Archiv pro štítek: Brusel

Cirkulární ekonomika a co se děje v Bruselu

V průběhu několika posledních dní dochází v Evropském parlamentu ke konci vyjednávání ohledně akčního plánu cirkulární ekonomiky. Diskuze kolem návrhu Komise, který navrhuje k roku 2030 zrušit skládkování, či stanoví pevné cíle, definice a metodiky pro zacházení s odpadem vrcholí. Parlament chce návrh Komise navíc pozměnit ještě k ambicióznějším cílům. V průběhu tohoto roku bychom mohli očekávat závazné cíle až ve výši 70 % pro recyklaci komunálního odpadu, 80 % recyklaci obalových materiálů, či omezení skládkování na 5 % napříč státy EU k roku 2030.

Parlament chce akční plán doplnit a vyzvat Komisi, aby se zaměřila na průmyslový a stavební odpad. Hlavním záběrem předložené legislativy je odpad komunální, který však k celkovému odpadu vyprodukovanému na území EU přispívá „pouhými“ 7 %. Novinkou, která v původním návrhu nebyla zahrnuta, budou prozatím nezávazné cíle na snižování odpadu v mořích a oceánech a taktéž snižování potravinového odpadu.

Kontroverzním bodem vyjednávání, které už se zdá u téměř konce, je také stanovení povinné separace jednotlivých složek odpadu u zdroje, s výjimkou málo zabydlených oblastí. V neposlední řadě nám brzy bude známa i univerzální metoda na měření a výpočet odpadu (momentálně v EU figurují čtyři prolínající se metodologie nadnárodní úrovně). Co stále zůstává předmětem vyjednávání, jsou sporné definice toho, co je vlastně odpad, recyklace, znovuvyužití odpadů, atp., a dále kapitola „Extended Producers Responsibility (EPR)“, která uvaluje na producenty dodatečnou zodpovědnost za produkty a případný odpad, který z nich následně vzniká.

Nicméně se dá říci, že tímto celý proces aplikování legislativy o cirkulární ekonomice v EU zdaleka nekončí. Jakékoli návrhy na změny musí být nejprve schváleny na hlasování ve výborech Evropského parlamentu a následně i na plenárním zasedání ve Štrasburku, kde hlasuje všech  751 europoslanců. Poté se do procesu schvalování vloží i Evropská Rada pod vedením Maltského předsednictví, složená ze zástupců všech členských států.  Až po finálním potvrzení pozice Radou, Parlamentem a Komisí v podobě trialogu přijde tak dlouho očekáváný balíček o cirkulární ekonomice v platnost.

Avšak už teď je jasné, že nejen sektor odpadového hospodářství projde již brzy zásadní proměnou, která silně upevní pozici EU jako lídra v oblasti cirkulární ekonomiky.

Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN dodává: „Situaci na bruselské půdě aktivně sledujeme. V následujícím roce, i přes neúspěch schválení Zákona o odpadech, který obsahuje klíčové faktory pro zavedení cirkulární ekonomiky v podmínkách České republiky, budeme i nadále pokračovat v aktivitách, které reflektují legislativní změny, které se připravují v rámci celé EU. Snažíme se sledovat dlouhodobé cíle i koncepce Evropské komise a smysluplné dílčí kroky realizujeme ve spolupráci s obcemi i firmami. A s tím budeme pokračovat i s ohledem k aktuální situaci týkající se nepřijetí nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství.“

Autor: Vojtěch Vosecký, spoluzakladatel a manažer zahraničních vztahů INCIEN, v rámci stáže v kanceláři europoslance Pavla Poce (S&D), místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin.

 

Když dva říkají totéž, není to totéž. Aneb jak jsme pohřbili zákaz skládkování.

Duo cum faciunt idem, non est idem – „Když dva dělají totéž, není to totéž“. Tentokrát by se však hodilo: Duo cum dicunt idem, non est idem, tedy „když dva říkají totéž, není to totéž“. Od roku 2015 se aktivně účastníme desítek diskuzí na téma odpadů a nakládání s nimi. Sledujeme také rétoriku jednotlivých zainteresovaných stran a snažíme se vnímat i skutečné aktivity, které podnikají a naopak vnímáme to, co tvrdí, ale ve skutečnosti se neděje. A teď, po dni, kdy byl dlouho připravovaný Zákon o odpadech a jeho úprava smeten ze stolu, jsme si zcela jisti tím, že ne všichni skutečně dělají to, co říkají. Zejména ve chvíli, kdy se po konci debat všichni plácáme po ramenech a tvrdíme, že přeci cílem každého slušného člověka je podpořit cesty vedoucí ke konci skládkování a naopak důležité je hledat cesty, jak odpady využívat v jeho maximálním možném potenciálu. A druhý den vychází články, které aktivity Ministerstva životního prostředí haní před širokou veřejností.

Ne, nejsme na oběhové hospodářství připraveni, jak bylo často řečeno na kulatých stolech. Dokud nebudeme všichni bojovat za tak elementární kroky, jako je eliminace množství ukládaného na skládky. Dokud se budeme tvářit jako environmentálně uvědomělí lidé a v mezičase lobbovat a tahat za provázky loutek, které se podílejí na zmaření takových iniciativ a dlouhodobě připravovaných kroků, jako je do nekonečna projednávaný Zákon o odpadech. Nejsme připraveni, dokud nejsme schopni ustoupit ze svých cílů a přistoupit na kompromisy v zájmu široké veřejnosti a ochrany zdraví obyvatel i ochrany životního prostředí. 

Velmi nás, mladou instituci, která vznikla s cílem šířit myšlenku a podporovat projekty, které přináší principy cirkulární ekonomiky do praxe, těšilo, že v České republice toto téma (cirkulární ekonomika a nutnost realizovat kroky k uzavření skládek) začalo rezonovat nezvyklou rychlostí. Ministerstvo životního prostředí se od počátku našeho vzniku aktivně podílelo na změnách, které jsou nezbytné pro transformaci dosavadního lineárního systému na systém oběhový, cirkulární. Stejně tak další firmy a asociace začaly velmi rychle tvrdit, že i do svých aktivit tyto principy zavádějí. Všichni totiž tak nějak cítili příležitost. Příležitost, kterou principy cirkulární ekonomiky přinášejí. Ať už šlo o nástroje vedoucí k ochraně životního prostředí, evropské dotace a granty, které jsou alokovány na pilotní projekty či legislativní změny a nařízení, se kterými postupně přichází Evropská komise a které budeme muset, dříve či později, implementovat i do naší legislativy.

Ne každý byznys však v prostředí cirkulární ekonomiky může dlouhodobě existovat, zejména ve chvíli, kdy je založen na starých principech. Tak už jednoduše funguje trh. A my jsme, naštěstí, v době, kdy funkční byznys modely musí být založeny na dlouhodobém udržitelném rozvoji a to i s ohledem na životní prostředí.

Výsledky včerejšího jednání na Legislativní radě vlády nás, bohužel, nepřekvapilo. Tlak skupin bojující za prosazení skládkování (a tyto skupiny a jejich aktivity sledujeme i na poli Evropského parlamentu) má své lobby skutečně silné. Musím dodat, že velký vliv na výsledem mají i absurdní aktivity některých organizací, které občas v Bruselu dělají z České republiky stát, kde se jako děti na pískovišti neumíme domluvit a chodíme žalovat mamince.

Závěrem si dovolím říci, že naše aktivity i nadále budou směřovat k zavedení dlouhodobě udržitelného systému, ve kterém jsou uznávány a realizovány principy cirkulární ekonomiky, i nadále budeme aktivně diskutovat a pomáhat těm, kteří svoje aktivity směřují tím správným směrem. I nadále budeme mít vlastní, objektivní názor, budeme se vzdělávat a snažit se mít široký rozhled, abychom se na všechna témata uměli podívat ze správného úhlu pohledu a hodnotit je ku prospěchu lidí i životního prostředí. Nadále budeme stát za svými názory a budeme svoji práci odvádět jak nejlépe umíme. Budeme se snažit, aby odpadové hospodářství obcí, firem i jednotlivců směřovalo smysluplným směrem i přes to, že osobní zájmy některých jedinců a organizací hatí všeobecný zájem nás všech.

V Praze dne 13. ledna 2016.

Ing. Soňa Jonášová

ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú.