Archiv pro štítek: soutěž

Vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE (jsme součástí)

Dne 6. června v Praze ve Valdštejnském paláci proběhne vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje.

 

Soutěž je určena výrobním podnikům, stavebním firmám, provozovatelům služeb, obcím a orgánům veřejné správy stejně jako žákům a studentů všech typů škol a mimoškolních zařízení. Příjem soutěžních projektů, prací a návrhů byl otevřen od ledna do konce března 2019.

 

Vstup na uvedenou akci je pouze pro registrované.

Více informací o soutěži naleznete zde.

Soutěžíme o E.ON Energy Globe. Loni nám uteklo vítězství o fous.

V loňském roce jsme se přihlásili do soutěže E.ON Energy Globe, která oceňuje nejlepší ekologické projekty. Přihlásili jsme náš nápad uzavřeného nakládání s bioodpady ve městě Brně, který se umístil na druhém místě a letos to zkoušíme znovu. I přes fakt, že i sami organizátoři označili projekt za moc ambiciozní a vizionářský, tak se nám podařilo dostat do fáze realizace prvních pilotních fází a v Brně se bude již co nevidět dočišťovat první bioplyn vyrobený z odpadů, který bude pohánět městskou hromadnou dopravu.

Cílem projektu je dokázat, že česká města mají obrovský potenciál pro zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe. Tyto principy stojí, mimo jiné, na využívání odpadních materiálových toků jako zdrojů – v tomto případě zdrojů pro pohon dopravy. Projekt vyzdvihuje netradiční cesty propojení odpadového a vodního hospodářství města se zajištěním ekologické dopravy s velkými benefity pro společnost (snížení produkce CO2 a emisí z dopravy).

Tento projekt navazuje na studii proveditelnosti využití kalu z brněnské čistírny odpadních vod a biologicky rozložitelných odpadů vyprodukovaných na území města Brna. Studie ukázala, že v současné situaci je v Brně značná část energetického potenciálu těchto surovin nevyužita. Ve městě Brně je v současné době v provozu již 160 autobusů s pohonem na CNG. Kdyby byl využit veškerý potenciál kalů a biologicky rozložitelných odpadů k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan, bylo by možné ročně získat 5 047 500 m3 biometanu, který by mohl pohánět 155 autobusů na CNG. Brno, by tak mohlo jít cestou obnovitelných zdrojů v dopravě a zbavit se závislosti na využívání fosilních paliv, což je obrovský trend moderní energetiky.

V České republice se o využití bioplynu k produkci biometanu a jeho použití v hromadné dopravě hovoří již několik let, avšak doposud nebyl žádný projekt realizován. Abychom pomohli tento stav „rozhýbat“, rozhodli jsme se iniciovat pilotní projekt ve městě Brně, které má pro využití biometanu v městské hromadné dopravě ideální předpoklady. Studii proveditelnosti jsme představili Komisi smart city Rady města Brna, dále vedení společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a vedení společnosti Dopravní podnik města Brna. Projekt se setkal u všech dotčených stran s pozitivním ohlasem a ve spolupráci s českou výzkumnou společností MemBrain, která nabídla k zapůjčení testovací membránovou jednotku, započala v druhé polovině roku 2017 příprava pilotního projektu.

V rámci pilotního projektu je v plánu umístit v prostorách čistírny odpadních vod v Modřicích membránovou jednotku, s produkční kapacitou 6 m3 biometanu za hodinu. Bioplyn, jehož původ je v anaerobním zpracování čistírenských kalů, poskytne k testování společnost Brněnské vodárny a kanalizace. Dopravní podnik města Brna vyčlení k testování 1 linkový autobus s pohonem na CNG, který bude jedenkrát za den plněn v prostorách ČOV.

V průběhu přípravy pilotního projektu jsme narazili na množství překážek technického, administrativního a legislativního charakteru, které se nám povedlo jednu po druhé vyřešit a aktuálně probíhá projekční příprava s cílem získat potřebná povolení a spuštění pilotní jednotky v polovině roku 2018. Obdobný projekt nemá v České republice obdoby a troufáme si tvrdit, že díky zájmu odborné veřejnosti včetně Ministerstva životního prostředí, se nám průběžně daří razit cestu ekoinovačním projektům tohoto rázu v České republice.

A jaké má náš projekt přínosy? 

Cílem projektu je dostat do povědomí odborné i laické veřejnosti možnost efektivního energetického využití bioodpadu a přispět k multiplikaci takových projektů na území České republiky. Tohoto cíle hodláme dosáhnout prostřednictvím realizace pilotního projektu a následné mediální prezentace výsledků. Zároveň je klíčem k úspěchu spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými stranami, která se podařila rozhýbat díky nestranné pozici realizátorů projektu, které motivuje zejména dobrý úmysl a vize přínosů, které cirkulární ekonomika v praxi přináší na úrovni měst. Metodika prosazení projektů se může stát návodem pro další města a obce, které budou podobné projekty realizovat.

V čem je projekt jedinečný, inovativní, v čem se odlišuje od jiných obdobných projektů?

Projekt je jedinečný v tom, že v rámci něho dochází ke koordinaci mnoha zainteresovaných stran, které mají na výsledku projektu zájem. Žádný podobný projekt v České republice zatím nevznikl především díky obtížné koordinaci subjektů z různých oborů a díky legislativním a administrativním překážkám, které je nutné vyřešit. Úspěšně realizovaný pilotní projekt může být velmi užitečnou „prošlapanou cestou“ subjektům, které mají rovněž vhodné předpoklady k využití energie z kalů či bioodpadů v hromadné dopravě, avšak neměly dostatek informací k jeho realizaci.

Základním předpokladem a hlavním cílem projektu je i jeho replikovatelnost. Projekt sám o sobě naplní svůj smysl, pokud bude replikován dalšími subjekty.

Jak projekt přispívá k úspoře energií či ochraně životního prostředí?

Pokud dojde ke splnění cíle projektu a jeho dobrý příklad přispěje ke vzniku více provozních jednotek po celé České republice, bude pozitivní dopad na životní prostředí značný. Využitím doposud nevyužitého energetického potenciálu bioodpadu k produkci biometanu a jeho použití v dopravě může ročně v České republice uspořit, soudě podle potenciálu města Brna, řádově desítky tisíc tun CO2, které poplyne z náhrady řádově jednotek až desítek milionů m3 zemního plynu obnovitelným biometanem pocházejícím z domácích zdrojů. Pozitivní dopad má i odklonění biologických odpadů ze skládek, kde se rozkládají nekontrolovaně a způsobují emise metanu do ovzduší. Metan je mnohonásobně  (asi 21x) horším skleníkovým plynem než zmíněné CO2. Zbytek po anaerobním zpracování kalů či bioodpadů – tzv. digestát – je možné zbavit vody a pevnou složku dále energeticky využít pomocí pyrolýzy, čímž se zajistí i finální sterilizace bioodpadů. Další nakládání s kaly a možnosti využití inovativních technologií je součástí relaizace obdobných projektů. Projektový tým klade důraz na uzavření cyklu živin i energií do maximální možné míry.

FINANČNÍ UKAZATELE

Předpokládaná finanční náročnost projektu

Náklady na realizaci projektu se skládají z následujících složek:

 • projekční činnost před instalací pilotní jednotky
 • náklady na dopravu, instalaci a zprovoznění
 • Provozní náklady na elektrickou energii a pravidelnou údržbu v průběhu testování
 • Náklady na demontáž a odvoz pilotní jednotky
 • Náklady na vznik informačních materiálů, webových stránek a informační kampaň

Celkově jsou náklady za dobu provozu pilotní jednotky odhadnuté na 700 tis. Kč

Jelikož se jedná o pilotní projekt, který má za hlavní cíl vyzkoušet funkčnost zařízení a „prošlapat cestu“ k jeho realizaci, není v rámci pilotního testování kalkulováno s finančními přínosy. Pokud vezmeme v úvahu následné provozování již plně funkčních provozních jednotek, předpokládáme, že projekty budou pro jejich provozovatele ziskové.

Představený projekt má především nefinanční přínosy. Jeho úspěšná realizace může sloužit jako silný impuls k realizaci již plně provozních jednotek a ve svém důsledku povede k mobilizaci kapacit pro efektivní energetické využití bioodpadu přesně v duchu konceptu cirkulární ekonomiky. Úspěšně realizovaný pilotní projekt tak na strategické úrovni povede k větší míře energetické soběstačnosti České republiky a pomůže k naplnění cílů České republiky vůči evropskému a světovému společenství v oblasti omezování emisí CO2 a efektivního nakládání s odpady. Projekt je taktéž v souladu s cíli Balíčku oběhového hospodářství, který se zaměřuje na minimalizaci odpadů ukládaných na skládky (až 40 % směsných komunálních odpadů tvoří bioodpad, který se v našem projektu stává zdrojem pro výrobu biometanu) a zvýšení míry recyklace.


Hlavním motivem pro práci na tomto projektu byla snaha řešit neutěšený stav nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v České republice včetně potřeby řešit koncové nakládání s kaly, neboť se předpokládá, že v rámci předběžné opatrnosti nebude možné neupravené kaly ukládat na zemědělskou půdu. Inspiraci pro navržené řešení nabrali jeho autoři na zahraničních studiích ve Finsku a v Holandsku. Projekt byl ještě v minulých dvou letech vznešenou vizí, která se ale díky ustavičné práci realizátorů, jež obsahuje i prezentace na významných konferencích (Konference ODPAD ZDROJEM 2018, Urban Intelligence, Murcia 2/2018, Konference čisté mobility – organizátor MŽP, Loučeň 4/2018 aj.) stala hojně diskutovanou. Zájem o informace o projektu projevilo jak MŽP ČR, které v současnosti úzce spolupracuje s realizačním týmem, neboť nápad považuje jak za inovativní a v ČR neozkoušený, tak za velmi praktický a řešící několik palčivých problémů dneška, tak i MŽP SK, které by rádo koncept převzalo na Slovensko.

Bedlivě tedy budeme čekat na hodnocení odborné komise a třeba se na nás letos štěstí usměje!

Za autorský tým projektu: Soňa Jonášová a Petr Novotný.

 

PARTNER: „Uzávěrka soutěže Přeměna odpadů na zdroje“

DEJME NOVOU ŠANCI DRUHOTNÝM SUROVINÁM

Ministerstvo průmyslu a obchodu oceňuje inspirativní projekty, které dávají druhotným surovinám další šanci. Cílem soutěže je hledat nové cesty k šetrnému nakládání se zdroji a jejich opětovnému využívání.

Přihlášky do soutěže příjímáme do 31. března 2018

Soutěžní kategorie:

I. Výrobní podniky,

II. Stavebnictví,

III. Projekty veřejné správy,

IV. Studenti VŠ,

V. Studenti VOŠ, SŠ, SOU,

VI. Žáci ZŠ, ZUŠ a DDM nebo dalších organizací volnočasových aktivit,

VII. Videoprojekty žáků ZŠ, organizací volnočasových aktivit, studentů VOŠ, SŠ a SOU

Neotálejte, buďte mezi prvními, kdo se přihlásí do soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Nový beton a malta vyrobené ze stavebního odpadu, víceúčelové odolné desky z použitých kabelů nebo svatební šaty z plastu, originální oděv z gramofonových desek, iglú sestrojené z roliček toaletního papíru – to jsou některé z projektů, které loni zabodovaly v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Účelem soutěže Přeměna odpadů na zdroje je povzbudit firmy, obce a studenty, aby kreativně přemýšlely, jak použité materiály a nefunkční výrobky znovu využít. Ministerstvo proto vyhlásilo již druhý ročník této soutěže.

Podle statistických dat z r. 2016 se nakládalo v České republice celkem s 34,4 mln tun odpadů. Znovu využít jsme dokázali 80 % z nich. Velký podíl na tom má recyklace a využívání stavebních materiálů, které tvoří polovinu všech odpadů.

V oblasti komunálního odpadu je však situace jiná. Každý Čech po sobě zanechal v přepočtu 339 kilogramů komunálního odpadu. Přibližně polovina komunálních odpadů končí na skládce, což je neekologický a nevhodný způsob likvidace. Obyvatelé ČR vytřídili přibližně 49 kg na osobu (konkrétně 15 kg papíru, 12 kg skla, 12 kg plastů, 3 kg kovů a 7 kg ostatních odpadů).Situace v Evropské unii (EU) není příznivější. EU v roce 2014 (data za rok 2016 nejsou zatím k dispozici) po sobě zanechala 2 320 mil. tun odpadů, což je nejvíce od roku 2004 – polovina z toho putovala na skládky. Skládkováním odpaduztrácí Evropa i ČR velmi cenné materiály, jejichž primární zdroje jsou v Evropě značně omezené nebo se zde vůbec nevyskytují a musí se dovážet.

„Jsme si vědomi toho, že zdroje nejsou bezedné, a proto by udržitelné nakládání se surovinovými zdroji mělo být naší prioritou. Česká republika nemá dostatek všech potřebných surovinových zdrojů, o to více se musí snažit existující zdroje znovu efektivně využívat,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Hlavním cílem soutěže je protou pozornit na nutnost přechodu ČR k oběhovému hospodářství, kam se nyní ubírá nejen Evropská unie, ale i vyspělé země celého světa. Otázka, co s odpady je o to ožehavější, že Čína oznámila zákaz dovozu vybraných odpadů z celého světa i ze zemí EU. Zákon o odpadech navíc od roku 2024 skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů zcela zakáže.

K zamyšlení nad dalším praktickým využitím různých druhů použitých materiálů a výrobků s ukončenou životností soutěž loni přiměla 127 firem a škol.Stříbro v kategorii Nejlepší výrobek z druhotné suroviny získala česká rodinná firma Replast. Z recyklovaných PVC kabelů vyrábípodlahové desky, po kterých chodí návštěvníci koncertů Rolling Stones či Lady Gaga. Čeští řidiči se s jejich výrobky denně setkávají na dálnicích v podobě vodicích prahů, retardérů a podstavců pod dopravní značky. Podlahové desky z Replastu pokrývají plochy mnoha světových sportovních stadionů (například mnichovský olympijský stadion), pontonové desky Replastu využili také organizátoři oslav 70. výročí vylodění v Normandii. Kromě veteránů po nich kráčely takové osobnosti jako bývalý americký prezident Barack Obama,ruský prezident Putin či královna Alžběta II.

„Zpracujeme staré kabely nebo jejich výrobní odpady, oddělíme plast a kov. Kovový podíl putuje do hutních provozů a plast zahřejeme a zpracujeme do více než 100 různých výrobků. Ty po ukončení životnosti můžeme znovu rozemlít a v určitém poměru opětovně zapracovat do nových výrobků. Proces je takřka nekonečný,“ říká majitel firmy Zdeněk Blažek.

„Těšíme se na letošní projekty, které mohou udat směr, jak odpovědně přistoupit k využívání surovin, jež máme. Ať už se to týká kreativního zpracování plastů, papíru, kovů, skla, inovativního využití odpadů a druhotných surovin ve stavebnictví a výrobě nebo třeba projektů, které budou k využití použitých materiálů a výrobků inspirovat druhé,“ uvedl ministr Hüner.

Soutěžní příspěvky se v letošním roce staly inspirací i pro další firmy a organizace, které se o téma cirkulární ekonomiky (oběhové hospodářství) a využíváním odpadů jako zdrojů zabývají. Příklady dobré praxe jsou prezentovány na odborných konferencích, kurzech či seminářích. Účastníkům se tak dostává i mediální pozornost, která v závěru může významně pomoci s uplatněním jejich nápadů na trhu. „Galerie příspěvků do soutěže je výbornou knihovnou dobré praxe. Čerpáme z ní do teď a těšíme se na nově přihlášené projekty,“ dodává Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN, který je mediálním a odborným partnerem soutěže.

Podrobnosti o soutěži a kritéria pro jednotlivé kategorie zveřejnilo ministerstvo na stránkách http://druhotnasurovina.mpo.cz. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. března 2018. Slavnostní ocenění vítězů proběhne letos v červnu v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

Leták k akci: Kategorie 2. ročníku Soutěže MPO_Přeměna odpadů na zdroje

Červnové INCIENovinky

Léto je definitivně tady. A jak se to pozná? I když už nejsme školou povinní, nemůžeme si nevšimnout, že začaly prázdniny. Čas u vody, vůně letních táboráků, výletů do přírody a hlavně – dovolených! I přes letní pracovní (ne)morálku však dodržujeme slib a posíláme report našich činností za uplynulý měsíc.

EKOINOVACE VE STAVEBNICTVÍ 

Tématem měsíce června byly jednoznačně stavební odpady. Ve spolupráci s BIC Brno – podnikatelským a inovačním centrem jsme pořádali semináře na téma EKOINOVACE VE STAVEBNICTVÍ. Cílem bylo prodiskutovat s nejdůležitějšími zainteresovanými stranami v oblasti stavebnictví bariéry, příležitosti a akční kroky pro zavádění principů cirkulární ekonomiky a ekoinovací do stavebnictví. Výstupy z první akce najdete na portálu PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE a výstupy z akce druhé jsou v přípravách.

NIKDY NEKONČÍCÍ KOMPOST TOUR

Dále také pokračujeme v přednáškách o kompostování a nekonečné KOMPOST TOUR.  Tentokrát jsme v obcí Rouské ve spolupráci s firmou JRK Česká republika zrealizovali osvětové aktivity o domácím kompostování. Obec získala ocenění Zelená stuha a finanční prostředky na ekologické činnosti, díky kterým pořídila mimo jiné i 90 kusů kompostérů a osvětové aktivity pro děti i dospělé. Dalším krokem bude analýza odpadů a nastavení systému třídění tak, aby vznikalo co nejméně odpadů, které budou uloženy na skládky. Držíme palce!

REPORTING ČR V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Třetí červnový týden se nesl ve znamení návštěvy hodnotící komise OECD v Praze. INCIEN byl spolu s dalšími nevládními organizacemi pozván diskutovat na téma hodnocení implementace otázek životního prostředí do politik České republiky. Za INCIEN kladně hodnotíme spolupráci s MŽP i MPO a všeobecný zájem o naše téma. Ze strany OECD byla velmi kladně hodnocena aktivita PAYT TOUR jako cesta efektivní osvěty zastupitelů měst a obcí v otázkách snižování množství odpadů. Podrobnosti a výstupu reportu budou známy v lednu 2018.

Vítězové soutěže MPO „Přeměna odpadů na zdroje“ byli vyhlášeni na slavnostním odpoledni v Senátu

Cílem soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ je upozornit na potřebu chovat se k surovinám zodpovědně, s rozumem a péčí. Sdílení zkušeností a inovativních nápadů, jaké jsme na dnešním vyhlášení soutěže viděli, považuji za impuls, který pomůže vzbudit zájem širší veřejnosti o tuto problematiku a dostat tak šetrné způsoby hospodaření se surovinami do širšího povědomí lidí,“ uvedl Eduard Muřický během zahájení slavnostního odpoledne. Cílem soutěže je osvěta v oblasti oběhového hospodářství, jehož nedílnou součástí je účinné nakládání se surovinovými zdroji. Všechny soutěžní projekty představují cestu k šetrnému nakládání se zdroji a jejich dalšímu využívání, které vede k úspoře primárních surovin a tím ke snížení materiálové a energetické náročnosti výroby s pozitivním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí. Více informací o výsledcích a vítězích najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. INCIEN se stal mediálním a odborným partnerem a už nyní se těšíme na druhý ročník soutěže!

ANALÝZY ODPADŮ V PLNÉM PROUDU

Ani v této oblasti neusínáme na vavřínech. V závěru měsíce jsme realizovali další analýzu odpadů tentokrát v Úněticích. Jedná se o první a klíčový krok pro správnou identifikaci potenciálu pro zvýšení míry třídění a zejména pro snížení množství směsných komunálních odpadů ukládaných na skládky. Máte zájem o analýzu i ve Vaší obci? Ozvěte se nám. 

A na závěr sumář počtení pro skalní fanoušky. 

O NÁS V MÉDIÍCH: 

 • Na konci měsíce vyšel rozhovor o INCIEN v časopise CZECH&SLOVAK LEADERS. Děkujeme za zájem o téma i netradiční otázky. O tom, jak my sami jdeme příkladem se můžete dočíst v angličtině i češtině.
 • V časopise SVĚT BALENÍ 6/2017 na straně 40.a 41 vyšel článek ZAPLATÍŠ TOLIK, KOLIK VYHODÍŠ. Dočtete se v něm ale nejen o seminářích PAYT TOUR, které jsou úspěšně za námi, ale i o dalších našich aktivitách a třeba i významu analýz odpadů.
 • Na portále PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE pro změnu vyšel report z našich kulatých stolů na téma EKOINOVACE VE STAVEBNICTVÍ.

NAŠE PUBLIKACE: 

Autorka INCIENovinek měsíce června je Soňa.

PARTNER: Uzávěrka soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Našim cílem je osvěta v oblasti Oběhového hospodářství, jehož nedílnou součástí jsou druhotné suroviny. Věříme, že vítězné projekty, práce a díla budou představovat novou cestu k šetrnému nakládání se zdroji jejich opětovným využíváním, která povede k úspoře primárních surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí.

Říjnové novinky z INCIEN

Říjen jsme odstartovali účastí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde jsme vystavovali a prezentovali naše aktivity společně s naším hlavním partnerem, ERSTE corporate banking. V rámci večera pro partnery jsme představili myšlenku cirkulární ekonomiky asi 80 zástupcům z firemní sféry v oblasti strojírenství. Vzhledem k umístění expozice v pavilonu VIDA! jsme měli příležitost diskutovat osvětové aktivity pro děti na základních školách s jejich učiteli. Nadace České spořitelny, Depositum Bonum, totiž v rámci veletrhu pozvalo tisíce dětí z celé republiky i s jejich učiteli, aby zažili den plný poznání v tomto nově vybudovaném centru VIDA!.

7. října jsme se zúčastnili a aktivně zapojili do diskuze na téma „Co přinese konec skládkování v roce 2024“ v rámci setkání pořádaného Institutem pro veřejnou diskuzi v Praze. Na akci vystoupil Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí; Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR; Aleš Rodem, ředitel pro výzkum Centra ekonomických a tržních analýz; Dalibor Roik, manažer programu WtE, Strategie ČEZ, a.s.; Lukáš Grolmus, ředitel oddělení komunikace ve společnosti EKO-KOM a.s.; Pet Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství ČR a Jan Mraček, předseda výboru pro životní prostředí Hospodářské komory ČR. Videozáznam z akce je k dispozici ZDE. 

V půlce měsíce jsme také oficiálně uzavřeli odborné a mediální partnerství v rámci konání soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Velmi vítáme podobnou aktivitu a v následujících měsících se zaměříme jak na propagaci soutěže, tak na aktivní oslovování potenciálních soutěžících z řad našich dlouhodobých partnerů. Více o soutěži najdete na našem blogu.

13. 10. jsme představili principy cirkulární ekonomiky zaměstnancům ZENTIVA v rámci týdne zdraví, které společnost každoročně pořádá pro svoje zaměstnance. Podpora environmentálních témat je realizována v rámci jednoho ze základních CSR pilířů firmy – PLANETA. Mluvili jsme zejména o třídění odpadů a jejich přeměně na zdroje a o tom, jak každý z nás může k uzavření cyklu materiálů přispět sám. Přednáška byla zaměřena na vnitřní administrativní prostory firmy, výrobní procesy a nakládání s odpadem při nich vzniklém i o tom, jak a proč třídit odpady v domácnosti. Velký zájem vzbudilo vermikompostování a výrobky z recyklovaných či upcyklovaných materiálů firmy RESPIRO.

Ve stejných dnech se v Bruselu konala konference pro mladé lídry v oboru cirkulární ekonomiky, kam vyrazily dámy z INCIEN SK a setkaly se i s Vojtěchem, který nyní aktivně působí v Evropském parlamentu. Evropa je nám malá!

vojtech-a-damy-z-incien-sk-v-bruselu

V mezičase aktivně pracujeme na projektech předcházení vzniku odpadu na obcích, kampani o třídění nápojových kartonů či spolupráci se studenty vysokých škol.

KOMPOST TOUR je projekt, který pokračuje i po jeho intenzivní fázi, která probíhala v roce 2015 a i nyní často pořádáme přednášky o kompostování v obcích a městech, které využívají dotačních možností z programu OPŽP a mají zájem lidem pořídit domácí kompostéry. O jejich využití a o základních pravidlech, které je třeba ctít při každém procesu kompostování, jsme si tentokrát povídali ve městě Lázně Bělohrad.

V závěru měsíce Soňa a Markéta vyrazily na evropské eko-inovační forum do estonského hlavního města Tallinnu, neboť tématem letošního ročníku byla cirkulární ekonomika a financování udržitelných startupů a nových projektů malých a středních podnikatelů. Aktivní participace na konferencích podobného zaměření je součástí našeho třetího pilíře – platforma pro sdílení know how a technologií mezi všemi zainteresovanými stranami. Konference byla bohatá jak na nové informace zejména o možnostech financování ekoinovací, tak na síť kontaktů, které jsou klíčové pro sdílení znalostí v oblasti cirkulární ekonomiky. Se zájemci se o nové informace o možnostech financování rozvoje cirkulární ekonomiky rádi podělíme.

Tři základní pilíře aktivit INCIEN.
Tři základní pilíře aktivit INCIEN.

Na závěr měsíce jsme natočili další díl pořadu Nedej.se, tentokrát na téma recyklace mobilních telefonů a naší podzimní cirkulární výzvy pro firmy a vy se již brzy můžete těšit že tento díl uvidíte v České televizi dne 27. 11. 2016, tedy poslední listopadovou neděli před poledním obědem.

Přeměna odpadů na zdroje: Nepřehlédněte 1. ročník celostátní soutěže!

Laura při návštěvě skvěle fungujícího sběrného dvora v Zábřehu. I zde se totiž odpady stávají zdrojem.

Snímek obrazovky 2017-02-06 v 10.57.25

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek vyhlásil k dnešnímu dni 1. ročník celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. Partnery MPO jsou Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz průmyslu druhotných surovin ČR.

Hlavním cílem soutěže je oslovit a zaujmout tématem využívání druhotných surovin a přeměnou odpadů na nově využitelné zdroje co nejširší odbornou i občanskou veřejnost. Tento záměr se promítá do struktury soutěže, která je po stránce profesní, věkové i strukturální rozdělena do pěti kategorií. Soutěžit mohou výrobní a stavební podniky, organizace veřejné správy, zejména obce a města, vzdělávací zařízení od základních škol až po vysoké školy a také instituce volnočasových aktivit.

Výstupem soutěže bude prezentace výsledků činnosti:

 • firem působících v České republice v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných surovin (v průmyslové výrobě i stavebnictví),
 • obcí, měst a dalších organizací veřejné správy v oblasti využívání druhotných surovin, zejména při zadávání a realizaci veřejných zakázek,
 • vzdělávacích zařízení od základních škol až po vysoké školy včetně institucí volnočasových aktivit formou projektů a kreativního ztvárnění využívání a prospěšnosti druhotných surovin.

Vítězové v jednotlivých kategoriích budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, kde jim ministr Jan Mládek předá reprezentativní diplomy Ministerstva průmyslu a obchodu a věcné ceny.

Vyhlášení celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ a ocenění nejlepších projektů a soutěžních děl považuje Ministerstvo průmyslu a obchodu za jeden z nejúčinnějších způsobů efektivní osvěty. Zároveň tím jednoznačně prezentuje svůj postoj národního leadera v prosazování zvyšování materiálové i energetické účinnosti a efektivního nakládání se zdroji.

Soutěž je vyhlašována v souladu s principy Oběhového hospodářství, které si klade za cíl co nejdéle udržet suroviny ve výrobním cyklu. Přechod k Oběhovému hospodářství, jehož významnou součástí jsou druhotné suroviny, se bude dotýkat nejen podnikatelské sféry, ale celé společnosti.

 Aktuální informace k vyhlášení soutěže:

Do 28. 2. 2017 můžete posílat přihlášky na adresu druhotnasurovina.soutez@mpo.cz. Registrační formuláře a další podrobnosti budou zveřejněny na webu MPO.

Kritéria a podmínky soutěže pro jednotlivé kategorie, včetně způsobu vyhodnocení soutěže, jsou k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

INCIEN je mediálním a odborným partnerem soutěže.