Archiv pro štítek: komunální odpad

V pondelí 02.03.2020 proběhne v obci Bělá pod Bezdězem fyzická analýza směsného komunálního odpadu, neboli SKO.

 

Co je to fyzická analýza a k čemu slouží?

Anonymní fyzická analýza odpadu, je analýza přičemž jejím cílem je zjistit, v jakém stavu se nachází odpad v obci a kolik procent tvoří jednotlivé složky odpadu (plast, papír, sklo, bioodpad atd.)  v celkovém počtu směsného komunálního odpadu. Analyzovaný vzorek většinou tvoří přibližně 500 kg směsného komunálního odpadu.

 

Pokud máte zájem se zapojit kontaktujete nás na lenka@incien.org a pomůžete tak k rychlejšímu přechodu k cirkulární ekonomice

Fyzická analýza odpadu (pořádáme)

Ve středu 16.10. 2019 proběhne v obci Chýně, fyzická analýza směsného komunálního odpadu, neboli SKO.

 

Co je to fyzická analýza a k čemu slouží?

Anonymní fyzická analýza odpadu, je analýza přičemž jejím cílem je zjistit, v jakém stavu se nachází odpad v obci a kolik procent tvoří jednotlivé složky odpadu (plast, papír, sklo, bioodpad atd.)  v celkovém počtu směsného komunálního odpadu. Analyzovaný vzorek většinou tvoří přibližně 500 kg směsného komunálního odpadu.

 

Pokud máte zájem se zapojit kontaktujete kolegu Davida tel.: 602171471, david.richter@unet.cz a pomůžete tak k rychlejšímu přechodu k cirkulární ekonomice

Názor INCIEN: Nevnímejme rok 2024 jako jediný důvod pro změny v odpadovém hospodářství obcí.

Článek vyšel v pátém čísle Odpadového fóra stejně tak, jako příspěvek na téma České bariéry pro cirkulární ekonomiku. 

Kompletní článek najdete v aktuálním čísle Odpadového fora.

Už jen šest let zbývá obcím, aby se připravily na nová pravidla pro skládkování odpadů, kdy nebude možné na skládky ukládat
recyklovatelné a využitelné odpady. Navíc do finále spěje podoba evropského Balíčku k oběhovému hospodářství, kde bude mj.
kladen velký důraz na recyklaci komunálních odpadů. Redakce Odpadového fóra se ptá: „Jaké konkrétní kroky doporučujete obcím, aby se maximálně připravily na rok 2024 a jak jim můžete pomoci?“

Odpověď INCIEN: Soňa Jonášová: Nevnímejme rok 2024 jako jediný důvod pro změny.

Obce by měly v první řadě začít pracovat na podrobné analýze současného stavu. Z fyzické analýzy lze zjistit, co je v černých nádobách a proč to tam je, co by se dalo třídit a netřídí se, atd. Tento krok většinou odhalí základní nedostatky týkající se enormního množství BRKO (30 – 45% z celkového vzorku). BRKO je hlavní tok odpadů, na které se musíme zaměřit, vyladit systém sběru nebo prevence formou kompostování a následně dbát na jeho správné finální zpracování.

V rámci příprav na rok 2024 dopo- ručujeme vypilovat spolupráci právě s koncovými zařízeními (kompostárna / bioplynová stanice) a hledat i další formy vzájemné synergie ve spolupráci – využívání sekundárního tepla zBPS, aplikace organické hmoty na půdu a zlepšení schopnosti zdržení vody v krajině.

Dále doporučujeme zahájit diskuzi se svozovými nebo odpadovými firmám o tom, jak bude vypadat budoucí spolupráce. Firmy, které nepochopí, jak nutná je transformace jejich aktivit (spočívající zejména ve vytvoření či navázání se na fungující zpracovatelskou infrastrukturu oproti prostému svozu a koncovému nakládání s odpadem), nebudou mít v budoucnosti s fungováním systému cirkulární ekonomiky místo. Mj. jim hrozí masivní rekomunalizace, kdy si regiony a města
budou odpady spravovat ve vlastní režii.

Pro správné nastavení systému směřujícího k minimalizaci odpadů ukládaných na skládky potřebují obce co nejpřesnější čísla týkající se množství vytříděného i směsného komunálního odpadu Z našich zkušeností vyplývá, že samotné zjištění skutečného stavu sníží SKO třeba i o 20 – 30%.

Následně je důležité mluvit s občany o tom, jak jim současný systém vyhovuje, proč třeba některé druhy odpadu netřídí, a také o tom, kolik stojí současné nakládání s odpadem a kolik by se dalo ušetřit. Ukazovat příklady dobré praxe z obcí, kde podobné systémy třídění například v kombinaci s kompostování a měřením reálné produkce přineslo stotisícové úspory již v prvním roce.

Závěrem mohu doporučit, že základem je nevnímat rok 2024 jako jediný důvod pro změny v odpadovém hospo-
dářství. Že cílem je eliminovat množství SKO ukládaného na skládky z důvodu negativních externalit, které na sebe české skládkování váže a že jakákoliv pozitivn změna okamžitě šetří finanční prostředky i přírodu. Příklady z praxe starostů dají do rukou nástroj, kde správnou praxi mohou obhajovat při změnách legisla tivy, kdy často proti sobě bojující strany vytahují „z kapsy“ jen předpoklady, ale málokdo má reálná data.

 

Fyzická analýza SKO

V úterý v průběhu dne budeme provádět fyzickou analýzu odpadu na skládce komunálních odpadů firmy ASOMPO. Máme ještě místo pro dobrovolníky, v případě zájmu se můžete hlásit na email sona@incien.org.

Akce proběhne u Nového Jičína.

Analýza odpadu: Obec Lhenice

17. května zahajujeme první ze série 4 analýz odpadů, které se uskuteční v obci Lhenice. A v čem bude spočívat? V jednom dni, kdy budeme vzorkovat 10 % celkového množství odpadu v obci, abychom zjisitli, jaká je jeho struktura a co může obec udělat pro to, aby v komunálním odpadu končilo skutečně jen to, co nelze dále vytřídit a využít. Pojďte s námi prohýbat tělo!

Na akci je maximální počet účastníků 5 a zbývá nám poslední volné místo.

Máte-li zájem se zúčastnit, kontaktujte, prosím, koordinátorku akce, Lauru (laura@incien.org)

Konference ODPAD ZDROJEM

ODPAD ZDROJEM 2016

aneb jak efektivně zavádět oběhové hospodářství na komunální úrovni,

který se koná 10. – 11. března 2016 v Choťovicích v hotelu Na Farmě

Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje.  Občas stačí malé změny, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj. 

Konference je reakcí na podněty, dotazy a příklady dobré praxe, se kterými se Institut Cirkulární Ekonomiky setkal během svojí aktivní činnosti v oblasti nakládání s odpady na municipální úrovni v roce 2015. Cílem akce je sdílení příkladů dobré praxe, diskuze s odborníky, představení fungujících technologií a inovacíse zaměřením na řešení umožňující hospodařit obcím efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím. Hlavními tématy konference jsou:

  • snížení nákladů obcí na odpady
  • finanční přínosy separace a elektronické evidence odpadů
  • financování projektů v odpadovém hospodářství
  • nová legislativa v oblasti nakládání s odpadem pro rok 2016
  • příklady úspěšné implementace oběhového hospodářství v praxi
  • představení inovací v odpadovém hospodářství v národním i evropském kontextu.

Čím se ODPAD ZDROJEM 2016 odlišuje od ostatních konferencí:

Konference se jako první věnuje implementaci principů oběhového hospodářství na komunální úrovni. Je reakcí na aktuální legislativní změny a na balíček o oběhovém hospodářství, který přijala Evropská komise dne 2. 12. 2015.