří mezi další obce a města zazní odpovědi na otázky týkající se dotačních možností, rekonstrukcí kanalizací i ne/smysluplných projektů v oblasti oběhového vodního hospodářství. Chybět nebudou ani příklady úspěšné realizace z praxe od úvodního kontaktu až po dokončený projekt.
Moderovaná diskuze s přednášejícími 1. bloku VODA.
11:15

2. BLOK ENERGIE

 • Financování energeticky úsporných projektů metodou EPC, Vladimíra Henelová (ENVIROS, s.r.o.)
 • Zkratka EPC (z angl. Energy Performance Contracting) se v překladu do češtiny používá jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, případně jako energetické služby se zárukou.Jak díky metodě EPC bez rizika realizovat projekty, u kterých jsou inovativní opatření splácena z dosažených úspor? Do tématu bude zakomponováno i smysluplné využití odpadů.
 • OPŽP - prioritní osa 5, Dr. Čestmír Hrdinka (NAVIGA4, s.r.o.) Na přednášku o metodě EPC naváže krátký vstup o dotačních možnostech v oblastech energetiky, kde jsou právě nové přístupy jako EPC způsobem zvyšujících bonifikaci projektu. Informace o dotacích prakticky a jasně.
 • Problematika a zkušenosti s provozem odpadní BPS, Ing. et Ing. Vojtěch Rada (AGRO Boškovštejn s.r.o.)
 • Recyklace a energetické využití BRKO v bioplynové stanici. Jaké výhody i nevýhody s sebou přináší provoz odpadové BPS?
 • Energeticky soběstačná obec Kněžice, Milan Kazda (starosta obce Kněžice)
 • Obec Kněžice díky své energetické soběstačnosti a provozu vlastní odpadové bioplynové stanice získala nebývalý mediální zájem a uznání. Jaká je ale daň za energetickou soběstačnost a touhu realizovat inovativní a smysluplné projekty v cirkulárním pojetí? O své zkušenosti se podělí starosta obce.
 • Energetický management města Litoměřice, Ing. Michal Černý (energetický manažer, Litoměřice)
 • Zvyšování energetické soběstačnosti, koncepci pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a fungování Fondu úspor představí energický energetický manažer města Litoměřice.
Moderovaná diskuze s přednášejícími 2. bloku ENERGIE.
12:30

3. BLOK SYMBIOZA: Příklady praxe cirkulární ekonomiky měst a obcí

 • Jak nastavit cirkulární městský metabolismus, Matthieu Bardout (Lead Consulting Inovation, Circle Economy Amsterdam)
 • Jak propojit téma vody, energie, odpadů a staveb takovým způsobem, aby měly města či regiony vytvořenou kvalitní a dlouhodobou koncepci pro svůj rozvoj?
 • Moderovaná diskuze se zahraničním hostem, která bude pokračovat v panelovou diskuzi s vybranými řečníky a hosty konference. Shrnutí výstupů obou konferenčních dnů.
 • K dispozici bude pro účastníky tlumočnická technika.

14:00 Oběd, slavností ukončení konference

Vyhlášení soutěže pro účastníky, kteří se zapojili do vyplnění dotazníku spokojenosti.

15:00 Předpokládaný oficiální závěr konference

  Po závěru konference bude možné individuální setkání se zahraničním hostem.

Zaujalo Vás Circle Cities Programme a rádi byste se zapojili do pilotního projektu, který bude realizován v rámci konsorcia INCIEN a CIrcle Economy Amsterdam? Rádi byste se dozvěděli více o výhodách, které studie přináší a jaké jsou možnosti pro Vaše město? Využijte možnosti individuálního jednání se zahraničním hostem a zástupcem INCIEN a buďte o jeden velký cirkulární krok vpřed.

Je možná změna programu v návaznosti na neočekávané časové preference přednášejících.

One thought on “Program

Napsat komentář