Archiv pro štítek: food waste

Partner: Promítání | Zítřek & Ryba, kterou jím

» For English please scroll down «

Přijďte 7. prosince do Kina Pilotů na promítání dvou dokumentárních snímků o jídle, udržitelnosti a o tom, jak malými sousty přispět k podobě světa, ve kterém můžeme, a snad i chceme žít. V roce 2018 i do ∞.
▻▻ od 17:30 | Ryba, kterou jím | bit.ly/mrknu_na_trailer
▻▻ od 19:30 | Zítřek | bit.ly/mrknu_i_tady

Vstupné je zdarma, rezervace předem nebude možná.

► RYBA, KTEROU JÍM
Neil Docherty | USA | 2017 | anglicky | české titulky | 83 min
Oceán působí jako nekonečný – a podněcuje iluzi, že stejně takové jsou jeho zdroje. Kvůli nadměrnému, neregulovanému rybolovu a rostoucímu apetitu lidí po celém světě dochází k rychlému ztenčování populací ryb i ničení přirozených stanovišť řady mořských živočichů. Spisovatel a nadšený rybář Paul Greenberg se při hledání odpovědí na otázky udržitelnosti lovu ryb i vlivu jejich konzumace na lidské zdraví vydává na dobrodružnou výpravu do míst, kde problémy rybolovu vznikají, a pátrá po jejich možných řešeních. Film Ryba, kterou jím však není jen příběhem jednoho muže a jeho cesty. Jedná se o snímek, který by měl vidět každý, komu někdy ryba na talíř také připluje.

► ZÍTŘEK
Cyril Dion, Melanie Laurent | Francie | 2015 | anglicky a francouzsky | české titulky | 118 min
Snímek režisérů Cyrila Diona a Melanie Laurent vzbudil ve světě velký pozitivní ohlas. Už nyní se těší více než milionu shlédnutí! Nabízí nejen skvělý příběh, vynikající doprovodnou hudbu a výpovědi aktivistů, farmářů, vědců, akademiků i běžných občanů z deseti různých zemí, ale především i možná řešení a alternativy k dnešním problémům plynoucím z ekologické, ekonomické i sociální krize. Poté, co Cyril s Mélanií zjistí, že experti z uznávaného vědeckého časopisu předpovídají možný zánik části populace do konce 21. století, vydají se hledat průkopníky nových modelů zemědělství, energetiky, hospodářství, demokracie i vzdělávání. Propojením těchto konkrétních pozitivních již fungujících alternativ začínají skládat dohromady vizi zítřejšího světa…
___________________________________________

On December the 7th do not forget to visit Kino Pilotů for the screening of two documentaries on food, sustainability, and on the ways we can contribute to a world we want to live in, one bite at a time. In 2018 and for ∞.
▻▻ from 17:30 | Ryba, kterou jím | bit.ly/mrknu_na_trailer
▻▻ from 19:30 | Zítřek | bit.ly/mrknu_i_tady

Free admission. Reservations will not be possible in advance.

► THE FISH ON MY PLATE
Neil Docherty | USA | 2017 | English | Czech subtitles | 83 min
The ocean seems infinite – provoking the illusion that so are its resources. Due to excessive, unregulated fishing and the growing appetite of people around the world, fish stocks are rapidly diminishing and the natural habitats of many marine animals are being destroyed. Best-selling author and lifelong fisherman Paul Greenberg sets out on an adventurous journey to seek the answers to the questions of sustainable fishing and to the impact of fish consumption on the human health. He visits places affected by overfishing, places where also viable solutions are being constructed and developed. However, the film The Fish on My Plate is not solely a story of one man´s journey. It´s a story worth watching by everyone, who also occasionally enjoys fish meals.

► TOMORROW
Cyril Dion, Melanie Laurent | France | 2015 | English and French | Czech subtitles | 118 min
The motion picture by Cyril Dion and Mélanie Laurent has gained great and positive feedback from around the world and has now been seen by more than a million viewers! The acclaim is well deserved. The film offers not only an excellent story, wonderful background music and testimony from activists, farmers, scientists, academics and ordinary citizens, but also shows solutions and alternatives to today’s complex problems of environmental, economic and social crisis. After Cyril and Mélanie discover that experts from a respected scientific journal predict the possible extinction of part of the population by the end of the 21st century, they set off to search for pioneers of new models of agriculture, energy, the economy, democracy and education. Integrating these specific positive alternatives that already exist, they begin to piece together a vision of tomorrow’s world.

INCIEN českým firmám nabízí cirkulární holandské know how i technologie.

INCIEN se dlouhodobě věnuje tématu přenosu funkčních technologických řešení a know-how mezi Českou republikou a Holandskem. V souvislosti s těmito aktivitami nabízíme stávajícím partnerům i dalším firmám, které hledají technologická a znalostní řešení v oblasti cirkulární ekonomiky a clean-tech sektor aby se opět zapojili do námi plánovaných aktivit.

INCIEN ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království a nizozemskou rozvojovou agenturou (Oost NV) připravují analýzu příležitostí pro vzájemnou spolupráci v oblasti výměny znalostí a technologií v sektorech clean-tech a cirkulární ekonomiky. V rámci tohoto projektu analyzujeme potřeby a zájem českých firem z oborů odpadového hospodářství, obnovitelných zdrojů energie (primárně zaměřené na bioplynové stanice) a vodního hospodářství. V návaznosti na analýzu se uskuteční i obchodní mise holandských firem v ČR.

Jestliže Vaše společnost podniká či je jinak aktivně zapojená v těchto oborech a máte zájem o zapojení se do naší analýzy, či do obchodní mise, neváhejte a prosím vyplňte 10 minutový dotazník, který s tímto projektem souvisí. Dotazník najdete zde: https://goo.gl/forms/T5hQinIstxG0keNw1. Pokud kliknutí na odkaz nefunguje, prosím, zkopírujte a vložte adresu URL do nového okna Vašeho prohlížeče.

Dotazník obsahuje tři sekce: Odpadové Hospodářství, Obnovitelné Zdroje Energie a Vodní Hospodářství. Není třeba, abyste vyplňovali všechny sekce, ale jen ty části, které souvisí s předmětem Vašeho podnikání. Z důvodů načasování a přípravy navazující obchodní mise, prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 15. září 2017.

Pokud máte zájem být o informováni o dalších aktivitách, neváhejte a ozvěte se na email vojtech@incien.org nebo projekty@incien.org.

PARTNER: Food Waste Hackathon poprvé v Praze: Neplýtváme tím, co jíme

Ve dnech 21.-23.dubna 2017 pořádá centrum Glopolis první Food Waste Hackathon v ČR. Tato víkendová akce proběhne v Praze a propojí IT odborníky  s lidmi, kteří se zabývají plýtváním potravinami. Cílem je vytvořit funkční a inovativní návrhy mobilních a webových aplikací proti plýtvání potravinami.  

Konkrétní výzvy, které potřebují chytrá řešení, představí Potravinová banka Praha (Jak lépe podporovat potravinové banky), Tesco (Jak snížit plýtvání u prodejců) a Glopolis (Jak zaujmout a aktivovat mládež). Nadace Vodafone navíc představí možnosti technologických řešení, kde nápadům a inovacím se nedává hranice.

Výraz hackathon pochází ze slov hack a marathon; jde o soutěž, při níž programátoři v omezeném čase pracují na vyřešení zadaného softwarového projektu. V posledních letech se hackathony zaměřují na vyřešení různých společenských problémů.

Každoročně v EU zbytečně vyhazujeme na 88 miliónů tun potravin v hodnotě kolem 143 miliard eur ročně.  V těchto propočtech navíc chybí náklady na tzv. externality, jako je zbytečné využívání přírodních zdrojů a pracovní síly potřebné k výrobě těchto potravin.

Po víkendové práci  na aplikacích proti plýtvání potravinami účastníci představí své projekty před odbornou porotou. Autoři nejlepších návrhů si odnesou věcné ceny od podporovatelů Food Waste Hackathonu: CZC.cz, IKEA, Nadace Vodafone a Mamma Coffee. Vítězný projekt získá navíc možnost dotáhnout svou práci v Laboratoři Nadace Vodafone pro rok  2017.

Partnery Food Waste Hackathonu jsou Asociace společenské odpovědnosti, INCIEN, Kokoza, Potravinová banka Praha, Sociologický ústav AV ČR a Zachraň jídlo.

Více informací naleznete také na webových stránkách www.glopolis.org.

Studie: Legislativní a politické procesy ve věci plýtvaní potravinami v ČR

Institut Cirkulární Ekonomiky ve spolupráci s Nizozemskou univerzitou Wageningen nyní pracuje na studii zaměřující se na problematiku, plýtvání potravinami v ČR. Ačkoliv je toto téma v ČR diskutované již několik let, tak i přesto nemusí být pro všechny zúčastněné strany lehké pochopit danou situaci a najít vhodné řešení pro vládní i nevládní orgány. Do roku 2016 byla provedena řada studií zaměřující se především na domácnosti či spotřebitele, tzv. Bottom- Up přístupem (přístup studií „zdola nahoru“).

Nová studie má za cíl podívat se na tuto problematiku z druhé strany v porovnání s  předchozími studiemi. Tedy přístupem „shora dolů“ (Top- Down přístup). Tato metoda bude implementovaná na základě obecného rámce vytvořené nizozemskými experty v environmentální politice: Arts B. aspol. (2006), kteří navrhnuli metodiku „čtyř stěn“ k pochopení a posouzení procesů, vlivů, zdrojů a pravidel ve zvolené politice, v tomto případě politice zabývající se plýtváním potravinami v České Republice.

Na základě této studie čtenáři budou moci pochopit jednotlivé propojení a možné řešení mezi hlavními hráči zabývající se tématem plýtvání jídla v ČR. V neposlední řade, je také důležité zmínit, že výzkum bude porovnávat a sbírat data o všech hlavních zúčastněných stranách na základě rozhovorů, pozorování a literární rešerše s hlavním zaměřením na neziskové organizace a jejich aktivity v rámci osvěty a prosazování změn s cílem redukce plýtvání potravinami v České republice.

CarolinaKoordinátorka projektu je Carolina Vosátková, kterou můžete v případě dotazů k projektu kontaktovat na emailové adrese carolinavosatkova17@gmail.com.