Archiv pro štítek: oběhové hospodářství

Největší lineární byznys risk? Orientace na prodej nových věcí i neschopnost inovovat.

Circle Economy Amsterdam, jedna z nejproaktivnějších nizozemských organizací věnující se cirkulární ekonomice, vydala report s názvem LINEAR RISKS, ve kterém identifikuje rizika systémů založených na principech lineární ekonomiky. Mezi základní rizika patří těžba nerostných a vzácných surovin bez jejich následné recyklace a navrácení do systému, orientace na prodej nových výrobků, selhání systémů spolupráce mezi aktéry nebo neschopnost inovovat.

Celá studie je ke stažení ZDE.

Záznam z webináře ke studii najdete na kanálu Youtube.

Otevíráme druhý ročník kurzu cirkulární ekonomiky na VŠCHT! Registrace do konce července.

Pojem „oběhové hospodářství či cirkulární ekonomika“ je v poslední době často skloňovaným výrazem jak na globální, tak lokální úrovni. Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Pochopit však jeho základní principy, které lze úspěšně aplikovat do praxe nemusí být snadné. A právě proto Fakulta technologie prostředí VŠCHT v Praze otevřela kurz nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávaní s názvem Oběhové hospodářství. Po úspěšném prvním ročníku odstartuje 7.9.2018 další ročník, na který je možné se zapsat již nyní.   

Kurz nabídne odpovědi na otázky, co skutečně oběhové hospodářství znamená, jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními. Zaměří se na to, jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a současně inovativní. Zároveň však poskytne účastníkům nejnovější informace z oblasti oběhového hospodářství a plány a vize z celosvětového hlediska i na lokální úrovni.

„Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost u nás i v EU. Podle nejnovějších odhadů by v EU přechod na oběhové hospodářství mohl k roku 2030 vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit 600 miliard EUR. Pro úspěšnou realizaci tohoto ambiciózního plánu je ale potřeba vytvořit novou generaci manažerů, lídrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí,“ dodává Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky. Kurz Oběhové hospodářství je určen pro manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro pracovníky na klíčových pozicích, kteří rozhodují o strategiích volených pro zajištění „resilience“ podniku a vyhledávání nových příležitostí. 

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT spolupracuje v rámci tohoto kurzu také s odborníky z praxe. Ti na přednáškách poukazují na konkrétní fakta, aktivity či překážky v realizaci skutečných projektů aplikací principů oběhového hospodářství. Odbornými partnery pro další ročník jsou Institut cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s., Asociace oběhového hospodářství a Veolia Česká republika, a.s. Druhý ročník kurzu proběhne pod záštitou dvou ministerstev, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Další ročník kurzu Oběhového hospodářství bude probíhat od září 2018 do května 2019. Je tvořen 11 celodenními výukovými bloky, dvoudenní exkurzí na Jižní Moravu a nebudou chybět ani exkurze do ZEVO Malešice a Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti stejně dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblastí, které se věnuje ve svém pracovním prostředí. Získá také komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství.

Na druhém ročníku kurzu zbývají stále volná místa! Praktické informace a registraci naleznete na webových stránkách: https://cv.vscht.cz/kurzy-cv/obehove-hospodarstvi. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Markétu Šerešovou, e: marketa.seresova@vscht.cz

Reakce na tiskovou zprávu: Ochránci přírody sbírají podpisy proti spalovně, mají jich přes 3400

V reakci na tiskovou zprávu, kterou vydala ČTK a převzal ji server Ekolist, týkající se tématu boje proti výstavbě nových spaloven v České republice cítíme povinnost vyjádřit se fakticky k argumentům, které jsou v tiskové zprávě obsaženy a které považujeme za nepravdivé.

Odkaz: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologove-sbiraji-podpisy-proti-spalovne-maji-jich-pres-3400


ARGUMENT: Po spálení odpadů třetina zbude v podobě strusky a toxického popílku, které se budou stejně muset uložit na skládku.

Ano, dokumentace EIA uvádí, tak jak to povoluje česká legislativa, že struska a popílek budou ukládány na skládky. Nicméně se jedná o (maximálně) 30 % váhových a 10 % objemových množství ze vstupů do ZEVO a jedná se o hygienizovaný inertní materiál, který je již v jiných zemích EU využíván jako stavební materiál. O stejném využití uvažuje i investor, pokud bude legislativa v tomto směru postupovat ve šlépějích západní Evropy. Je to trend, který je již zcela běžný a dlouhodobé testování využívání těchto materiálů v liniových stavbách (silnice, dopravní stavby aj.) v Dánsku uvádějí, že materiál nevykazuje známky ekotoxicity. Na VUT Brno probíhá řada výzkumů vázajících se na materiálové využití (Využití kameniva z vysokopecní strusky při výrobě asfaltových směsí, využití popílků ze spalin do polymerních správkových hmot, autoklávovaný pórobeton na bázi odpadních popelovin a recyklovaného skla aj.). Je tedy zřejmé, že trendem je využívat tyto výstupy materiálově. Využití materiálů ČEZ konzultoval s INCIEN v přípravných fázích projektu.

Údaj, že třetina odpadu je tvořena struskou a popílky je pouze konzervativním odhadem, protože například dle údajů z praxe ZEVO Malešice je produkce strusky asi 20 – 25 % ze vstupů odpadů. Navíc, jak bylo řečeno, budou výstupy preferovaně využívány materiálově do maximální možné míry a to i s recyklací magnetických i nemagnetických či barevných kovů. S tím je počítáno i v dokumentaci EIA.

Poznámka: V Holandsku funguje úmluva, tzv. Green deal (Dutch Green Deal Bottom Ash (IBA)) , kdy se holandská asociace odpadového hospodářství zavázala do roku 2020 všechny výstupy ze ZEVO použít jako stavební materiál.


ARGUMENT: Petice zmiňuje také to, že do ZEVO Mělník by mířily odpady z velké části Středočeského kraje, což by neúměrně zatížilo dopravu.

K tématu dopravy investor (ČEZ) prezentoval přesné propočty navýšení dopravy z obou směrů k ZEVO v rámci veřejného projednávání. Součástí dokumentace EIA je rovněž dopravní studie a ta detailně popisuje zatížení dopravou do ZEVO. Vzhledem k tomu, že investor nedokáže ovlivnit způsob dopravy do ZEVO, tak je s návozem odpadu do zařízení počítáno s variantami kombinované silniční a železniční dopravy. Přesný poměr silniční a železniční dopravy investor nedokáže ovlivnit, ale dokumentace počítá se dvěma krajními stavy. Jeden krajní stav je (nejméně ekologicky příznivý), že veškerý odpad bude přivezen po silnici (a to z okruhu 30 km svozovými vozy a ze vzdálenějších míst velkoobjemovými kamiony), a v tomto případě by celkový nárůst dopravy činil 180 vozů (jak ukazuje snímek na straně 29 v prezentaci, tak by se jednalo pouze o řád procent) při započtení jízd tam i zpět. Škvára se bude odvážet po železnici. V případě využití železnice (má smysl více než 30 km od ZEVO) budou počty mnohem nižší. Tyto dva krajní stavy jsou popsány v prezentaci na straně 27. a 28. Čísla o dopravě jsou veřejně přístupná na prezentaci z veřejného projednávání EIA z 8. března 2018.

Odkaz: https://www.cez.cz/edee/content/file/zevo/zapisy/180307-zevo-eme_vp_prezentace-cez_03.pdf

Kapacita zařízení musí být navržena jak pro nejbližší spádové oblasti, tak pro potřeby kraje. Dále kapacita zařízení reflektuje míru, při které je sofistikované čištění spalin v souladu s ekonomickou udržitelností.


ARGUMENT: Materiály předložené společností ČEZ neobsahují konkrétní technologie, které bude zařízení využívat. 

Současným trendem zeleného veřejného zadávání není poptávání přesných výrobků, ale poptávání řešení. Předkladatel projektu tak představil záměr a konkrétní technologie budou soutěženy v rámci VŘ jako komplex nejvhodnějších dostupných metod v daném čase. Tyto principy jsou i v souladu s cirkulárním veřejným zadáváním, které se testuje v Nizozemí v rámci tzv. Green deals (GD číslo 159, (Více informací:  http://www.greendeals.nl/gd159-circulair-inkopen-meer-waarde-voor-de-hele-keten/).

ČEZ jako sektorový zadavatel je povinen naplnit legislativní požadavky. V dokumentaci jsou popsány logické celky, u kterých je v EIA dokumentaci dopsáno, že budou sestaveny dle BAT. Technologie podobného rozměru také musí plnit přísné BREF limity.


Názor INCIEN a doplňující informace:

Tisková zpráva nevyjadřuje postoj všech nevládních neziskových organizací. INCIEN se s touto zprávou neztotožňuje a zastává opačný názor. ZEVO Mělník je projekt, který je z pohledu cirkulární ekonomiky hodnocen pozitivně z několika důvodů:

 • Nejedná se o prostou spalovnu, ale zařízení na energetické využívání odpadů, které při sledování nejnovějších trendů neprodukuje vůbec takové množství odpadů, jaké neziskové organizace uvádějí, a zároveň zapadá do energetického mixu ČR.
 • Zařízení vhodně doplňuje teplárenskou lokalitu Mělník, která je napojena v souladu s pilíři státní energetické koncepce na centrální zásobování teplem a odpady tak mohou nahradit v současnosti používané uhlí. Pokud do celkové koncepce zdrojů nebude zařazeno ZEVO, tak bude dodávka tepla zabezpečena jiným uhelným zdrojem, který bude k zajištění požadovaného množství tepla spotřebuje asi 3000 vagonů uhlí ročně. Uhlí je fosilní zdroj, u kterého je v moderní energetice trendem odklon a zároveň je prolamování limitů těžby v ČR velmi aktuálním tématem, vůči kterému se staví nejen neziskový sektor, ale i široká veřejnost.
 • Bojktování energetického využívání dává volné pole pro skládkování, které je v současnosti největším problémem a nejméně preferovanou možnosti nakládání s odpadem.
 • Vzhledem k plánu EU a balíčku oběhového hospodářství se mluví o kombinaci 65 % recyklaci, 25 % energetické využívání a 10 %. Z toho jasně vyplývá, že české kapacity mohou být dvojnásobně navýšeny bez narušení plánů recyklace. Současně však mluvíme stále jen o komunálních odpadech a ne o průmyslových. Diskutovat o nadkapacitách ZEVO či využívání pojmu „megaspalovna“ tak není na místě. Vše je v souladu s cíli EU.

Alternativou ZEVO je dle neziskových organizací MBÚ: 

 • Toto zařízení nemá ekonomické ani environmentální opodstatnění. Výstupy MBU jsou: recyklovatelné složky (10 – 20 %), tuhé alternativní palivo a podsítná (kompostovatelná) složka, která je však stejně využívána jen na rekultivace skládek. O tuhé alternativní palivo nemají (dle nejnovějších informací a názoru účastníků Dnů teplárenství) žádné zařízení v ČR zájem. Uplatnění vytříděných složek je sporné (vysoká míra nečistot), což jasně naznačuje pro ekonomickou neudržitelnost.
 • Stavba podobných zařízení může snížit míru třídění (obyvatelé nabydou dojmu, že je po nich odpad dotřiďován a nemusí se tak do třídění zapojit). INCIEN se vážné obává, že by podobná zařízení ovlivnila míru třídění odpadů v domácnostech a výrazně jej nedoporučuje.

Velmi negativně hodnotíme záměrné manipulování veřejnosti ve věci negativní komunikace zařízení na energetické využívání odpadů, které odsouvá pozornost od skládek, které jsou nejméně preferovanou možností. Spalování a skládky jsou na stejné úrovni – nejméně preferovaná možnost nakládání s odpadem. V ČR však žádná SPALOVNA komunálních odpadů nestojí. Prosté spalování využívají jen některé spalovny nebezpečných odpadů. Všechna zařízení využívající energetický potenciál odpadů jsou tedy lepším řešením než skládky a nemáme ani nadkapacity, o kterých se mluví. I pokud budou realizovány známé projekty ZEVO (rozšíření ZEVO Malešice, Komořany, Mělník, rozšíření SAKO Brno o třetí linku), tak stále nebudou kapacity dostatečné k cílům odklonění odpadů ze skládek. Plánované kapacity nikterak neohrozí naplňování cílů recyklace a balíčku cirkulární ekonomiky.

ZEVO Mělník také realizuje společnost ČEZ na poptávku Středočeského kraje, kdy Strategie POH Středočeského kraje uvádí jako prioritní oblasti:

 • zásadní omezení skládkování,
 • zajištění energetického využití směsných komunálních odpadů,
 • důsledná podpora odděleného sběru a recyklace využitelných KO,
 • zajištění nakládání s BRKO – rostlinného původu.

Porovnání ZEVO a skládky:

ZEVO Skládka
97 tisíc tun škváry / 15 tisíc tun popílku

 • škvára monitorována a certifikována,
 • potenciál pro využívání škváry jako sekundární materiál ve stavebnictví,
 • potenciál pro využití popílku (stavebnictví)

 

(navíc z praxe vyplývá, že se nejedná o třetinu, ale jen asi 20 – 25 % hmotnosti vstupů).

320 tisíc tun odpadů
10 % objemové hmotnosti (škvára + popílky) 100 % celkové objemové hmotnosti
30 % hmotnosti celkové 100 % hmotnosti celkové
separované železné / neželezné kovy (3 %) = potenciál vytřídění pro 9 tis tun / rok 0 %
kontrolovaný proces produkce dioxiů zahoření skládek je kvantifikováno na počet 3 požáry denně v ČR s nemožností měřit dopady (produkce toxických látek v kouři aj.)
Kontrolovaný proces nakládání s výstupy ze spalovny Nekontrolovatelný a nekontrolovaný proces línání do podzemních vod, litteringu, úniku metanu, ekologické zátěže.

 

Zpracovala: Soňa Jonášová, 9. Května 2018

 

 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: TEORIE A PRAXE V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

13. ročník krajské konference o odpadovém hospodářství

Cílem konference je poskytnout zástupcům samospráv měst a obcí aktuální informace o odpadovém hospodářství
na úrovní České republiky a Ústeckého kraje ve vybraných oblastech odpadového hospodářství. Hlavním ideovým
programem konference jsou možnos spolupráce samospráv měst a obcí v oblas odpadového hospodářství, a to formou představení prakckých ukázek a zkušenos již realizovaných a úspěšně fungujících forem spolupráce obcí v různých územích České republiky.

Za INCIEN přednášela Laura Mitroliosová na téma: Oběhové hospodářství na obcích v praxi

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Celorepublikové setkání CSS

Cílem setkání je sdílení zkušeností, vzájemné učení a síťování mezi CSS napříč ČR. Mezi kolegy a kolegyněmi v CSS je řada nejlepších zkušeností a dovedností, které mohou být inspirativní a přenositelné mezi jinými centry. Dalším cílem setkání je prohloubení znalostí a dovedností v průřezových tématech, které usnadní a zefektivní práci každého centra. Neméně důležitým cílem je také propojení a navázání kontaktů mezi CSS, které i po setkání budou moci zůstat v kontaktu a přispět tak k udržitelnosti dopadů projektu i po jeho ukončení.

Za INCIEN Laura vede workshop:

Odpadové hospodářství: Přechod na oběhové hospodářství.
Workshop se zaměří na odpad nejen jako zátěž, ale i jako zdroj a příležitost. Na workshopu bude sdílena dobrá praxe při minimalizaci vzniku komunálního odpadu, opětovného využití odpadu v obci, chytrá řešení odpadového hospodářství, dopady legislativního zákazu skládkování, dotační příležitosti z OP Životní prostředí 2014-2020 a systém „zaplať, kolik vyhodíš“.

PARTNEŘI: Konference Předcházení vzniku odpadu

CO CHYSTAJÍ?Předcházení vzniku odpadů Logo

Konference Předcházení vzniku odpadu se koná letos již po čtvrté. Program konference chystáme s jasnou myšlenou: ukázat, že TO JDE! I přesto, že předcházení vzniku odpadů a zavedení principů oběhového hospodářství může snižovat náklady a v mnoha případech generovat zisk, pořád v České republice narážíme na neochotu změnit legislativní prostředí a strach z prvotní potřebné investice. Cílem konference je ukázat dobré příklady implementace principů cirkulární ekonomiky a opětovného použití odpadů v podnikatelské praxi.

KOMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena pro pracovníky v odpadovém hospodářství, zástupce firem a samospráv a hlavně všechny, co oběhové hospodářství v naší republice vítají. Na konferenci se potkáte se zástupci Ministerstva životního prostředí a průmyslu, kontrolními orgány, představiteli firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskovými organizačními, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

INCIEN: Zahájení kurzu Oběhové hospodářství

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze pořádá kurz nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství.

Jako partneři se na přípravě a realizaci kurzu podílejí:
Institut Cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s. a Česká asociace oběhového hospodářství.

 

Untitled-11 (šířka 450px)                    logo_suez_barevné (šířka 450px)              _aobh (šířka 450px)

Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU. Podle nejnovějších odhadů by v EU přechod na oběhové hospodářství mohl k roku 2030 vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit  600 miliard EUR. Avšak pro úspěšnou realizaci tohoto ambiciózního plánu je potřeba vytvořit novou generaci manažerů, leadrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí.

Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Adaptace průmyslu a obchodu na globální výzvy, které přináší např. změna klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele stejně tak jako pro nadnárodní společnosti. Mnohé firmy již principy oběhového hospodářství uvádí jako prioritní pilíře rozvoje. Ale co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Kurz přináší účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové. 

 Odborný garant kurzudoc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA.

Organizační zajištění kurzu: Mgr. Markéta Švančarová

Rozsah kurzu: září 2017 – červen 2018, 13 celodenních výukových bloků

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

Profil absolventa: 

Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí, bude mít komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí.

Podzimní semináře ODPAD ZDROJEM se zaměří na vodní hospodářství

Tradiční podzimní semináře o vodním hospodářství měst, obcí i průmyslu v letošním roce zaměří pozornost na hojně diskutované téma oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky). Pro velký zájem o téma cirkulární ekonomiky a v souvislosti s velmi aktuálními otázkami změn klimatu a sucha, které postihlo i Českou republiku, pořádá INCIEN ve spolupráci s firmou ASIO sérii seminářů zaměřených právě na téma vodního hospodářství. Propojen tak bude moderní přístup, ekoinovace a nejnovější trendy s hlubokými poznatky z praxe, zkušenostmi a legislativním přehledem, což účastníkům poskytne jedinečný komplex informací. 

Voda, jeden z esenciálních zdrojů nutných pro přežití celé populace, se v posledních letech skloňuje v kombinaci se slovy jako „nedostatek“ či „znečištění“. Situace nebude nikterak lepší, pokud bude dlouhodobá světová spotřeba pokračovat tak neudržitelným způsobem, jakým probíhá v dnešních dnech. Navíc je však doplněna o zcela neefektivní a často úplně chybějící recyklaci a recirkulaci. Opětovné využití vodních zdrojů, šetření při spotřebě a taktéž využívání vod vyčištěných a dešťových v maximální míře, je klíčové pro udržení ekonomické stability, zajištění zemědělské produkce a zdraví životního prostředí i obyvatelstva. Využívání potenciálu odpadních vod v sobě navíc skrývá revoluční možnosti pro recyklaci energií i nutrientů, u nichž v nejbližší době hrozí jejich skutečný nedostatek.

Na seminářích se zaměříme na ryze praktické informace, které poskytnou účastníkům přehled o aktuálním dění a seznámí je s výhledem do blízké budoucnosti vodního hospodářství a cirkulární ekonomiky. Ta je totiž příležitostí pro mezioborovou spolupráci, zpomalení neudržitelného rozvoje a nalezení ekonomických benefitů díky základním principům selského rozumu.

ODPAD ZDROJEM

       … aneb cirkulární ekonomika a ekoinovace i ve vodním hospodářství měst, obcí a v průmyslu.

Termín               

24. 10. 2017 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava,  Chemická (Ekonomická) 952, Praha 4 – Kunratice

26. 10. 2017 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, Brno

„Cirkulární ekonomika … všichni o ní vykládají, ale málokdo ví, co si přesně pod tímto pojmem má představit…“

Vize akce

 • Cílem akce je srozumitelně představit principy cirkulární ekonomiky, jasně, prakticky a se zaměřením na udržitelné příležitosti na lokální úrovni.
 • Dalším cílem je představení tématu vodního hospodářství a využití potenciálu (materiálového i energetického) srážkových a odpadních vod v duchu 3-R RECIRKULACE, REGENERACE, REKUPERACE, RECYKLACE.
 • Diskutována bude i aktuální legislativa vodního hospodářství a cirkulární ekonomiky.

A v neposlední řadě, část bude vyčleněna na novinky v legislativě pro vodní hospodářství.

Témata a řečníci

Cirkulární ekonomika a aktuální legislativa
Ing. Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.

 • Představení tématu, aktuální informace, návaznosti aneb kam směřujeme v oblasti recyklace surovin, energie a dalších zdrojů (včetně vody) a hospodaření sodpady, Zákony o vodách a o odpadech a možnosti jejich aplikace při recyklaci a využití vyčištěné a odpadní vody.

Energetický pohled na koloběh vody a jeho vliv na srážky
Ing. Michal Kravčík, CSc., Rain for Climate

 • Všechny zdroje vody, které jsou na obydlených kontinentech planety Země, pocházejí z deště. Tam, kde jsme krajinu vysušili, přestává pršet, protože vyschlá krajina mění energetické toky v hraniční vrstvě atmosféry. Energetické toky v atmosféře ovlivňují tvorbu mraků a změny v rozdělení srážek. Paradoxně nejintenzivnější vysušování krajiny probíhá v městech a obcích, kde jsme historicky rozvinuly sofistikované systémy odkanalizování veškeré srážkové vody. Pokud se ze středně velkého města v České republice v době intenzivního deště odkanalizuje 100 tisíc m3 srážkové vody, hned druhý den při jasné obloze město vyprodukuje desítky GWh tepla do atmosféry a prohřeje se.

Je velkou výzvou pro územní rozvoj a strategické plánování měst a obcí najít způsob jak využívat srážkovou vodu na zastavení přehřívání měst, zlepšování mikroklimatu, zlepšení kvality ovzduší a vrácení původního charakteru srážek do krajiny.

Udržitelnost v oblasti čištění odpadních vod
Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.

 • V současnosti řešené otázky ohledně udržitelnosti, např. ekonomické a sociální hranice centrálního a decentrálního čištění odpadních.
 • Nové technologie k dosažení cílů v oblasti 3-R při recyklaci použitých vod např. MBR, RO.

Technická řešení recyklace  použitých a srážkových vod – praktické příklady
… technologové firmy ASIO, spol. s r.o.

 • Recyklace nutrientů – novinky v recyklaci fosforu.
 • Recyklace prádelenských vod.
 • Využití srážkových vod v technologických procesech.

Kaly a cirkulární ekonomika
Ing. Karel Hartig, CSc.,  Sweco Hydroprojekt a.s.

 • Využívání kalů a recyklace vod přináší potenciál, jehož hodnota narůstá zejména v souvislosti se změnou evropské legislativy, megatrendy jako je změna klimatu a efektivita využívání primárních zdrojů. Maximálního využití energie a materiálů v kalech však můžeme dosáhnout jen díky koncepčním řešením, efektivní spolupráci a aplikaci nejnovějších inovací do praxe. V rámci přednášky budou představeny nejnovější aktuality týkající se tématu cirkulární ekonomiky v praxi městského vodního hospodářství a představen bude modelový projekt, který díky principům cirkulární ekonomiky kloubí ekologické dopady s udržitelným ekologickým modelem a je aplikovatelný v podmínkách České republiky.

Čas: 09:00 – 14:00

Účastnický poplatek

Vložné 1900,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář). V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 200,- Kč (+ poštovné).
Semináře jsou zařazeny do
– programu celoživotního vzdělávání ČKAIT  – 2 body
– programu celoživotního vzdělávání ČKA – 1 bod

Způsob platby

Převodem na účet (číslo účtu: 2108725467/2700 – jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular.

Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.

 

Ohlednutí za PAYT TOUR 2017: Semináře v obcích o tom, jak zatočit s odpadem

Cílem PAYT TOUR 2017, tedy semináře v obcích o tom, jak zatočit s odpadem byl jasný – ukázat obcím, jak efektivně nakládat s odpadem s cílem jeho maximálního odklonu od skládek a využití potenciálu, který v sobě skrývá. V dubnu a květnu uspořádalo Ministerstvo životního prostředí a Institut Cirkulární Ekonomiky ve všech krajích třináct seminářů zaměřených na chytrá řešení odpadové problematiky v obcích.

Odborníci seznamovali především zastupitele měst a obcí a pracovníky odpadového hospodářství a technických služeb s moderními způsoby nakládání s odpady a s motivačními systémy plateb od občanů. Seminářů se celkem zúčastnilo více než šest set účastníků, což potvrzuje velký zájem samospráv o odpadové hospodářství.

Nakládání s odpady je v rozpočtech obcí a měst významnou položkou. Samy obce tak mají zájem na snižování množství směsného komunálního odpadu, což je ostatně cílem ministerstva a je to i v zájmu Česka jako takového.

Tento trend je možné podpořit prostřednictvím motivačních systémů plateb od obyvatel. Systémy „zaplatíš, kolik vyhodíš“ („pay as you throw“ – PAYT) a systémy sběru odpadů od domů tzv.„Door-to-door“ mohou přispět k omezování produkce směsného komunálního a zlepšení třídění odpadů.

Skládkování odpadů bude jednoznačně částí odpadového hospodářství, která by měla být prostřednictvím strategických, legislativních, ekonomických a dalších nástrojů poměrně radikálně utlumována. Nejenže je nevhodné z hlediska životního prostředí a nepřináší pracovní místa, ale jedná se rovněž o neefektivní plýtvání surovinami.

Na změny se musí obce důkladně připravit. Potenciál pro zlepšení a aplikaci funkčních řešení, která pomohou s úsporami, je značný. Řada obcí v České republice přistupuje k odpadovému hospodářství velmi aktivně a nalezla způsoby úspory peněz i při současném zlepšení služeb. Příklady dobré praxe byly rovněž tématem seminářů.

Zavádět chytré hospodaření s odpadem a motivovat obyvatele obcí k minimalizaci objemu odpadu a tím i plateb pomohou obcím také dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

PAYT TOUR 2017 – 13 měst, přes 600 účastníků, velký zájem o chytrá řešení odpadového hospodářství

Co zaznělo na seminářích

 1. Co je PAYT a „door-to-door“?

PAYT je zkratka pro anglický výraz „pay as you throw“, tedy „zaplať, kolik vyhodíš“. Jedná se o systém zpoplatnění obyvatel, který je obvykle vázán na sledování produkce směsného komunálního odpadu. PAYT není způsob sběru.

Door-to-door je označení pro systém sběru odpadů, nejedná se o systém zpoplatnění občanů. Podstatou systému „door to door“ („ode dveří ke dveřím“) je snížení vzdálenosti od místa vzniku odpadů v domácnostech ke sběrnému místu tříděného odpadu a k místu sběru směsného odpadu.

 1. Jak představit a vysvětlit předcházení vzniku odpadů občanům?

Velmi důležitá je v tomto případě osvěta a průběžné poskytování informací k tomuto tématu (prostřednictvím seminářů, obecního zpravodaje, webových stránek obce či např. školních akcí). Za tímto účelem vydalo MŽP průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti a na komunální úrovni nebo letáky pro občany zaměřené na předcházení vzniku odpadů v domácnosti apod.

 1. Kde můžeme najít ověřené příklady dobré praxe z obcí?

Příklady dobré praxe lze nalézt například na stránkách:

PAYT TOUR 2017 – Zaplať, kolik vyhodíš!

Seminář MŽP k chytrým systémům odpadového hospodářství v obcích

Ministerstvo životního prostředí uspořádá v průběhu letošního dubna a května 13 seminářů k chytrým řešením pro odpadové hospodářství, zavádění systémů PAYT („Pay as you throw“ – „Zaplať, kolik vyhodíš“), „Door to door“ („Sběr ode dveří ke dveřím“) a financování projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 Prioritní osy 3 „Odpady, materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“.

Náplň seminářů

Na seminářích (konferencích) zástupci obcí získají informace k financování projektů z odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v návaznosti na aktuální výhled odpadového hospodářství v ČR ve vazbě na projednávané strategie EU (oběhové hospodářství) a praktické příklady zavádění chytrých řešení v odpadovém hospodářství se zaměřením na systémy „Door to door“ a „PAYT“, jejichž cílem je snížit množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí. Obce jsou v aktivitách chytrých řešení odpadového hospodářství společně se svými organizacemi hlavními potenciálními žadateli o podporu z OPŽP.

Cílové skupiny
 • starostové, místostarostové, členové rad a zastupitelstev obcí,
 • pracovníci obecních úřadů,
 • zástupci krajů,
 • pracovníci obcí a krajů se zodpovědností za odpadové hospodářství a financování projektů z odpadového hospodářství,
 • zástupci technických služeb měst a obcí.
Přednášející

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR, zástupci obcí, společností poskytujících inovativní řešení pro odpadové hospodářství.