Program

Konference přinese aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétní zkušenosti v následujících čtyřech oblastech:

 • ODPADY - efektivní nakládání s odpady, úspory rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj (i finanční).
 • ENERGIE - úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie.
 • VODA - úspory vody na úrovni samospráv i domácností, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody.
 • STAVBY - budování nových komunikací, výstavba budov či různých technologických zařízení, využití stavebních odpadů či uplatnění kriterií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních.

Jedná se o předběžnou verzi programu, který je stále aktualizován a není kompletní. Děkujeme za pochopení!

 

Čtvrtek 8. 3.

8:00 - 9:00 Registrace účastníků konference v hotelu Na Farmě, Choťovice
9:00 Zahájení konference, úvodní slovo k programu
9:15

1. BLOK ODPADY

 • Téma oběhového hospodářství z pohledu MŽP, Ing. Jaromír Manhart (Ministerstvo životního prostředí)
 • Novinky, důležité informace k připravované legislativě, odpadům a konceptu oběhového hospodářství.
 • Operační program životního prostředí, Ing.Tomáš Prokop (Státní fond životního prostředí)
 • Praktické informace pro starosty, aktuální výzvy pro rok 2018 prakticky a jasně.
 • Cirkulární ekonomika ve městech a obcích, Ing. Soňa Jonášová (INCIEN)
 • Kam se česká města a obce posunuly od prvního ročníku konference? A jaká města určují směr chytrým a cirkulárním technologiím? Inspiraci z Česka doplní příklady praxe EU.
 • Obce na cestě k minimálnímu odpadu, Ing. Mojmír Jiřikovský (JRK Česká republika s.r.o.)
 • Přehled obcí, které nastoupily na cestu k minimalizaci odpadů pomocí prevence vzniku odpadů a následné stimulace třídění.
Moderovaná diskuze s přednášejícími 1. bloku ODPADY.
11:30

2. BLOK STAVBY

 • Příklady dobré praxe nakládání s odpady v ČR a EU
 • Jak se se stavebními odpady nakládá v České republice a jaké příležitosti přináší oběhové hospodářství?
 • Zelené zadávání jasně stručně a prakticky, Petr Zahradník (Česká rada pro udržitelné budovy)
 • Česká rada pro šetrné budovy v roce 2017 vydala "kuchařku" pro zelené zadávání s cílem podpořit využívání druhotných surovin na úrovni samospráv. Zastupitelům se tak do rukou dostává kvalitní nástroj, který pomáhá orientaci měnit z ceny na kvalitu. A to vše v souladu s legislativou.
 • Dobrovolné nástroje v oblasti využívání druhotných surovin v rámci obcí, Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka oboru ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Nejen legislativa se může stát pilířem pro nové trendy v oblasti ekologických inovací v oblasti stavebnictví. Ministerstvo průmyslu a obchodu představí dobrovolné nástroje, které jsou využívány v rámci EU a postupně se stávají i běžnou praxí v ČR. Představení soutěže Přeměna odpadů na zdroje a výherních projektů z oblasti stavby a stavebních materiálů. Zákon o stavebních výrobcích.
 • Cirkulární stavební výrobky, Pavel Gorecky (ERCTech)
 • Vítěz soutěže Přeměna odpadů na zdroje v kategorii Nejlepší výrobek z druhotné suroviny: Betony, malty a prefabrikáty uzavřené struktury recyklátů, které jsou 100 % recyklovatelné jsou nyní vyráběny průmyslově a brzy tak mohou nahradit primární suroviny při stavbách nových subjektů v našich městech a obcích.
Moderovaná diskuze s přednášejícími 2. bloku STAVBY.
13:00

Oběd

14:00

3. BLOK Exkurze a workshopy

 • Workshop 1: Přípravy strategie měst a obcí v oblasti cirkulární ekonomiky. Ing. Soňa Jonášová a Vojtěch Vosecký MSc. (INCIEN)
 • Vlastní strategie a dobře stanovené cíle se mohou stát vzorem a dobrou přípravu pro čerpání dotací jak z národních, tak evropských zdrojů. Téma cirkulární ekonomiky je jednou z deseti priorit Evropské komise a do této oblasti budou v následujícím období směřovat významné finanční toky. Aneb kdo je připraven, není překvapen!
 • Workshop 2: Efektivní odpadový management obce díky chytrým technologiím a osvětě. Laura Mitroliosová (INCIEN) ve spolupráci s Bc. Robinem Dufkem (JRK)
 • Jaké je zavádět v obci systém evidence odpadů tak, aby ušetřil finance i přírodu? A jak pracovat s obyvateli a udělat jim systém skutečně pohodlný? Příběh obce Prostřední Bečva (+ video o průběhu projektu).
 • Workshop 3: Zero Waste City Application. Bc. Zdeněk Polanský (Energo Solutions)
 • Zero waste city Application: Aplikace, která vyhrála cenu Moravskoslezského kraje bude představena v kontextu příležitosti, kterou přináší v informačním balíčku pro obyvatele.
 • Workshop 4: Dotace si podáváme sami. Naviga4
 • Podávání dotačních žádostí svépomocí? S novým programem od společnosti Naviga 4 si ušetříte nejen finance, ale i čas. Systém po zadání základních dat připraví analýzu produkce odpadů a během workshopu budou účastníci seznámeni i s jeho dalšími výhodami a komplexním přínosem.
 • Exkurze 1: Farma Choťovice. Ing. Karel Horák
 • Dva roky po první konferenci ODPAD ZDROJEM je farma Choťovice nejen plně energeticky soběstačná, ale navíc u BPS byla aplikována nová technologie dočišťování bioplynu, díky které byla nahrazena potřeba fosilních paliv. Bioplynová stanice / využívání CNG pro vlastní dopravní prostředky / využívání tepla / zpracovávání odpadů / navazující zemědělská činnost / navazující hotelová činnost.
  WORKSHOPY a EXKURZE se budou dle zájmu účastníků opakovat.
17:00

4. BLOK Trh technologických řešení, individuální schůzky.

 • 5 minutová prezentace partnerů a vystavovatelů
 • Jaké produkty a služby účastníkům představí firmy, které na konferenci vystupují? Inovace, služby související se zaváděním oběhového hospodářství samospráv i poradenství pro nastavení správných kroků.
 • Technologický trh
 • Účastníci budou mít skvělou příležitost pro navázání spolupráce s vystavujícími i partnery konference a v případě jejich zájmu může organizační tým připravit zázemí pro individuální schůzky a konzultace s odborníky, kteří budou na akci přítomni.
 • Individuální schůzky a konzultace: V případě, že byste se rádi setkali s některým z přednášejících, organizátorů či účinkujících, právě zde bude prostor pro Vaše setkání. V případě, že budete chtít setkání zorganizovat, ozvěte se v předstihu na email: sona@incien.org.
 • Možnost pro networking, diskuze s účinkujícími

19:00

Večeře a společenský večer

Ze správné konference by měli (dle našich představ) odjíždět účastníci nejen obohaceni o nové a aktuální informace, ale zejména o kontakty, ke kterým se můžeme vrátit při realizaci inspirace, kterou načerpáme. Společenský večer je ideálním příležitostí pro formální a neformální networking. Ale nejen kontakty jsou cenné. A proto ani tentokrát nebude chybět večerní program, do kterého se každý může zapojit dle nálady.

Pátek 9. 3.

8:00 - 9:00 Registrace nově příchozích účastníků konference v hotelu Na Farmě, Choťovice
9:00 Zahájení 2. konferenčního dne, úvodní slovo k programu
09:15

1. BLOK VODA

 • Nakládání s kaly v rámci malých obcí. Ing. Karel Plotěný (ASIO NEW spol. s.r.o.)
 • Velkým nákladem vodního hospodářství menších obcí je nakládání s kaly. Obsahují vysoký podíl vody a navíc se předpokládá zákaz jejich ukládání na zemědělskou půdu. Jak se na tyto legislativní změny připravit s co nejmenšími investičními náklady?
 • Financování ekoinovativních vodohospodářských projektů v cirkulární ekonomice.
 • Nakládání s vodními zdroji se stává stále větším tématem. Představeny budou dotační možnosti od zachytávání dešťové vody až po ekoinovativní projekty pro velká města.
 • Příklady cirkulárních projektů ve vodním hospodářství. VEOLIA
 • Pozvali jsme zástupce firem, aby se s Vámi podělili o nejaktuálnější příklady dobré praxe.
Moderovaná diskuze s přednášejícími 1. bloku VODA.
11:15

2. BLOK ENERGIE

 • Přehled aktualit ze světa obnovitelných zdrojů energie, Ing Martin Sedlák (Aliance pro energetickou soběstačnost)
 • Obnovitelné zdroje energie (se zaměřením na využívání odpadních materiálových toků - bioplynové stanice aj.) decentralizované zdroje energie, chytrá řešení pro domácnost i města a obce, akumulace energie, elektromobilita.
 • Hospodaření s odpadním teplem z bioplynových stanic v okolí obcíPhD. Michal Došek (NRG flex s.r.o.)
 • Dlouhou dobu byly bioplynové stanice orientovány na produkci elektrické energie. Současným trendem je však vyvádění a efektivní využívání do teď mařeného tepla. Představeny budou funkční technologie, systémy a také příklady z praxe českých obcí.
 • Decentralizace energetických zdrojů v obcích a jejich financování
 • Novinky a trendy.
 • Akumulace energie z vlastních zdrojů
 • Řešení akumulace pro obce.
 • Novinky z první energeticky soběstačné obce,Ing. Milan Kazda (obec Kněžice)
 • Kněžice se staly pojmem díky energetické soběstačnosti. Pan starosta však pokračuje s rozvojem celého systému na sebe navazujících řešení a o vlastní nápady a novinky se podělí i s účastníky konference.
Moderovaná diskuze s přednášejícími 2. bloku ENERGIE.
12:30

3. BLOK SYMBIOZA: Příklady praxe cirkulární ekonomiky měst a obcí

 • Představení vize cirkulární obce / města, Vojtěch Vosecký, Soňa Jonášová (INCIEN)
 • Jak se na cirkulární ekonomiku dívat z pohledu starosty, který plánuje dlouhodobu koncepci, která bude šetřit nejen finance, ale reálně zacyklí materiálové toky uvnitř města?
 • Kolín jako laboratoř pro chytrá města, Michael Kašpar (místostarosta města Kolín)
 • Třicetitisícový středočeský Kolín se stává jedním z „nejchytřejších“ měst v Česku. Vyzkoušel pilotní program pro chytré parkování i svoz odpadu. Jaké jsou zkušenosti z praxe a co hraje klíčovou roli při tvoření chytrých koncepcí?
  Závěrečná panelová diskuze s vybranými řečníky a hosty konference a shrnutí výstupů obou konferenčních dnů.

14:00 Oběd, slavností ukončení konference

Vyhlášení soutěže pro účastníky, kteří se zapojili do vyplnění dotazníku spokojenosti.

15:00 Předpokládaný oficiální závěr konference

Je možná změna programu v návaznosti na neočekávané časové preference přednášejících.

One thought on “Program

Napsat komentář